Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Nové nařízení o stavebních výrobcích

obrázek1

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament vyslovil souhlas s textem nového nařízení o stavebních výrobcích (CPR). Nyní bude anglický text předmětem právně lingvistické revize, která již nebude měnit věcný obsah, který byl dohodnut během jednání v trialozích. Pravděpodobně během června 2024 budou členské státy vyzvány k zaslání formálních připomínek (tj. nelze již požadovat věcné změny). Zveřejnění předpisu v Úředním věstníku EU proběhne pravděpodobně na podzim 2024.

Poslední verze nového nařízení CPR je k dispozici pod tímto odkazem: Texts adopted - New Regulation on Construction Products - Wednesday, 10 April 2024 (europa.eu) – včetně překladů do všech jazyků členských států EU (viz ikonky vpravo nahoře). Nejde však ještě o finální podobu textu.

Nařízení nahradí stávající nařízení (EU) č. 305/2011, stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, posílí vnitřní trh a odstraní existující překážky volného pohybu na trhu a zajistí, aby tyto výrobky byly v souladu se zásadami oběhového hospodářství a s regulatorními požadavky členských států.

Klíčovou roli právního rámce hrají harmonizované technické specifikace, které musí být povinně využity pro uvedení výrobku na trh. Prioritní je tvorba norem a jejich harmonizace vyhlášením odkazu v Úředním věstníku EU, avšak k dispozici bude i záložní řešení, které v případě zablokovaného systému normalizace umožní EK přijímat harmonizované technické specifikace prostřednictvím implementačních aktů.

Nová pravidla podpoří udržitelnost a digitalizaci v oblasti stavebních výrobků. Dokumenty, které výrobce musí dodávat spolu s výrobkem, bude možné poskytnout elektronickou formou. Digitální pas výrobku také umožní využít strukturovaná data o výrobku například v rámci dozoru nad trhem nebo při projektování metodou BIM. Zákazník bude moci při výběru výrobku zohlednit jeho udržitelnost, jelikož výrobce bude deklarovat environmentální stopu výrobku. EK bude zmocněna ke stanovení minimálních požadavků na environmentální vlastnosti stavebních výrobků, které bude zadavatel využívat, pokud se rozhodne při zadávání veřejných zakázek uplatnit na dané harmonizované výrobky požadavky na udržitelnost. Tento nástroj podpoří udržitelnost staveb ve veřejném sektoru.

Přechodné období ze starého právního rámce na nový bude trvat 15 let ode dne vstupu nového nařízení v platnost (tj. do roku 2039). Tím se zajistí dostatek času na řádný přechod harmonizovaných technických specifikací ze starého právního rámce na nový a minimalizuje se riziko deharmonizace jakéhokoli výrobku nebo skupiny výrobků.