ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Rada EU

Zapojení do činnosti pracovních skupin Rady EU

ÚNMZ zajišťuje v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování (ve znění pozdějších změn – naposledy pozměněno usnesením vlády ČR č. 571/2007 o změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím ČR v EU) činnost gestora a koordinátora Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci G7 (PS G7) v rámci Sektorové skupiny Technická harmonizace a Spotřebitel (SS THS) Resortní koordinační skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu (RKS MPO), která je zajišťována ve spolupráci ÚNMZ a MPO.

SS THS je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace a ochrany spotřebitele a zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností pracovních orgánů Rady EU v oblasti její působnosti, včetně PS G7.

PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami jejichž složení se mění v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání příslušného legislativního návrhu.

Agenda projednávaná v rámci pracovních podskupin PS G7, tj. legislativní i nelegislativní návrhy a akty v přenesené pravomoci náleží nejen do přímé gesce ÚNMZ, ale zčásti i do gesce jiných resortů a orgánů státní správy (MPO, MD, MZ, MZe, MŽP, ČTÚ, ČBÚ…). ÚNMZ v těchto případech plní v rámci nastaveného mechanismu spolupráce funkci koordinátora při přípravě podkladů pro jednání.

Aktuálně jsou v rámci PS G7 projednávány následující legislativní návrhy:

 • Návrh nařízení EP a Rady o harmonizaci požadavků na uvádění na trh stavebních výrobků, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a ruší nařízení (EU) 305/2011
 • Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, o schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich emise a životnost baterií (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009
 • Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1009, pokud jde o digitální označování hnojivých výrobků EU
 • Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) č. 305/2011, pokud jde o mimořádné postupy pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu
 • Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU, pokud jde o mimořádné postupy pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu
 • Návrh nařízení EP a Rady o schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a o dozoru nad trhem s nimi a o změně nařízení (EU) 2019/1020
 • Návrh nařízení EP a Rady o detergentech a povrchově aktivních látkách, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a o zrušení nařízení (ES) č. 648/2004
 • Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů

Aktuální stav projednávaných agend v rámci PS G7 je k nahlédnutí zde.

Dle aktuálně projednávaných témat se ÚNMZ také průběžně podílí z pohledu své působnosti na přípravě podkladů pro účely zasedání dalších přípravných orgánů Rady EU, jako např.:

 • PS G1 pro konkurenceschopnost a růst
 • PS J1 pro životní prostředí

V druhé polovině roku 2022, kdy Česká republika předsedala Radě EU (CZ PRES), byl ÚNMZ pověřen zajištěním výkonu CZ PRES v PS G7 a jejích podskupinách. S ohledem na gesční působnost některých projednávaných předpisů mimo působnost ÚNMZ, došlo k dohodě mezi ÚNMZ a gestory těchto předpisů o zajištění předsedání z jejich strany. V průběhu CZ PRES byly aktivní tři podskupiny PS G7, a to pro strojní zařízení a stavební výrobky předsedané ÚNMZ a podskupina pro motorová vozidla, kde bylo předsedání zajištěno Stálým zastoupením v Bruselu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Tým ÚNMZ, který během CZ PRES vedl jednání o novém nařízení o strojních zařízeních, dosáhl předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v rámci 3. politického trialogu. Další tým ÚNMZ pokračoval v průběhu CZ PRES v projednávání normativního textu návrhu o stavebních výrobcích po jednotlivých klastrech tematicky uskupených článků a byla zahájena diskuse k prvním návrhům úprav textu. Zástupce ÚNMZ alternoval v průběhu CZ PRES předsedu Pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost a růst (průmysl) PS G1 při projednávání návrhu změny nařízení (EU) č. 2015/2012 o evropské normalizaci, kdy ČR již během prvního politického trialogu za CZ PRES dosáhla politické dohody s Evropským parlamentem. ÚNMZ také participoval v kontextu své působnosti na projednávání návrhu nařízení o bateriích a odpadních bateriích, a to nejen přípravou a zpracováním příslušných stanovisek, ale v období CZ PRES i přímou účastní na jednání Pracovní skupiny Rady EU pro životní prostředí PS J1 a souvisejících technických jednáních a politickém trialogu s Evropským parlamentem. I v tomto případě došlo k předběžné politické dohody s Evropským parlamentem.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výše uvedené problematiky se na nás můžete obrátit na adrese radaeu@unmz.cz.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.