Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Dohoda o technických překážkách obchodu

Členové,

  • berouce na zřetel Uruguayské kolo Mnohostranných obchodních jednání;
  • přejíce si podporovat dosažení cílů GATT 1994;
  • uznávajíce významný přínos, kterým mohou mezinárodní normy a systémy posuzování shody v tomto směru přispět ke zvyšování efektivnosti výroby a usnadňování řízení mezinárodního obchodu;
  • přejíce si tudíž podpořit rozvoj takovýchto mezinárodních norem a systémů posuzování shody;
  • přejíce si zajistit, aby technické předpisy a normy, včetně předpisů o balení, značení a označování a postupy pro posuzování shody s technickými předpisy a normami, nevytvářely zbytečné překážky mezinárodního obchodu;
  • uznávajíce, že by žádné zemi nemělo nic bránit v tom, aby přijímala opatření, nutná k zajištění kvality jejího vývozu nebo k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, k ochraně životního prostředí nebo k zamezení podvodným praktikám na úrovni, kterou považuje za přiměřenou za předpokladu, že taková opatření nebudou používána způsobem, který by vytvořil prostředek svévolné nebo neodůvodněné diskriminace mezi zeměmi, kde takové podmínky převládají nebo zastřeného omezení mezinárodního obchodu a jsou jinak v souladu s ustanoveními této Dohody;
  • uznávajíce, že by žádné zemi nemělo nic bránit v tom, aby zaváděla opatření, potřebná k ochraně zájmů své bezpečnosti;
  • uznávajíce přínos, kterým může mezinárodní normalizace přispět k převodu technologie z vyspělých do rozvojových zemí;
  • uznávajíce, že se rozvojové země mohou při vytváření nebo uplatňování technických předpisů, norem a postupů pro posuzování shody s technickými předpisy a normami setkávat se zvláštními potížemi a přejíce si pomáhat jim v tomto směru;

dohodli se takto:

Čl.1

Všeobecná ustanovení

1.1. Obecné pojmy pro normalizaci a postupy pro posuzování shody budou mít obvykle význam, daný jim definicemi, přijatými v rámci systému Organizace spojených národů a mezinárodními normalizačními orgány, přičemž bude brána v úvahu jejich souvislost s cílem a účelem této Dohody.

1.2. Pro účely této Dohody se používá pojmů a výrazů ve významech, které jsou uvedeny v příloze 1.

1.3. Ustanovením této Dohody budou podřízeny všechny výrobky, včetně průmyslových a zemědělských výrobků.

1.4. Nákupní specifikace, vypracované vládními orgány pro výrobní nebo spotřební požadavky těchto orgánů, nejsou podřízeny ustanovením této Dohody, ale podléhají Dohodě o vládních zakázkách podle rozsahu jejího uplatňování.

1.5. Ustanovení této Dohody se nevztahují na sanitární a fytosanitární opatření tak, jak jsou definována v příloze A Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření.

1.6. Všechny odkazy v této Dohodě na technické předpisy, normy a postupy pro posuzování shody budou vykládány tak, aby zahrnovaly všechny změny a doplňky k pravidlům nebo k rozsahu dotčených výrobků s výjimkou změn a doplňků nevýznamné povahy.

TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY

Čl.2

Příprava, přijímání a uplatňování technických předpisů orgány

ústřední vlády

Pokud se týká orgánů jejich ústřední vlády:

2.1. Členové zajistí, aby, pokud jde o technické předpisy, bylo výrobkům, dovezeným z území kteréhokoli Člena, poskytnuto neméně příznivé zacházení, než jaké je poskytováno obdobným výrobkům domácího původu a obdobným výrobkům, pocházejícím z jakékoli jiné země.

2.2. Členové zajistí, aby technické předpisy nebyly připravovány, přijímány nebo uplatňovány s cílem nebo důsledkem vytvářet zbytečné překážky mezinárodního obchodu. Za tím účelem nebudou technické předpisy omezovat obchod více, než je třeba ke splnění oprávněného cíle, berouce přitom v úvahu rizika, která by nesplnění mohlo způsobit. K takovým oprávněným cílům patří, mimo jiné, národní bezpečnost, zabránění podvodným praktikám, ochrana zdraví nebo bezpečnosti lidí, zdraví nebo života zvířat nebo rostlin nebo ochrana životního prostředí. Při hodnocení takových rizik se jako patřičné berou v úvahu, mimo jiné, dostupné vědecké a technické informace, příslušná zpracovatelská technologie nebo zamýšlené konečné užití výrobků.

2.3. Technické předpisy nebudou udržovány v platnosti, pokud okolnosti nebo cíle, kvůli nimž byly přijaty, přestaly existovat nebo se změnily tak, že je jich možno dosáhnout způsobem, který je pro obchod méně omezující.

2.4. V případech, kdy jsou požadovány technické předpisy a existují příslušné mezinárodní normy nebo jsou před dokončením, Členové použijí je nebo jejich příslušné části, jako základu pro své technické předpisy s výjimkou případů, kdy mezinárodní normy nebo jejich příslušné části jsou neúčinné nebo nevhodné k dosažení oprávněných sledovaných cílů, například pro podstatné klimatické nebo geografické faktory nebo podstatné technologické problémy.

2.5. Člen, který připravuje, přijímá nebo uplatňuje technický předpis, který může významně ovlivnit obchod jiného Člena, vysvětlí, pokud o to jiný Člen požádá, důvody pro zavedení tohoto technického předpisu ve smyslu ustanovení odstavců 2 až 4. Kdykoli bude technický předpis připravován, přijímán nebo uplatňován k naplnění jednoho z oprávněných cílů, výslovně uvedených v odstavci 2 a bude v souladu s příslušnými mezinárodními normami, bude se mít za to, že nevytváří zbytečnou překážku mezinárodního obchodu, přičemž tato domněnka je vyvratitelná.

2.6. S cílem harmonizovat technické předpisy na co nejširším možném základě se Členové budou plně, v rámci možností svých zdrojů, účastnit na vypracovávání mezinárodních norem příslušnými mezinárodními normalizačními orgány, týkajících se výrobků, pro které buď již přijali nebo hodlají přijmout technické normy.

2.7. Členové budou příznivě posuzovat rovnocennost technických předpisů ostatních Členů, a to i v případě, kdy se tyto předpisy liší od jejich vlastních za předpokladu, že mají jistotu, že tyto předpisy přiměřeně splňují cíle jejich vlastních předpisů.

2.8. Kde je to vhodné, budou Členové specifikovat technické předpisy na základě výrobních požadavků v provozních podmínkách spíše než v konstrukčních nebo popisných charakteristikách.

2.9. Neexistuje-li patřičná mezinárodní norma nebo technický obsah navrhovaného technického předpisu neodpovídá technickému obsahu příslušné mezinárodní normy a jestliže technický předpis může mít významný vliv na obchod ostatních Členů, Členové:

2.9.1. zveřejní tiskem upozornění o zamýšleném přijetí zvláštního technického předpisu tak dostatečně včas, aby umožnili zainteresovaným stranám ostatních Členů se s ním seznámit;

2.9.2. oznámí prostřednictvím Sekretariátu ostatním Členům výrobky, na které se bude navrhovaný technický předpis vztahovat spolu se stručným uvedením jeho cíle a zdůvodněním. Tato oznámení budou učiněna v takovém stádiu přípravy, aby bylo možno ještě provést změny a vzít v úvahu připomínky;

2.9.3. na žádost sdělí ostatním Členům podrobnosti nebo poskytnou výtisky navrhovaného technického předpisu a kdykoliv to bude možné, označí části, které se podstatně liší od příslušné mezinárodní normy;

2.9.4. nediskriminačně poskytnou ostatním Členům rozumnou lhůtu pro uplatnění písemných připomínek, na žádost tyto připomínky projednají a vezmou tyto písemné připomínky a výsledky těchto jednání v úvahu.

2.10. Pokud ustanovení úvodní části odstavce 9 nestanoví jinak, v případě, že vzniknou nebo hrozí, že vzniknou Členovi naléhavé problémy, související s bezpečností, zdravím, ochranou životního prostředí nebo národní bezpečností, může tento Člen, pokud to považuje za nutné, upustit od kroků uvedených v odstavci 9, jestliže při přijetí technického předpisu:

2.10.1. okamžitě oznámí prostřednictvím Sekretariátu ostatním Členům příslušný technický předpis a výrobky, kterých se týká, se stručným uvedením cíle a zdůvodněním technického předpisu, včetně povahy naléhavých problémů;

2.10.2. na žádost poskytne ostatním Členům výtisky technického předpisu;

2.10.3. nediskriminačně umožní ostatním Členům předložit písemně připomínky, na žádost tyto připomínky projedná a vezme tyto písemné připomínky a výsledky těchto jednání v úvahu.

2.11. Členové zajistí, aby všechny technické předpisy, které byly přijaty, byly ihned zveřejněny nebo jinak učiněny dostupnými takovým způsobem, který umožní zainteresovaným stranám ostatních Členů se s nimi seznámit.

2.12. S výjimkou naléhavých okolností, které jsou uvedeny v odstavci 10, Členové zabezpečí rozumnou lhůtu mezi zveřejněním technických předpisů a jejich vstupem v platnost, aby tak výrobcům vyvážejících Členů, zejména v rozvojových členských zemích, poskytli čas pro přizpůsobení jejich výrobků nebo výrobních metod požadavkům dovážejícího Člena.

Čl.3

Příprava, přijímání a uplatňování technických norem místními vládními a nevládními orgány

Pokud se týká místních vládních a nevládních orgánů na jejich území:

3.1. Členové přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která zajistí, aby tyto orgány postupovaly v souladu s ustanoveními článku 2, s výjimkou závazku činit oznámení, uvedeného v odstavcích 9.2. a 10.1. článku 2.

3.2. Členové zajistí, aby technické předpisy místních vládních orgánů v přímé podřízenosti ústřední vládě Člena, byly oznamovány v souladu s ustanoveními odstavců 9.2. a 10.1. článku 2 s tím, že požadována nebudou oznámení o technických předpisech, jejichž technický obsah je v podstatě stejný jako obsah těch technických předpisů, které už byly orgány ústřední vlády dotyčného Člena dříve oznámeny.

3.3. Členové mohou požadovat, aby styky s ostatními Členy, včetně oznámení, poskytování informací, připomínek a jednání, uvedených v odstavcích 9 a 10 článku 2, byly uskutečňovány prostřednictvím ústřední vlády.

3.4. Členové nepřijmou opatření, která by vyžadovala nebo podporovala místní vládní nebo nevládní orgány na jejich území jednat způsobem, který je neslučitelný s ustanoveními článku 2.

3.5. Členové jsou podle této Dohody plně odpovědni za dodržování všech ustanovení článku 2. Členové budou zpracovávat a uskutečňovat rozhodná opatření a mechanismy na podporu dodržování ustanovení článku 2 jinými orgány než orgány ústřední vlády.

Čl.4

Příprava, přijímání a uplatňování norem

4.1. Členové zajistí, aby jejich ústřední vládní normalizační orgány přijaly a postupovaly v souladu s Kodexem správné praxe pro přípravu, přijímání a uplatňování norem, uvedeným v příloze 3 k této Dohodě (dále uváděný jako "Kodex správné praxe"). Přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která zajistí, aby místní vládní a nevládní normalizační orgány na jejich územích, stejně tak jako oblastní normalizační orgány, kterých ony samy nebo jedna nebo několik institucí nebo organizací jsou na jejich územích členy, přijaly a dodržovaly Kodex správné praxe. Kromě toho Členové nepřijmou opatření, která by přímo nebo nepřímo vyžadovala nebo podporovala tyto orgány, jednat způsobem, neslučitelným s Kodexem správné praxe. Povinnosti Členů, týkající se dodržování ustanovení Kodexu správné praxe jejich normalizačními orgány, budou plněny bez ohledu na to, zda normalizační orgán Kodex správné praxe přijal či nepřijal.

4.2. Normalizační orgány, které přijaly a dodržují Kodex správné praxe, budou Členy uznány jako ty, které se řídí principy této Dohody.

SHODA S TECHNICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI

Čl.5

Postupy pro posuzování shody s technickými předpisy nebo normami, prováděné orgány ústřední vlády

5.1. Členové zajistí, aby v případech, kdy je požadováno potvrzení, že výrobky odpovídají technickým předpisům nebo normám, orgány ústřední vlády použily následující ustanovení pro výrobky, které pocházejí z území ostatních Členů:

5.1.1. postupy pro posuzování shody budou připravovány, přijímány a uplatňovány tak, aby byl dodavatelům obdobných výrobků, pocházejících z území jiných Členů, poskytnut přístup za podmínek neméně příznivých než jsou ty, které platí pro dodavatele obdobných výrobků domácího původu nebo pocházejících z jakékoli jiné země ve srovnatelné situaci; přístup zajišťuje dodavateli právo na posuzování shody podle pravidel postupu, včetně, pokud to postup předvídá, možnosti nechat si posouzení shody provést na místě k tomu vybaveném a získat certifikační značku systému;

5.1.2. postupy pro posuzování shody nebudou připravovány, přijímány nebo uplatňovány s úmyslem nebo za účelem vytváření zbytečných překážek mezinárodního obchodu. To mimo jiné znamená, že postupy pro posuzování shody, nebudou přísnější nebo nebudou uplatňovány přísněji, než je nezbytně nutné, aby dovážející Člen získal přiměřenou důvěru, že jeho výrobky odpovídají použitelným technickým předpisům nebo normám, berouce přitom v úvahu rizika, která by neshoda mohla způsobit.

5.2. Při provádění ustanovení odstavce 1 Členové zajistí:

5.2.1. aby postupy pro posuzování shody byly uskutečňovány a dokončovány co nejrychleji a pro výrobky, pocházející z území ostatních Členů, způsobem neméně příznivým než pro obdobné domácí výrobky;

5.2.2. aby doba jednotného časového postupu při každém posuzování shody byla zveřejňována nebo aby předpokládaná doba časového postupu zpracování byla žadateli sdělena na jeho žádost; aby příslušný orgán při obdržení žádosti ihned prověřil úplnost dokumentace a informoval žadatele přesně a úplně o všech nedostatcích; aby příslušný orgán doručil žadateli, co nejdříve to bude možné, přesné a úplné výsledky posouzení shody tak, aby bylo možno učinit, pokud to bude třeba, nápravu; aby příslušný orgán postupoval při posuzování shody co nejschůdněji, i když bude mít žádost nedostatky, pokud o to žadatel požádá; aby byl žadatel na požádání informován o pokročilosti postupu a jakékoliv zdržení mu bylo vysvětleno;

5.2.3. aby žádosti o informace byly omezeny na míru, nezbytnou pro posuzování shody a stanovení poplatků;

5.2.4. aby důvěrný charakter informací o výrobcích, pocházejících z území jiných Členů, vyplývajících z postupů posuzování shody nebo poskytnutých v souvislosti s nimi, byl dodržován stejně jako v případě výrobků domácího původu a tak, aby byly chráněny oprávněné obchodní zájmy;

5.2.5. aby jakékoliv poplatky, ukládané za posuzování shody výrobků, pocházejících z území ostatních Členů, byly spravedlivé v poměru k jakýmkoliv poplatkům, které jsou ukládány za posuzování shody obdobných výrobků domácího původu nebo pocházejících z kterékoli jiné země, berouce přitom v úvahu komunikační, dopravní a jiné náklady, vyplývající z rozdílného umístění zařízení žadatele a orgánu pro posuzování shody;

5.2.6. aby umístění zařízení, používaných pro posuzování shody a výběru vzorků, nebylo takové, aby způsobovalo žadatelům nebo jejich zástupcům zbytečné nesnáze;

5.2.7. aby, kdykoli se změní specifikace výrobku jako důsledek rozhodnutí o jeho slučitelnosti s použitelnými technickými předpisy nebo normami, byl postup pro posuzování shody pozměněného výrobku omezen na míru, nezbytnou k určení, že existuje dostatečná jistota, že výrobek stále vyhovuje dotčeným technickým předpisům nebo normám;

5.2.8. aby existoval postup pro přezkoumávání stížností, týkajících se provádění posuzování shody a v případě, že je stížnost oprávněná, přijmou opatření k nápravě.

5.3. Nic v odstavcích 1 a 2 článku 5 nebude bránit Členům, aby prováděli rozumné namátkové kontroly na jejich územích.

5.4. V případech, kdy je požadováno kladné ujištění, že výrobky vyhovují technickým předpisům nebo normám a existují příslušné pokyny nebo doporučení, vydaná mezinárodními normalizačními orgány nebo jsou před dokončením, Členové zajistí, aby orgány ústřední vlády používaly je nebo jejich příslušné části jako základu pro své postupy pro posuzování shody s výjimkou případů, kdy, jak bude na žádost patřičně vysvětleno, takové pokyny nebo doporučení nebo příslušné části jsou pro dotyčné Členy nevhodné, mimo jiné, z takových důvodů, jako jsou požadavky národní bezpečnosti, zabránění podvodným praktikám, ochrana zdraví nebo bezpečnosti lidí, života nebo zdraví zvířat nebo rostlin nebo ochrana životního prostředí, podstatné klimatické nebo jiné geografické faktory, podstatné technologické nebo infrastrukturální problémy.

5.5. S cílem harmonizovat postupy pro posuzování shody na co nejširším možném základě, se Členové budou plně v rámci možností svých zdrojů zúčastňovat práce příslušných mezinárodních normalizačních orgánů na přípravě vhodných pokynů a doporučení pro postupy pro posuzování shody.

5.6. Pokud platný pokyn nebo doporučení nebudou mezinárodním normalizačním orgánem vydány nebo technický obsah navrhovaného postupu pro posuzování shody nebude v souladu s platnými pokyny a doporučeními, vydanými mezinárodním normalizačním orgánem a jestliže postup pro posuzování shody může významně ovlivnit obchod ostatních Členů, Členové:

5.6.1. zveřejní tiskem upozornění o zamýšleném přijetí zvláštního postupu pro posuzování shody tak dostatečně včas, aby umožnili zainteresovaným stranám ostatních Členů se s ním seznámit;

5.6.2. oznámí prostřednictvím Sekretariátu ostatním Členům výrobky, na které se bude navrhovaný postup pro posuzování shody vztahovat, spolu se stručným uvedením jeho cíle a zdůvodněním. Tato oznámení budou učiněna v takovém stádiu přípravy, aby bylo možno ještě provést změny a vzít v úvahu připomínky;

5.6.3. na žádost sdělí ostatním Členům podrobnosti nebo poskytnou výtisky navrhovaného postupu a kdykoli to bude možné, označí části, které se podstatně liší od platných pokynů nebo doporučení, vydaných mezinárodními normalizačními orgány;

5.6.4. nediskriminačně poskytnou ostatním Členům rozumnou lhůtu pro uplatnění písemných připomínek, na žádost tyto připomínky projednají a vezmou tyto písemné připomínky a výsledky těchto jednání v úvahu.

5.7. Pokud ustanovení úvodní části odstavce 6 nestanoví jinak, v případě, že vzniknou nebo hrozí, že vzniknou Členovi naléhavé problémy, související s bezpečností, zdravím, ochranou životního prostředí nebo národní bezpečností, může tento Člen, pokud to považuje za nutné, upustit od kroků uvedených v odstavci 6, jestliže při přijetí postupu:

5.7.1. okamžitě oznámí prostřednictvím Sekretariátu ostatním Členům zvláštní postup a výrobky, kterých se týká, se stručným uvedením cíle a zdůvodněním postupu, včetně povahy naléhavých problémů;

5.7.2. na žádost poskytne ostatním Členům výtisky pravidel postupu;

5.7.3. nediskriminačně umožní ostatním Členům předložit písemně připomínky, na žádost tyto připomínky projedná a vezme tyto písemné připomínky a výsledky těchto jednání v úvahu.

5.8. Členové zajistí, aby všechny postupy pro posuzování shody, které byly přijaty, byly ihned zveřejněny nebo jinak učiněny dostupnými takovým způsobem, který umožní zainteresovaným stranám ostatních Členů se s nimi seznámit.

5.9. S výjimkou naléhavých okolností, které jsou uvedeny v odstavci 7, Členové zabezpečí rozumnou lhůtu mezi zveřejněním předpisů, týkajících se postupů pro posuzování shody a jejich vstupem v platnost, aby tak výrobcům vyvážejících Členů, zejména v rozvojových členských zemích, poskytli čas pro přizpůsobení jejich výrobků nebo výrobních metod požadavkům dovážejícího Člena.

Čl. 6

Uznávání shody orgány ústřední vlády

Pokud se týká orgánů jejich ústřední vlády:

6.1. Aniž by byla dotčena ustanovení odstavců 3 a 4, Členové kdykoliv je to možné, zajistí, aby výsledky postupů pro posuzování shody ostatních Členů byly přijímány, i když se tyto postupy liší od jejich vlastních za předpokladu, že mají jistotu, že tyto postupy skýtají ujištění o shodě s použitelnými technickými předpisy nebo normami, odpovídajícími jejich vlastním postupům. Uznává se, že mohou být nutné předchozí konzultace k dosažení vzájemně uspokojivého ujednání, týkajícího se zejména:

6.1.1. přiměřené a trvalé technické způsobilosti příslušných orgánů pro posuzování shody vyvážejícího Člena tak, aby mohla existovat důvěra v trvalou spolehlivost jejich výsledků při posuzování shody; v tomto ohledu potvrzené uznání, například cestou akreditace s příslušnými pokyny a doporučeními, vydané mezinárodní normalizační organizací, bude bráno v úvahu jako označení přiměřené technické způsobilosti;

6.1.2. omezení přijímání výsledků posuzování shody na ty, které vydaly určené instituce a orgány vyvážejícího Člena.

6.2. Členové zajistí, aby jejich postupy pro posuzování shody umožňovaly co nejschůdnější provádění ustanovení odstavce 1.

6.3. Členové se vyzývají, aby na žádost ostatních Členů projevovali ochotu vstupovat do jednání s cílem uzavírat dohody o vzájemném uznávání výsledků jejich postupů pro posuzování shody. Členové mohou požadovat, aby takové dohody splňovaly kritéria odstavce 1 a byly vzájemně uspokojivé, pokud jde o jejich možnosti usnadňovat obchod příslušnými výrobky.

6.4. Členové se vyzývají, aby umožňovali orgánům pro posuzování shody, umístěným na území ostatních Členů, účastnit se jejich postupů posuzování shody za podmínek neméně příznivých než jsou ty, které jsou poskytovány orgánům umístěným na jejich území nebo území jakékoliv jiné země.

Čl.7

Postupy pro posuzování shody, uplatňované místními vládními orgány

Pokud se týká jejich místních vládních orgánů na jejich území:

7.1. Členové přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která zajistí, aby tyto orgány postupovaly v souladu s ustanoveními článků 5 a 6, s výjimkou závazku činit oznámení, uvedeného v odstavcích 6.2. a 7.1. článku 5.

7.2. Členové zajistí, aby postupy pro posuzování shody místních vládních orgánů v přímé podřízenosti ústřední vládě Člena, byly oznamovány v souladu s ustanoveními odstavců 6.2. a 7.1. článku 5 s tím, že požadována nebudou oznámení o postupech pro posuzování shody, jejichž technický obsah je v podstatě stejný jako obsah těch postupů pro posuzování shody, které už byly orgány ústřední vlády dotyčného Člena dříve oznámeny.

7.3. Členové mohou požadovat, aby styky s ostatními Členy, včetně oznámení, poskytování informací, připomínek a jednání, uvedených v odstavcích 6 a 7 článku 5, byly uskutečňovány prostřednictvím ústřední vlády.

7.4. Členové nepřijmou taková opatření, která by vyžadovala nebo podporovala orgány místní vlády na jejich území jednat způsobem, který je neslučitelný s ustanoveními článků 5 a 6.

7.5. Členové jsou podle této Dohody plně odpovědni za dodržování všech ustanovení článků 5 a 6. Členové budou zpracovávat a uskutečňovat rozhodná opatření a mechanismy na podporu dodržování ustanovení článků 5 a 6 jinými orgány než orgány ústřední vlády.

Čl.8

Postupy pro posuzování shody, uplatňované nevládními orgány

8.1. Členové přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která zajistí, aby nevládní orgány, které na jejich územích uplatňují postupy pro posuzování shody, dodržovaly ustanovení článků 5 a 6 s výjimkou závazku oznamovat navrhované postupy pro posuzování shody. Kromě toho Členové nepřijmou opatření, která by přímo nebo nepřímo vyžadovala nebo podporovala tyto orgány jednat způsobem, který je neslučitelný s ustanoveními článků 5 a 6.

8.2. Členové zajistí, aby se jejich orgány ústřední vlády opíraly o postupy pro posuzování shody, prováděné nevládními orgány pouze tehdy , jestliže tyto orgány postupují podle ustanovení článků 5 a 6 s výjimkou povinnosti oznamovat navrhované postupy posuzování shody.

Čl.9

Mezinárodní a regionální systémy

9.1. Je-li vyžadováno potvrzení o shodě s technickým předpisem nebo normou, budou Členové, kdekoli je to uskutečnitelné, vypracovávat a přijímat mezinárodní systémy posuzování shody a stanou se jejich členy nebo se jich zúčastní.

9.2. Členové přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která zajistí, aby mezinárodní a regionální systémy posuzování shody, jichž jsou příslušné orgány na jejich územích členy nebo účastníky, byly v souladu s ustanoveními článků 5 a 6. Členové dále nepřijmou taková opatření, která by přímo nebo nepřímo vyžadovala nebo podporovala, aby tyto systémy působily způsobem, neslučitelným s jakýmikoli ustanoveními článků 5 a 6.

9.3. Členové zajistí, aby se jejich orgány ústřední vlády opíraly o mezinárodní nebo regionální systémy posuzování shody pouze v rozsahu, v jakém jsou tyto systémy v souladu s ustanoveními článků 5 a 6, podle povahy věci.

INFORMACE A POMOC

Čl.10

Informace o technických předpisech, normách a postupech posuzování shody

10.1. Každý Člen zajistí, aby existovalo informační středisko, které bude moci zodpovídat všechny rozumné dotazy ostatních Členů a zainteresovaných stran ostatních Členů a dále poskytovat příslušnou dokumentaci, týkající se:

10.1.1. jakýchkoliv technických předpisů, přijatých nebo navrhovaných na jeho území ústředními nebo místními vládními orgány, nevládními orgány, které mají pravomoc zavádět technické předpisy nebo regionálními normalizačními orgány, jichž jsou takové orgány členy nebo účastníky;

10.1.2. jakýchkoliv norem, přijatých nebo navrhovaných na jeho území ústředními nebo místními vládními orgány nebo regionálními normalizačními orgány, jichž jsou takové orgány členy nebo účastníky;

10.1.3. jakýchkoliv postupů posuzování shody nebo navrhovaných postupů posuzování shody, které jsou na jeho území uplatňovány ústředními nebo místními vládními orgány nebo nevládními orgány, které mají pravomoc zavádět technické předpisy nebo regionálními orgány, jichž jsou takové orgány členy nebo účastníky;

10.1.4. členství a účasti Člena nebo příslušných ústředních nebo místních vládních orgánů na jeho území, v mezinárodních a regionálních normalizačních orgánech a systémech posuzování shody, jakož i ve dvoustranných a mnohostranných ujednáních v rámci této Dohody; bude rovněž možno poskytovat přiměřené informace o ustanoveních takových systémů a ujednání;

10.1.5. místa, kde lze nalézt zprávy, zveřejněné podle této Dohody nebo označení místa, kde mohou být takové informace získány; a

10.1.6. místa, kde se nalézá informační středisko, uvedené v odstavci 3.

10.2. Jestliže však z právních nebo administrativních důvodů bude Členem zřízeno více než jedno informační středisko, poskytne tento Člen ostatním Členům úplné a nedvojznačné informace o rozsahu odpovědnosti každého z těchto informačních středisek. Tento Člen dále zajistí, aby jakékoliv dotazy, adresované nesprávnému informačnímu středisku, byly ihned doručeny příslušnému informačnímu středisku.

10.3. Každý Člen přijme taková přiměřená opatření, která mu umožní zajistit, aby bylo zřízeno jedno nebo více informačních středisek, která budou moci zodpovídat všechny přiměřené dotazy ostatních Členů a zainteresovaných stran ostatních Členů a dále poskytovat příslušnou dokumentaci nebo informace, kde je možno ji obdržet, týkající se:

10.3.1. jakýchkoliv norem, přijatých nebo navrhovaných na jeho území nevládními normalizačními orgány nebo regionálními normalizačními orgány, jichž jsou takové orgány členy nebo účastníky; a

10.3.2. jakýchkoliv postupů pro posuzování shody nebo navrhovaných postupů pro posuzování shody, které jsou na jeho území uplatňovány nevládními orgány nebo regionálními orgány, jichž jsou takové orgány členy nebo účastníky;

10.3.3. členství a účasti příslušných nevládních orgánů na jeho území v mezinárodních a regionálních normalizačních orgánech a systémech posuzování shody, jakož i ve dvoustranných a mnohostranných ujednáních v rámci této Dohody; bude rovněž možno poskytovat přiměřené informace o ustanoveních takových systémů a ujednání.

10.4. Členové přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která zajistí, aby v případě, kdy jsou ostatními Členy nebo zainteresovanými stranami ostatních Členů požadovány v souladu s ustanoveními této Dohody, výtisky dokumentů, byly tyto výtisky poskytnuty, nejsou-li zdarma, za spravedlivou cenu, která bude stejná pro státní příslušníky 1) dotyčného Člena nebo jakéhokoliv jiného Člena, s výjimkou skutečných nákladů na odeslání.

10.5. Vyspělé členské země budou, pokud je o to ostatní Členové požádají, poskytovat výtisky dokumentů, uvedených ve specifických oznámeních nebo, v případě rozsáhlých dokumentů, výtahy z těchto dokumentů, přeložené do angličtiny, francouzštiny nebo španělštiny.

10.6. Sekretariát poté, co obdrží oznámení v souladu s ustanoveními této Dohody, rozešle jejich text všem Členům a zainteresovaným mezinárodním normalizačním orgánům a orgánům pro posuzování shody a upozorní rozvojové členské země na jakékoliv oznámení, týkající se výrobků, na nichž mají zvláštní zájem.

10.7. Kdykoliv Člen dosáhne s jakoukoliv jinou zemí nebo zeměmi dohody v otázkách, týkajících se technických předpisů, norem nebo postupů pro posuzování shody, které mohou významně ovlivnit obchod, alespoň jeden Člen, který je smluvní stranou dohody, oznámí prostřednictvím Sekretariátu ostatním Členům výrobky, kterých se dohoda týká a přiloží stručný popis dohody. Dotyční Členové se vyzývají, aby na žádost zahájili s ostatními Členy konzultace s cílem uzavřít podobné dohody nebo zabezpečit jejich účast v takových dohodách.

10.8. Žádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno jako povinnost:

10.8.1. publikovat texty v jiném jazyce než v jazyce Člena;

10.8.2. sdělovat podrobnosti nebo poskytovat texty návrhů v jiném jazyce než v jazyce Člena s výjimkou ustanovení odstavce 5; nebo

10.8.3. na Členech, aby poskytovali informace, jejichž zveřejnění by podle nich bylo v rozporu se základními zájmy bezpečnosti.

10.9. Oznámení budou Sekretariátu předkládána v angličtině, francouzštině nebo španělštině.

10.10.Členové určí jediný orgán ústřední vlády, který bude na národní úrovni odpovědný za provádění ustanovení této Dohody, které se týkají oznamovacích postupů, s výjimkou těch, jež jsou uvedeny v příloze 3.

10.11.Jestliže však z právních nebo administrativních důvodů bude odpovědnost za oznamovací postupy rozdělena mezi dva nebo více ústředních vládních orgánů, poskytne dotyčný Člen ostatním Členům úplné a nedvojznačné informace o rozsahu odpovědnosti každého z těchto orgánů.

-----------------------------------------------------------------

1) "Státním příslušníkem" se podle této Dohody rozumí, pokud jde o samostatné celní území člena WTO, fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo skutečné průmyslové nebo obchodní sídlo na tomto celním území.

Čl.11

Technická pomoc ostatním Členům

11.1. Členové budou na požádání poskytovat rady ostatním Členům, zejména rozvojovým členským zemím, při přípravě technických předpisů.

11.2. Členové budou na požádání poskytovat rady ostatním Členům, zejména rozvojovým členským zemím a poskytnou jim za vzájemně dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se založení národních normalizačních orgánů a účasti v mezinárodních normalizačních orgánech a budou podporovat své národní normalizační orgány, aby postupovaly podobně.

11.3. Členové na požádání přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, aby řídící orgány na jejich územích poskytovaly rady ostatním Členům, zejména rozvojovým členským zemím a poskytly jim za vzájemně dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se:

11.3.1. založení regulačních orgánů nebo orgánů pro posuzování shody s technickými předpisy; a

11.3.2. metod, jimiž mohou být technické předpisy nejlépe dodrženy.

11.4. Členové na požádání přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která jim umožní zajistit poskytování rad ostatním Členům, zejména rozvojovým členským zemím a poskytnou jim za vzájemně dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se založení orgánů pro posuzování shody s normami, přijatými na území žádajícího Člena.

11.5. Členové budou na požádání poskytovat rady ostatním Členům, zejména rozvojovým členským zemím a poskytnou jim za vzájemně dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se opatření, která by měli přijmout jejich výrobci, pokud by si přáli mít přístup k systémům pro posuzování shody, prováděným vládními nebo nevládními orgány na území Člena, který obdržel žádost.

11.6. Členové, kteří jsou členy nebo účastníky mezinárodních nebo regionálních systémů pro posuzování shody, budou na požádání poskytovat rady ostatním Členům, zejména rozvojovým členským zemím a poskytnou jim za vzájemně dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se zakládání institucí a právního rámce, který jim umožní plnit jejich povinnosti v souvislosti s členstvím nebo účastí v takových systémech.

11.7. Členové, jestliže o to budou požádáni, budou podněcovat orgány na svých územích, které jsou členy nebo účastníky v mezinárodních nebo regionálních systémech pro posuzování shody k tomu, aby poskytovaly rady ostatním Členům, zejména rozvojovým členským zemím a braly v úvahu jejich požadavky na technickou pomoc, týkající se zakládání institucí, umožňujících příslušným orgánům na jejich územích plnit závazky, vyplývající z členství nebo účasti v těchto systémech.

11.8. Při poskytování rad a technické pomoci ostatním Členům ve smyslu odstavců 1 až 7, dají Členové přednost potřebám nejméně rozvinutých členských zemí.

Čl.12

Zvláštní a rozdílné zacházení rozvojovým členským zemím

12.1.Členové poskytnou rozdílné a příznivější zacházení rozvojovým členským zemím, Členům této Dohody, podle následujících ustanovení a podle příslušných článků této Dohody.

12.2. Členové budou věnovat zvláštní pozornost ustanovením této Dohody, týkajícím se práv a povinností rozvojových členských zemí a vezmou v úvahu zvláštní vývoj, finanční a obchodní potřeby rozvojových členských zemí při uplatňování této Dohody v těchto zemích a při provádění institucionálních ustanovení této Dohody.

12.3. Členové budou při přípravě a uplatňování technických předpisů, norem a postupů pro posuzování shody brát v úvahu zvláštní vývoj, finanční a obchodní potřeby rozvojových členských zemí s cílem zajistit, aby tyto technické předpisy, normy a postupy pro posuzování shody nevytvářely zbytečné překážky vývozům z rozvojových členských zemí.

12.4. Členové uznávají, že ačkoliv mohou existovat mezinárodní normy, pokyny nebo doporučení, přijmou rozvojové členské země ve svých zvláštních technologických a sociálně ekonomických podmínkách určité technické předpisy, normy nebo postupy pro posuzování shody, které směřují k ochraně jejich vlastní technologie a výrobních metod a postupů slučitelných s jejich potřebami rozvoje. Členové proto uznávají, že od rozvojových členských zemí nelze očekávat používání mezinárodních norem jako základu pro jejich technické předpisy nebo norem, včetně zkušebních metod, které nejsou vhodné pro jejich rozvoj, finanční a obchodní potřeby.

12.5. Členové přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která zajistí, aby mezinárodní normalizační orgány a mezinárodní systémy pro posuzování shody byly organizovány a řízeny způsobem, který umožňuje aktivní a representativní účast příslušných orgánů všech Členů, přičemž budou brány v úvahu zvláštní problémy rozvojových členských zemí.

12.6. Členové přijmou taková přiměřená a dostupná opatření, která zajistí, aby mezinárodní normalizační orgány na žádost rozvojových členských zemí prozkoumaly možnost a v případě, kdy je to možné, připravily mezinárodní normy, týkající se výrobků zvláštního zájmu rozvojových členských zemí.

12.7. Členové v souladu s ustanoveními článku 11 poskytnou technickou pomoc rozvojovým členským zemím, aby zajistili, že příprava a uplatňování technických předpisů, norem a postupů pro posuzování shody nebudou vytvářet zbytečné překážky rozvoji a diverzifikaci vývozů z rozvojových členských zemí. Při určování podmínek technické pomoci bude brán zřetel na stupeň rozvoje žádajících Členů, a to zejména nejméně rozvinutých členských zemí.

12.8. Uznává se, že se rozvojové členské země mohou setkávat se zvláštními problémy, včetně institucionálních a infrastrukturálních problémů, v oblasti přípravy a uplatňování technických předpisů, norem a postupů pro posuzování shody. Dále se uznává, že zvláštní vývoj a obchodní potřeby rozvojových členských zemí, stejně tak jako jejich stupeň technologického rozvoje, mohou ztěžovat jejich schopnost řádně plnit jejich závazky podle této Dohody. Členové proto vezmou tuto skutečnost plně v úvahu. V souladu s tím a s cílem zajistit, aby rozvojové členské země byly sto postupovat podle této Dohody, umožňuje se Výboru pro technické překážky obchodu, ustavenému podle článku 13 (dále uváděnému jako "Výbor") udělit na základě žádosti specifické, časově omezené, úplné nebo částečné výjimky ze závazků podle této Dohody. Při posuzování takových žádostí vezme Výbor v úvahu zvláštní problémy na úseku přípravy a uplatňování technických předpisů, norem a postupů pro posuzování shody a zvláštní vývoj a obchodní potřeby rozvojové členské země, jakož i stupeň jejího technologického rozvoje, které mohou ztěžovat její schopnost řádně plnit jejich závazky podle této Dohody. Výbor vezme zejména v úvahu zvláštní problémy nejméně rozvinutých členských zemí.

12.9. Během konzultací budou mít vyspělé členské země na zřeteli zvláštní potíže, s nimiž se rozvojové členské země setkaly při tvorbě a zavádění norem a technických předpisů a postupů pro posuzování shody a ve snaze pomoci rozvojovým členským zemím v jejich úsilí v tomto směru vezmou vyspělé členské země v úvahu zvláštní potřeby rozvojových zemí v oblasti financování, obchodu a rozvoje.

12.10. Výbor bude pravidelně přezkoumávat zvláštní a rozdílné zacházení, uvedené v této Dohodě a poskytované rozvojovým členským zemím na národní a mezinárodní úrovni.

INSTITUCE, KONZULTACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

Čl.13

Výbor pro technické překážky obchodu

13.1. Tímto se zřizuje Výbor pro technické překážky obchodu, který bude složen ze zástupců každého z Členů. Výbor zvolí svého předsedu a bude se scházet podle potřeby, nejméně však jednou za rok, aby umožnil Členům konzultovat jakoukoliv záležitost, týkající se působení této Dohody nebo podpory jejich cílů a plnil ty povinnosti, které jsou mu svěřeny touto Dohodou nebo Členy.

13.2. Výbor zřídí pracovní skupiny nebo jiné vhodné orgány, které budou vykonávat ty povinnosti, které jim budou svěřeny Výborem v souladu s příslušnými ustanoveními této Dohody.

13.3. Rozumí se, že by mělo být zamezeno zbytečnému zdvojování prací podle této Dohody a prací vlád v ostatních technických orgánech. Výbor přešetří tento problém s cílem takové zdvojování co nejvíce snížit.

Čl.14

Konzultace a řešení sporů

14.1. Konzultace a řešení sporů v jakékoliv záležitosti, týkající se působení této Dohody, budou probíhat pod záštitou Orgánu pro řešení sporů a budou se uskutečňovat mutatis mutandis podle ustanovení článků XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a uplatňována Ujednáním o řešení sporů.

14.2. Na žádost kterékoli sporné strany nebo z její vlastní iniciativy může skupina odborníků vytvořit technickou skupinu expertů, která bude pomáhat při řešení otázek technické povahy a bude od expertů požadovat podrobná posouzení.

14.3. Technické skupiny expertů se budou řídit postupy, uvedenými v příloze 2.

14.4. Výše uvedená ustanovení, týkající se řešení sporů, mohou být použita v případech, kdy Člen má za to, že jiný Člen nedosáhl uspokojivých výsledků podle článků 3, 4, 7, 8 a 9 a že jeho obchodní zájmy jsou významně dotčeny. V tomto ohledu budou takové výsledky rovnocenné těm, jako kdyby dotyčný orgán byl Členem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl.15

Závěrečná ustanovení Výhrady

15.1. K žádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatněny výhrady bez souhlasu ostatních Členů. Přezkoumání

15.2. Každý Člen bude ihned poté, kdy pro něj Dohoda o WTO vstoupí v platnost, informovat Výbor o opatřeních, existujících nebo přijatých, s cílem zajistit provádění této Dohody. Všechny pozdější změny takových opatření budou rovněž oznámeny Výboru.

15.3. Výbor bude každoročně přezkoumávat plnění a uplatňování této Dohody se zřetelem na její cíle.

15.4. Nejpozději koncem třetího roku od data vstupu v platnost Dohody o WTO a na konci každého dalšího tříletého období Výbor přezkoumá působení a uplatňování této Dohody, včetně ustanovení, týkajících se transparentnosti s cílem doporučit úpravu práv a povinností, které z ní vyplývají v případech, kdy to bude nezbytné, aby se zajistila vzájemná ekonomická výhodnost a vyváženost práv a povinností, aniž by byla dotčena ustanovení článku 12. Berouce zřetel mimo jiné ke zkušenostem, získaným při uplatňování této Dohody, předloží Výbor tam, kde to bude vhodné, Radě pro obchod zbožím návrhy na změny textu této Dohody. Přílohy

15.5. Přílohy k této Dohodě tvoří její nedílnou součást.

PŘÍL. 1

POJMY A JEJICH DEFINICE PRO ÚČELY TÉTO DOHODY

Pojmy, uvedené v šestém vydání Instrukce ISO/IEC 1) 2: 1991 - Všeobecné pojmy a jejich definice, týkající se normalizace a souvisejících činností, budou mít, pokud budou použity v této Dohodě, stejný význam, který jim byl dán v definicích zmíněné Instrukce, berouce přitom v úvahu, že služby jsou z působnosti této Dohody vyloučeny.

Pro účely této Dohody však budou použity následující definice:

1. Technický předpis

Dokument, který určuje charakteristiku výrobků nebo k nim se vztahující postupy a výrobní metody, včetně vhodných administrativních ustanovení, jejichž dodržování je závazné. Může také zahrnovat nebo se výhradně týkat terminologie, symbolů, předpisů o balení, značení nebo označování výrobku, výrobního postupu nebo metody.

Vysvětlivka

Definice v ISO/IEC Instrukci 2 není uzavřená, ale je založena na tzv. "stavebnicovém systému".

2. Norma

Dokument, schválený uznaným orgánem, který poskytuje pro obecné a opakované použití pravidla, pokyny nebo charakteristiky výrobků nebo k nim se vztahujících postupů a výrobních metod, jejichž dodržování není závazné. Může také zahrnovat nebo se výhradně týkat terminologie, symbolů, předpisů o balení, značení nebo označování výrobku, výrobního postupu nebo metody.

Vysvětlivka

Pojmy tak, jak jsou definovány v ISO/IEC Instrukci 2, zahrnují výrobky, postupy a služby. Tato Dohoda se zabývá pouze technickými předpisy, normami a postupy pro posuzování shody ve vztahu k výrobkům nebo postupům a výrobním metodám. Normy tak, jak jsou definovány ISO/IEC Instrukci 2, mohou být závazné nebo nezávazné. Pro účely této Dohody jsou normy definovány jako nezávazné a technické předpisy jako závazné dokumenty. Normy, které jsou vypracovány mezinárodním normalizačním společenstvím, jsou založeny na konsensu. Tato Dohoda zahrnuje také dokumenty, které nejsou založené na konsensu.

3. Postupy pro posuzování shody

Jakýkoliv postup, použitý přímo nebo nepřímo k posouzení toho, zda jsou příslušná ustanovení technických předpisů nebo norem splněny.

Vysvětlivka

Postupy pro posuzování shody zahrnují mimo jiné postupy pro vzorkování, testy a inspekci; vyhodnocování, ověřování a zajišťování shody; registraci, akreditaci a schvalování a také jejich kombinace.

4. Mezinárodní orgán nebo systém

Orgán nebo systém, který umožňuje členství příslušným orgánům všech Členů.

5. Regionální orgán nebo systém

Orgán nebo systém, který umožňuje členství příslušným orgánům pouze některých Členů.

6. Orgán ústřední vlády

Ústřední vláda, její ministerstva a úřady nebo další orgány, podřízené kontrole ústřední vlády ve vztahu k příslušné činnosti.

Vysvětlivka

V případě Evropských společenství se používají ustanovení, upravující orgány ústřední vlády. Regionální orgány nebo systémy posuzování shody však mohou být v rámci Evropských společenství zřízeny a v takových případech by se na ně měla ustanovení této Dohody o regionálních orgánech nebo systémech posuzování shody vztahovat.

7. Orgán místní vlády

Výkonné státní orgány, jiné než ústřední vláda (například států, provincií, zemí 2), kantonů, městské samosprávy atd.), jejich ministerstva, úřady nebo jakékoliv orgány, podřízené kontrole těchto vlád ve vztahu k příslušné činnosti.

8. Nevládní orgán

Orgán, jiný než orgán ústřední vlády nebo orgán místní vlády, včetně nevládního orgánu, který má pravomoc uplatňovat technické předpisy.

---------------------------------------------------------------

1) International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission.
2) Länder.

PŘÍL. 2

TECHNICKÉ SKUPINY EXPERTŮ

Následující postupy se budou uplatňovat na technické skupiny expertů, které jsou zřízeny v souladu s ustanoveními článku 14.

1. Technické skupiny expertů jsou podřízeny skupině odborníků. Jejich zmocnění a podrobné pracovní postupy budou stanoveny skupinou odborníků, které podají zprávu.

2. Účast v technických skupinách expertů bude omezena na osoby odborně zdatné a zkušené v příslušné oblasti.

3. Občané sporných stran nebudou členy technické skupiny expertů bez vzájemné dohody sporných stran, ledaže na základě výjimečných okolností skupina odborníků usoudí, že potřebu specializované vědecké expertizy nelze uspokojit jinak. Vládní úředníci sporných stran nebudou v technických skupinách expertů působit. Členové technických skupin expertů v nich budou působit osobně a nikoli jako zástupci vlády ani jako zástupci jakékoli organizace. Vlády nebo organizace jim proto nebudou dávat pokyny, pokud jde o záležitosti, jimiž se technická skupina expertů zabývá.

4. Technické skupiny expertů mohou konzultovat a vyžadovat informace a technické rady od jakéhokoliv zdroje, který považují za vhodný. Dříve, než si technická skupina expertů takové informace nebo rady od zdroje, který je v pravomoci Člena, vyžádá, bude vládu tohoto Člena informovat. Kterýkoli Člen odpoví bezodkladně a úplně na jakoukoli žádost technické skupiny expertů o takovou informaci, kterou technická skupina expertů považuje za potřebnou a přiměřenou.

5. Sporné strany budou mít přístup ke všem příslušným informacím, poskytnutým technické skupině expertů, pokud nemají důvěrnou povahu. Důvěrné informace, poskytnuté technické skupině expertů, nebudou zveřejněny bez formálního souhlasu vlády, organizace nebo osoby, která informace poskytla. V případě, že tyto informace byly technickou skupinou expertů požadovány, ale zveřejnění těchto informací nebylo technické skupině expertů povoleno, bude vládou, organizací nebo osobou, která je poskytla, zpracován jejich nedůvěrný výtah.

6. Technická skupina expertů předloží příslušným Členům návrh zprávy s cílem získat jejich připomínky a vzít je v úvahu, pokud to bude přiměřené, v závěrečné zprávě, která bude rozeslána, jakmile bude předložena skupině odborníků, také příslušným Členům.

PŘÍL. 3

KODEX SPRÁVNÉ PRAXE PRO PŘÍPRAVU, PŘIJÍMÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ NOREM

Všeobecná ustanovení

A. Pro účely tohoto Kodexu se budou používat definice, uvedené v příloze 1 k této Dohodě.

B. Přístup k tomuto Kodexu je otevřen kterémukoli normalizačnímu orgánu na území Člena WTO bez ohledu na to, zda se jedná o orgán ústřední vlády, orgán místní vlády nebo nevládní orgán; jakémukoliv vládnímu regionálnímu normalizačnímu orgánu, jehož jeden nebo více členů jsou Členové WTO; a jakémukoliv nevládnímu regionálnímu normalizačnímu orgánu, jehož jeden nebo více členů jsou umístěni na území Člena WTO (dále společně nazývané "normalizační orgány" a jednotlivě "normalizační orgán").

C. Normalizační orgány, které tento Kodex přijaly nebo z něj vystoupily, oznámí tuto skutečnost Informačnímu středisku ISO/IEC v Ženevě. Notifikace bude zahrnovat jméno a adresu příslušného orgánu a rozsah jeho současných a očekávaných normalizačních činností. Notifikace může být zaslána buď přímo Informačnímu středisku ISO/IEC nebo prostřednictvím národního členského orgánu ISO/IEC nebo, přednostně, prostřednictvím příslušného národního člena nebo mezinárodní pobočky ISONET podle toho, co bude vhodnější.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

D. Ve vztahu k normám poskytne normalizační orgán výrobkům, pocházejícím z území kteréhokoli jiného Člena WTO neméně příznivé zacházení, než jaké je poskytováno obdobným výrobkům domácího původu a obdobným výrobkům, pocházejícím z jakékoliv jiné země.

E. Normalizační orgán zajistí, aby normy nebyly připravovány, přijímány nebo uplatňovány s cílem nebo důsledkem vytvářet zbytečné překážky mezinárodního obchodu.

F. Existují-li mezinárodní normy nebo jsou před dokončením, normalizační orgán použije je nebo jejich příslušné části jako základu pro normy, které vyvíjí, s výjimkou případů, kdy tyto mezinárodní normy nebo jejich příslušné části jsou neúčinné nebo nevhodné, například pro nedostačující úroveň ochrany nebo pro podstatné klimatické nebo geografické faktory nebo podstatné technologické problémy.

G. S cílem harmonizovat normy na co nejširším možném základě se bude normalizační orgán plně v rámci možností svých zdrojů a vhodným způsobem podílet na vypracování mezinárodních norem příslušnými normalizačními orgány, týkajících se záležitostí, pro které buď již normy byly přijaty nebo je hodlají přijmout. Pro normalizační orgány na území Člena se bude účast na jednotlivých mezinárodních normalizačních činnostech, kdykoliv to bude možné, uskutečňovat prostřednictvím jedné delegace, která bude zastupovat všechny normalizační orgány na území, které přijaly nebo hodlají přijmout normy pro záležitost, ke které se mezinárodní normalizační činnost vztahuje.

H. Normalizační orgán na území Člena vyvine veškeré úsilí k tomu, aby vyloučil zdvojování nebo překrývání s prací jiných normalizačních orgánů na státním území nebo s prací příslušných mezinárodních nebo regionálních normalizačních orgánů. Vyvine dále veškeré úsilí k tomu, aby bylo dosaženo národního konsensu s normami, které vypracovává. Podobně regionální normalizační orgán vyvine veškeré úsilí k tomu, aby se vyhnul zdvojování nebo překrývání s prací příslušných mezinárodních normalizačních orgánů.

I. Kde je to vhodné, bude normalizační orgán specifikovat normy na základě výrobních požadavků v provozních podmínkách spíše než v konstrukčních nebo popisných charakteristikách.

J. Nejméně jednou za šest měsíců zveřejní normalizační orgán pracovní program, obsahující jeho název a adresu, normy, které právě připravuje a normy, které přijal v předcházejícím období. Norma je připravována od okamžiku, kdy bylo přijato rozhodnutí normu vypracovat až do okamžiku, kdy norma byla přijata. Názvy návrhů specifických norem budou na žádost poskytnuty v jazyce anglickém, francouzském nebo španělském. Oznámení o existenci pracovního programu bude zveřejněno v domácí nebo, pokud to bude vyžadovat situace, v regionální publikaci o normalizačních aktivitách.

Pracovní program bude, podle pravidel ISONET, pro každou normu určovat příslušnou klasifikaci k dané záležitosti, stupeň dosažený při vypracovávání normy a odkazy na mezinárodní normy, které byly použity jako základ. Nejpozději v době zveřejnění svého pracovního programu oznámí normalizační orgán jeho existenci Informačnímu středisku ISO/IEC v Ženevě.

Oznámení bude obsahovat název a adresu normalizačního orgánu, název a číslo publikace, ve které je pracovní program zveřejněn, období, kterého se program týká, jeho cena (pokud není zdarma) a jakým způsobem a kde může být získán. Oznámení může být zasláno buď přímo Informačnímu středisku ISO/IEC nebo přednostně prostřednictvím příslušného národního člena nebo mezinárodní pobočky ISONET.

K. Národní člen ISO/IEC vyvine veškeré úsilí k tomu, aby se stal členem ISONET nebo jmenuje jiný orgán, aby se stal jeho členem a dosáhl co možná nejpokročilejšího typu členství v ISONET. Ostatní normalizační orgány vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby dosáhly přidružení k členu ISONET.

L. Před přijetím normy poskytne normalizační orgán zainteresovaným stranám na území Člena WTO alespoň šedesátidenní lhůtu pro předložení připomínek k návrhu normy. Tato lhůta však může být zkrácena v případech, kdy vzniknou nebo hrozí, že vzniknou vážné problémy, spojené s bezpečností, zdravím nebo ochranou životního prostředí. Nejpozději na začátku období pro předkládání připomínek zveřejní normalizační orgán oznámení o lhůtě pro předkládání připomínek v publikaci, uvedené v odstavci J. Toto oznámení bude, pokud to bude možné, obsahovat sdělení, zda se návrh normy odchyluje od příslušných mezinárodních norem.

M. Na žádost kterékoli zainteresované strany na území Člena WTO jí normalizační orgán ihned poskytne nebo zařídí, aby jí byl poskytnut, výtisk návrhu normy, který předložil k připomínkám. Jakékoliv poplatky za tuto službu budou, s výjimkou skutečných nákladů na odeslání, pro zahraniční i domácí stranu stejné.

N. Normalizační orgán vezme při dalším zpracovávání normy v úvahu připomínky, které obdržel během lhůty pro jejich předkládání. Připomínky, obdržené prostřednictvím normalizačních orgánů, které přistoupily k tomuto Kodexu správné praxe, budou na požádání zodpovězeny co možná nejrychleji. Odpověď bude zahrnovat vysvětlení, proč je odchylka od příslušných mezinárodních norem nutná.

O. Jakmile bude norma přijata, bude bezodkladně zveřejněna.

P. Na žádost kterékoli zainteresované strany na území Člena, WTO jí normalizační orgán ihned poskytne nebo zařídí, aby jí byl poskytnut, výtisk jeho posledního pracovního programu nebo normy, kterou vypracoval. Jakékoliv poplatky za tuto službu budou, s výjimkou skutečných nákladů na odeslání, pro zahraniční i domácí stranu stejné.

Q. Normalizační orgán příznivě posoudí a poskytne vhodnou příležitost pro konzultace o připomínkách, týkajících se působení tohoto Kodexu, předložených normalizačními orgány, které přijaly tento Kodex správné praxe. Vyvine nestranné úsilí k vyřešení jakékoliv stížnosti.