Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zapojení do činnosti pracovních skupin Rady EU

ÚNMZ zajišťuje v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování (ve znění pozdějších změn – naposledy pozměněno usnesením vlády ČR č. 571/2007 o změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím ČR v EU) činnost gestora a koordinátora Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci G7 (PS G7) v rámci Sektorové skupiny Technická harmonizace a Spotřebitel (SS THS) Resortní koordinační skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu (RKS MPO), která je zajišťována ve spolupráci ÚNMZ a MPO.

SS THS je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace a ochrany spotřebitele a zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností pracovních orgánů Rady EU v oblasti její působnosti, včetně PS G7.

PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami, jejichž složení se mění v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání příslušného legislativního návrhu.

Agenda projednávaná v rámci pracovních podskupin PS G7, tj. legislativní i nelegislativní návrhy a akty v přenesené pravomoci, náleží nejen do přímé gesce ÚNMZ, ale zčásti i do gesce jiných resortů a orgánů státní správy (MPO, MD, MZ, MZe, MŽP, ČTÚ, ČBÚ…). ÚNMZ v těchto případech plní v rámci nastaveného mechanismu spolupráce funkci koordinátora při přípravě podkladů pro jednání.

Aktuálně jsou v rámci PS G7 projednávány následující legislativní návrhy:

 • Návrh nařízení EP a Rady o harmonizaci požadavků na uvádění na trh stavebních výrobků, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a ruší nařízení (EU) 305/2011
 • Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, o schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich emise a životnost baterií (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009
 • Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1009, pokud jde o digitální označování hnojivých výrobků EU
 • Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) č. 305/2011, pokud jde o mimořádné postupy pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu
 • Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU, pokud jde o mimořádné postupy pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu
 • Návrh nařízení EP a Rady o schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a o dozoru nad trhem s nimi a o změně nařízení (EU) 2019/1020
 • Návrh nařízení EP a Rady o detergentech a povrchově aktivních látkách, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a o zrušení nařízení (ES) č. 648/2004
 • Návrh nařízení EP a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES

Dále jsou v rámci PS G7 průběžně diskutovány aktuální otázky evropské normalizace týkající se naplňování Strategie EU pro evropskou normalizaci, zejména zvýšení úlohy členských států při posílení evropského normalizačního systému, posílení vedoucího postavení Evropy v mezinárodní normalizaci, urychlení vývoje a přijímání norem v EU v nových strategických oblastech, intenzivnější zapojení národních expertů do tvorby norem atd.

Aktuální stav projednávaných agend v rámci PS G7 je k nahlédnutí zde.

Dle aktuálně projednávaných témat se ÚNMZ také průběžně podílí z pohledu své působnosti na přípravě podkladů pro účely zasedání dalších přípravných orgánů Rady EU, jako např.:

 • PS G1 pro konkurenceschopnost a růst
 • PS J1 pro životní prostředí

Od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 předsedá Radě EU Belgie, která se zaměřuje na následující priority

 • obrana právního státu, demokracie a jednoty
 • posílení konkurenceschopnosti
 • prosazování spravedlivé ekologické transformace
 • posílení sociální agendy a agendy v oblasti zdraví
 • ochrana obyvatel a hranic
 • podpora globální Evropy

Internetové stránky belgického předsednictví

Program belgického předsednictví

Priority belgického předsednictví

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výše uvedené problematiky se na nás můžete obrátit na adrese radaeu@unmz.cz.