Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Nové nařízení o stavebních výrobcích

obrázek1

Evropská komise zveřejnila plán prvních kroků v implementaci nového CPR:

 • po skončení právnicko-lingvistické revize, která probíhá nyní, bude konečné znění anglické verze zveřejněno dne 20. září 2024
 • poté budou zveřejněny ostatní jazykové mutace
 • očekává se, že nové nařízení CPR vstoupí v platnost v listopadu 2024 (20 dní od zveřejnění v Úředním věstníku EU)
 • na výrobky harmonizované podle nového nařízení CPR se budou vztahovat následující povinnosti:
  • od listopadu 2025 bude platit povinnost vypracovat prohlášení o potenciálu globálního oteplování (Global Warming Potential)
  • od listopadu 2029 bude povinné prohlášení o základních environmentálních ukazatelích
  • od listopadu 2031 bude povinné vykazovat všechny environmentální ukazatele pro posouzení životního cyklu výrobků
  • do října 2026 musí členské státy oznámit pravidla pro udělování sankcí za porušení požadavků nového CPR.

Poslední verze nového nařízení CPR je k dispozici pod tímto odkazem: Texts adopted - New Regulation on Construction Products - Wednesday, 10 April 2024 (europa.eu) – včetně překladů do všech jazyků členských států EU (viz ikonky vpravo nahoře). Nejde však ještě o finální podobu textu.

Nařízení nahradí stávající nařízení (EU) č. 305/2011, stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, posílí vnitřní trh a odstraní existující překážky volného pohybu na trhu a zajistí, aby tyto výrobky byly v souladu se zásadami oběhového hospodářství a s regulatorními požadavky členských států.

Klíčovou roli právního rámce hrají harmonizované technické specifikace, které musí být povinně využity pro uvedení výrobku na trh. Prioritní je tvorba norem a jejich harmonizace vyhlášením odkazu v Úředním věstníku EU, avšak k dispozici bude i záložní řešení, které v případě zablokovaného systému normalizace umožní EK přijímat harmonizované technické specifikace prostřednictvím implementačních aktů.

Nová pravidla podpoří udržitelnost a digitalizaci v oblasti stavebních výrobků. Dokumenty, které výrobce musí dodávat spolu s výrobkem, bude možné poskytnout elektronickou formou. Digitální pas výrobku také umožní využít strukturovaná data o výrobku například v rámci dozoru nad trhem nebo při projektování metodou BIM. Zákazník bude moci při výběru výrobku zohlednit jeho udržitelnost, jelikož výrobce bude deklarovat environmentální stopu výrobku. EK bude zmocněna ke stanovení minimálních požadavků na environmentální vlastnosti stavebních výrobků, které bude zadavatel využívat, pokud se rozhodne při zadávání veřejných zakázek uplatnit na dané harmonizované výrobky požadavky na udržitelnost. Tento nástroj podpoří udržitelnost staveb ve veřejném sektoru.

Přechodné období ze starého právního rámce na nový bude trvat 15 let ode dne vstupu nového nařízení v platnost (tj. do roku 2039). Tím se zajistí dostatek času na řádný přechod harmonizovaných technických specifikací ze starého právního rámce na nový a minimalizuje se riziko deharmonizace jakéhokoli výrobku nebo skupiny výrobků. Výrobky budou přecházet pod nové CPR postupně, tak, jak budou k dispozici harmonizované normy vytvořené podle nových normalizačních požadavků. Pouze ve výjimečných případech, pokud by pro nějaké výrobky nevznikly nové harmonizované normy do roku 2039, takové výrobky by byly deharmonizovány.