Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zkratky a symboly institucí

A. Zkratky a symboly institucí

1. Mezinárodní a regionální organizace, zahraniční subjekty

Zkratka (symbol)

Cizojazyčný název

Český název

Poznámka

ACCT Agence de Coopération Culturelle et Technique Agency for Cultural and Technical Cooperation Agentura pro kulturní a technickou spolupráci OSN, Rada Evropy a další organizace
ACP African, Caribbean and Pacific Group of States Africká, karibská a pacifická skupina států www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.cs.html

 

AFNOR Association Française de Normalisation Francouzská společnost

pro normalizaci

www.afnor.org
AL Arab League (Džámijat al-dural al-Arabíja - League of Arab States, LAS) Arabská liga (též Liga arabských států) www.arableagueonline.org
ALADI Asociación Latinoamericana de Libre Comercio Latinskoamerické sdružení volného obchodu www.aladi.org

 

ANSI American National Standards Institute Americký národní normalizační institut www.ansi.org

 

APLMF Asian Pacific Legal Metrology Forum Asijsko-pacifické fórum  legální metrologie

www.aplmf.org

ARSO African Organisation of Standardisation Africká regionální  organizace pro normalizaci

www.arso-oran.org

ASEAN Association of South East Asian Nations Sdružení národů jihovýchodní Asie

www.asean.org

ASMO

Arab Organization for Standardization and Metrology Arabská organizace pro  normalizaci a metrologii

ASTM American Society of Testing and Materials Americká společnost

pro zkušebnictví a materiály

www.astm.org

BAM Bundesanstalt für Materialforschung

und –prüfung

Institute for Material Research and Testing

Spolkový ústav pro výzkum

a zkoušení materiálů

www.bam.de

SRN

BIML Bureau International de Métrologie Légale

International Bureau of Legal Metrology

Mezinárodní úřad pro legální metrologii

www.bipm.fr

viz OIML

BIPM Bureau International des Poids et Mesures

International Bureau of Weights and Measures

Mezinárodní úřad pro váhy a míry

 

www.bipm.org/noflash.html

BIS Bank for International Settlements Banka pro mezinárodní úhrady

www.bis.org

BISFA Bureau International pour la Standardisation des Fibres Artificielles

International Bureau for Standardization of Man-made Fibres

Mezinárodní úřad

pro normalizaci umělých vláken

www.bisfa.org

BSI British Standards Institution Britská normalizační instituce

www.bsi-global.com

CASCO Committee on Conformity Assessment Výbor pro posuzování shody viz ISO
CCC Customs Cooperation Council Rada pro celní spolupráci
CCIR International Consultative Committee on Radio Communications Mezinárodní poradní výbor

pro radiokomunikace

CE Council of Europe Rada Evropy

též značka evropské shody

CECIP Comité Européen des Constructeurs d´Instruments de Pesage

European Committee of Weighing Instruments Manufacturers

Evropský výbor výrobců vah

(Federace národních obchodních organizací reprezentující evropské výrobce vah)

www.cecip.eu

CEFACT Centre for Trade Facilitation and Electronic Business Centrum pro usnadnění obchodu a elektronický obchod

www.unece.org/cefact

viz EHK OSN

CEFTA Central European Free Trade Agreement Středoevropská dohoda

o volném obchodu

www.cefta.int

CEN Comité Européen de Normalisation

European Committee for Standardization

Evropský výbor pro normalizaci

www.cen.eu

NGO

CENELEC Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

European Committee for Electrotechnical Standardization

Evropský výbor pro normalizaci

v elektrotechnice

www.cenelec.eu

NGO

CEOC

Confédération Européenne des Organismes de Contrôle technique, d´inspection, de certification et de prévention

European Confederation of Organizations for Testing, Inspection, Certification and Prevention

Evropská konfederace organizací pro zkoušení, inspekci, certifikaci a prevenci www.ceoc.com

CERN

Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire

European Council for Nuclear Research

Evropská rada pro jaderný výzkum

public.web.cern.ch/public

CGML Conférence Générale de Métrologie Légale

General Conference of Legal Metrology

Generální konference pro legální metrologii

CGPM Conférence Générale des Poids et Mesures

General Conference on Weights and Measures

Všeobecná konference pro váhy a míry

CIB International Council for research and Innovation in Building and Construction Mezinárodní rada pro výzkumné studie a dokumentaci

ve stavebnictví

www.cibworld.nl

CIE Commission Internationale de l´Éclairage

International Commission on Illumination

Mezinárodní komise

pro osvětlování

www.cie.co.at

CIML Comité International de Métrologie Légale

International Committee of Legal Metrology

Mezinárodní výbor pro legální metrologii

CIPM Comité International des Poids et Mesures

International Committee for Weights and Measures

Mezinárodní výbor pro váhy a míry

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioéléctrique

International Special Committee on Radio Interference

Mezinárodní zvláštní výbor pro rádiové rušení

www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:1298,25

COOMET Organization of National Metrological Institutions of the States of Central and Eastern Europe Organizace národních metrologických institucí států střední a východní Evropy

COPOLCO Committee on Consumer Policy Výbor na ochranu spotřebitelů

viz ISO

CORDIS Community Research and Development Information Service for the European Union Informační služba  Evropské unie o výzkumu a vývoji

www.cordis.lu

CORESTA Cooperation Center for Scientific Research Relative to Tobacco Kooperační centrum

pro vědecký výzkum v oblasti tabáku

www.coresta.org

NGO

CSD Commission for Sustainable Development Komise pro udržitelný rozvoj

http://sustainabledevelopment.un.org/csd.html

OSN

DEVCO Committee on Developing Country Matters Výbor pro pomoc rozvojovým zemím viz ISO
DIN Deutsches Institut für Normung Německý institut

pro normalizaci

www.din.de

SRN

EA

- EA MLA

European Cooperation for Accreditation

EA Multi-Lateral Agreement

 

Evropská spolupráce v  akreditaci

Multilaterální dohoda v rámci  EA

www.european-accreditation.org

www.european-accreditation.org/the-mla

 

EA vzniklo spojením EAC (European Accreditation of Certification-Evrop. org. pro akreditaci certifik. orgánů) a ALE (Euroepan Co-operation for Accreditation of Laboratories-Evrop. org. pro akreditaci laboratoří)

EBRD European Bank for Reconstruction and Development Evropská  banka pro obnovu

a rozvoj

www.ebrd.com

EC 1. European Community

2. European Communities

1. Evropské společenství

2. Evropská společenství

ECB European Central Bank

Evropská centrální banka

www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.cs.html

ECHR European Court of Human Rights Evropský soud pro lidská práva www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

ECITC European Committee for Information Technology, Testing and Certification Evropský výbor pro informační techniku, zkušebnictví

a certifikaci

ECJ European Court of Justice Evropský soudní dvůr

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

EU

ECOFIN Economic and Finance Council of Ministers Rada ministrů pro ekonomické

a finanční záležitosti

EU

ECOSOC Economic and Social Council Hospodářská a sociální rada

www.un.org/en/ecosoc

OSN

ECSC European Coal and Steel Community Evropské společenství uhlí a oceli

EU

EEA European Economic Area Evropský hospodářský prostor (EHP)

www.efta.int/eea

Dohoda mezi ES a EFTA z r. 1991

EEC European Economic Community Evropské hospodářské společenství

EU

EHS byla mezinárodní organizace existující mezi lety 1958 až 1993, která byla vytvořena, aby podporovala ekonomicou integraci mezi Belgií, Francií, Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem. Smlouva o EHS byla podepsána 25. března 1957 v rámci Římských smluv, které také zakládaly Evropské společenství pro atomovou eneregii.

EFQM European Foundation for Quality Management Evropská nadace pro management jakosti

EFTA European Free Trade Association Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

www.efta.int

EIA European Information Association Evropské sdružení pro informace

www.eia.org.uk

EIB European Investment Bank Evropská investiční banka

ELEC European League for Economic Cooperation Evropská liga pro hospodářskou spolupráci

ELSECOM European Electrotechnical Sectoral Committee for Testing and Certification Evropský elektrotechnický oborový výbor pro zkušebnictví a certifikaci

EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků

EU

EMeTAS European Metrology Type Approval System Evropský metrologický systém pro schvalování typů měřidel

www.emetas.org

EMI European Monetary Institute Evropský měnový institut

EU

EOQ European Organization for Quality Evropská organizace pro jakost

www.eoq.org

EOQC European Organization for Quality Control Evropská organizace

pro kontrolu jakosti

EOTA European Office of Technical Approvals Evropský úřad pro technická schvalování

www.eota.be

EOTC European Organization for Conformity Assessment Evropská organizace

pro posuzování shody

www.eotc.be

EP European Parliament

Parlement Européen

Evropský parlament

www.europarl.europa.eu/portal/cs

EU

EQNET European Network for Quality Assessment and Certification Evropská síť pro posuzování jakosti a certifikaci

EQS

1. European Committee for Quality Assessment and Certification

2. European Quality System

1. Evropský výbor

pro posuzování a

certifikaci jakosti

2. Evropský systém

jakosti

ESCIF European Sectoral Committee for Intrusion and Fire Protection Evropský oborový výbor

pro nežádoucí vniknutí a požární ochranu

ESF European Science Foundation Evropská vědecká nadace www.esf.org
ETSI European Telecommunications Standards Institute Evropský ústav pro telekomunikační normy www.etsi.org
EU European Union Evropská unie

www.europa.eu

EU On-Line European Union On Line (News, Activities,

Institutions, Abc, Official Documents, Information Sources)

Evropská unie v přímém spojení (zprávy, aktivity, instituce, Abc, úřední dokumenty, zdroje informací)

www.europa.eu

EURATOM European Atomic Energy Community Evropské společenství pro atomovou energii

www.euratom.og

EU

EUROLAB European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories Evropská federace národních sdružení měřicích, zkušebních a analytických laboratoří www.eurolab.org
EUROMET European Collaboration in Measurement Standards Evropská spolupráce pro rozvoj etalonů
FAO Food and Agriculture Organization of the UN Organizace pro potraviny

a zemědělství OSN

www.fao.org
FID Fédération Internationale de Documentation

International Federation for Information and Documentation

Mezinárodní federace

pro dokumentaci

FIDH International Federation for Human Rights Mezinárodní federace pro lidská práva

www.fidh.org

GATT General Agreement on Tariffs and Trade Všeobecná dohoda o clech a obchodu

Podrobnější informace o GATT naleznete zde

nyní WTO

IAEA International Atomic Energy Agency Mezinárodní agentura

pro atomovou energii

www.iaea.org

IAF International Accreditation Forum Mezinárodní fórum pro akreditaci

www.iaf.nu

IATA International Air Transport Association Mezinárodní asociace

leteckých dopravců

www.iata.org

IATCA International Auditor Training and Certification Association Mezinárodní sdružení pro vzdělávání auditorů a certifikaci

IBRD International Bank for Reconstruction and Development - World Bank Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj - Světová banka

www.worldbank.org/ibrd

ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora

www.iccwbo.org

ICJ International Court of Justice Mezinárodní soudní dvůr

www.icj-cij.org

sídlo v Haagu

ICRM International Committee for Radionuclide Metrology Mezinárodní výbor

pro metrologii radionuklidů

IDA International Development Association Mezinárodní asociace pro rozvoj

www.worldbank.org/ida

OSN

IEC International Electrotechnical Commission Mezinárodní elektrotechnická komise

www.iec.ch

IECEE

 

 

- CCB

 

 

- CTL

Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment

 

Committee of Certification Bodies of the IECEE

 

Committee of Testing Laboratories of the IECEE

Systém IEC pro zkoušení shody a certifikaci elektrických zařízení

 

Výbor certifikačních orgánů IECEE

 

 

Výbor zkušebních laboratoří IECEE

www.iecee.org

www.iecee.org/ctl/aboutctl.htm

IECQ

 

 

 

- CMC

 

 

- ICC

IEC Quality Assessment System for Electronic Components
CertificationManagement Committee of the IECQInspectorate Coordination Committee of the IECQ
Systém IEC pro určování jakosti součástek  pro elektroniku

 

 

Řídící výbor pro certifikaci IECQ

 

 

Koordinační výbor inspektorátů IECQ

www.iecq.org/index.htm

IFAN International Federation of Standards Users Mezinárodní federace  uživatelů norem

www.ifan.org

IFC International Finance Corporation Mezinárodní finanční korporace

www.ifc.org

IIL International Law Institute Ústav mezinárodního práva

www.ili.org

Rada Evropy

IIOC Independent International Organization for Certification Nezávislá mezinárodní organizace pro certifikaci www.iioc.org

IIR International Institute of Refrigeration Mezinárodní ústav chladírenské techniky

www.iifiir.org

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation Mezinárodní spolupráce pro akreditaci laboratoří

www.ilac.org

ILO International Labour Organization Mezinárodní organizace práce

www.ilo.org

IMECO International Measurement Confederation Mezinárodní svaz pro měření

www.imeko.org

IMF International Monetary Fund Mezinárodní měnový fond

www.imf.org

IMO International Maritime Organization Mezinárodní námořní organizace

www.imo.org

OSN

INTELSAT International Telecommunications Satellite Organization Mezinárodní organizace pro zřizování a provoz soustav spojových družic

www.itso.int

INTERPOL International Criminal Police Organization Mezinárodní organizace kriminální policie

www.interpol.int

IOCU International Organization of Consumers Unions Mezinárodní organizace svazů spotřebitelů www.consumersinternational.org

IPCS International Programme on Chemical Safety Mezinárodní program chemické bezpečnosti

www.inchem.org

WHO

IRPTC International Register of Potentially Toxic Chemicals Mezinárodní registr potencionálně toxických chemikálií

ISO

  

 

 

- CASCO

  

-COPOLCO

  

- DEVCO

- NET

 

- REMCO

 

International Organization for Standardization

 

Committee on Conformity Assessment

 

Committee on Consumer

Policy

 

Committee on Developing Country Matters

 

Information Network

 

Committee on Reference Materials

Mezinárodní  organizace pro normalizaci

 

Výbor pro posuzování shody

Výbor pro strategii spotřebitelů

 

Výbor pro pomoc rozvojovým zemím

 

Informační síť

 

 

Výbor pro referenční materiály

www.iso.org

 

 

www.iso.org/iso/Casco

 

www.iso.org/iso/copolco

 

www.iso.org/iso/aboutiso/isostructure/DEVCO.html

 

www.iso.org

 

více o ISO/REMCO naleznete zde

ITC International Trade Center Mezinárodní obchodní centrum

www.intracen.org

ITU International Telecommunication Union Mezinárodní telekomunikační unie

www.itu.int

IVWO International Vine and Wine Office Mezinárodní úřad pro vinařství a víno
JRC Joint Research Center Společné výzkumné centrum

www.ec.europa.eu/jrc

EU

NAFTA North American Free Trade Agreement Severoamerická dohoda

o volném obchodu

www.naftanow.org

NAMAS National Measurement Accreditation Service Národní akreditační

služba pro měření

Velká Británie

NATO North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantického paktu

www.nato.int

NEA Nuclear Energy Agency Agentura pro atomovou energii

www.oecd-nea.org

NEN Nederlands Normalisatie-instituut

Netherlands Standardization Institute

Nizozemský normalizační institut

www.nen.nl

NIST National Institute of Standards and Technology Národní institut pro normy a techniku

USA

www.nist.gov

NMI National Metrology Institute of the Netherlands Národní metrologický institut Nizozemska

www.nmi.nl

NPL National Physical Laboratory Národní fyzikální laboratoř

Velká Británie

www.npl.co.uk

NWML National Weights and Measures Laboratory Národní laboratoř vah a měr

Velká Británie

OAPC Organization of Arabic Petroleum Exporting Countries Organizace arabských zemí vyvážejících ropu

OAU Organization of African Unity Organizace africké jednoty

více o OAU naleznete zde

OCTI Office Central des Transports Internationaux par Chemin de Fer

Central Office for International Railway Transport

Ústřední úřad pro mezinárodní přepravu po železnici

OECD Organization for Economic Cooperation and Development Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

www.oecd.org

OEEC Organization for European Economic Cooperation Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci

více informací o OEEC naleznete zde

OIML

 

 

 

- BIML

 

 

- TAGCERT

Organization Internationale de Métrologie Légale

International Organization of Legal Metrology

Bureau International de Métrologie

International Bureau of Legal Metrology

 

Technical Advisory Group for Certification of Measuring Instruments

Mezinárodní  organizace pro legální metrologii

Mezinárodní úřad pro legální metrologii (sekretariát OIML)

Technická poradní skupina pro certifikaci měřících přístrojů

www.oiml.org

 

 

 

 

 

www.oiml.org/en/structure/biml

OLAF Office européen de Lutte

Antifraude

European Anti-Fraud Office

Evropský úřad pro potírání podvodů

EU

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_cs.htm

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries Organizace zemí vyvážejících  ropu

www.opec.org

OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

www.osce.org

PE Parlement Européen

European Parliament

Evropský parlament

www.europarl.europa.eu/portal/cs

EU

REMCO Committee on Reference Materials Výbor pro referenční materiály

viz ISO

RILEM International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures Mezinárodní unie laboratoří

pro zkoušení a výzkum materiálů a struktur

www.rilem.org

SEATO South-East Asia Treaty Organization Organizace paktu jihovýchodní Asie

TAGCERT Technical Advisory Group for Certification of Measuring Instruments Technická poradní

skupina pro certifikaci měřících přístrojů

viz OIML

TAIEX Technical Assistance Information Exchange Office Úřad pro výměnu

informací o technické

pomoci

www.ec.europa.eu/enlargement/taiex

EU

TRA Translation Center for the Bodies of the European Union Překladatelské středisko

pro instiuce EU

www.cdt.europa.eu/CS/Pages/Homepage.aspx

UEAtc Union Européenne pour l´Agrément Technique dans la Construction

European Union for Technical Approvals in Construction

Evropský svaz pro technické schvalování ve stavebnictví

www.ueatc.eu

UIC International Union of Railways Mezinárodní železniční svaz

www.uic.org

UN United Nations Spojené národy

www.un.org/en/

OSN

UN ECE

 

 

- CTIED

 

 

 

- CEFACT

United Nations Economic Commission for Europe

 

Committee for Trade, Industry and Enterprise Development

 

Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Evropská hospodářská komise (EHK) OSN

 

Výbor pro rozvoj obchodu, průmyslu a podnikání

 

Centrum pro usnadnění obchodu a elektronický obchod

www.unece.org

www.unece.org/cefact

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development Konference pro obchod a rozvoj OSN

www.unctad.org

UNDP United Nations Development Programme Rozvojový program OSN

www.undp.org

UNEP United Nations Environment Programme Program pro životní prostředí OSN

www.unep.org

UNICEF United Nations Children’s Fund Dětský fond OSN

www.unice.org

OSN

UNIDO United Nations Industrial Development Organization Organizace pro průmyslový rozvoj OSN

www.unido.org

UNIPEDE Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d´Énergie Électrique

International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy

Mezinárodní svaz  výrobců

a distributorů elektřiny

UNPROFOR United Nations Protection Force Ochranné síly OSN

www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprofor.htm

OSN

UPU Universal Postal Union Světový poštovní svaz

www.upu.int

VDA Verband Deutscher Automobilindustrie Spolek německého automobilového průmyslu

www.vda.de

SRN

WELMEC European Cooperation in Legal Metrology Evropská spolupráce v legální metrologii

www.welmec.org

WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace

OSN

www.who.int/en/

WIPO World Intellectual Property Organization Světová organizace pro duševní vlastnictví

www.wipo.int

OSN

WMO World Meteorological Organization Světová meteorologická organizace

www.wmo.int

OSN

WTO 

 

 

- CTBT

 

 

- CSPM

 

World Trade Organization

 

Committee on Technical Barriers to Trade

 

Committee on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

Světová obchodní organizace

 

Výbor pro technické překážky obchodu

Výbor pro uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření

www.wto.org

www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

 2. Domácí instituce

Zkratka

Cizojazyčný název

Český název

Poznámka

AAAO Association of Accredited and Authorized Organizations Asociace akreditovaných a autorizovaných  organizací www.aaao.cz
CAI Czech Accreditation Institute Český institut pro akreditaci, o. p. s.

(ČIA)

www.cai.cz

CEMC Czech Environmental Management Centre České ekologické manažerské centrum

www.cemc.cz

CFA Centre for Foreign Assistance Centrum pro zahraniční pomoc

MF ČR

základní informace o Centru pro zahraniční pomoc naleznete zde

CMI Czech Metrology Institute Český metrologický institut (ČMI)

www.cmi.cz

COI Czech Trade Inspection Česká obchodní inspekce (ČOI)

www.coi.cz

CQS

Czech Association for Quality Certification České sdružení pro certifikaci systémů jakosti www.cqs.cz
CSNI Czech Standards Institute Český normalizační institut (ČSNI)

zrušen,

od r. 2009 viz ÚNMZ

CSO Czech Statistical Office Český statistický úřad (ČSÚ) www.czso.cz
CSQ Czech Society for Quality Česká společnost pro jakost (ČSJ)

www.csq.cz

ÚNMZ

 

Czech Office for Standards, Metrology and Testing Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

B. Ostatní zkratky

ADCO Administrative Cooperation Groups (EC) Skupiny pro administrativní spolupráci (ES)

ARS African Regional Standards Africké regionální normy

BIC Business Innovation Centre Podnikatelské inovační centrum

CAB Conformity Assessment Body Právnická osoba pro posuzování shody

CAP Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika

EU

CBC Cross Border Cooperation Přeshraniční spolupráce

EU

CCE Countries of Central Europe Státy střední Evropy

CFCU Central Financing and Contracting Unit Centrální finanční a kontraktační jednotka

MF ČR

Více informací o CFCU naleznete zde

COP Country Operational Programme Územní operační program

EU

COREPER Comité des Représentants Permanent
Permanent Representatives Committee
Výbor stálých zástupců

EU

Více informací o Coreperu naleznete zde

COST

European Cooperation Science and Technology Evropská spolupráce v oblasti  vědeckého a technického výzkumu

www.cost.eu

EDF European Development Fund Evropský rozvojový fond (ERF)

EU

Více informací o EDF naleznete zde

EDI Electronic Data Interchange Výměna  elektronických dat

EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances Evropský seznam existujících chemických látek

ELINCS European List of Notified Chemical Substances Evropský seznam registrovaných  chemických látek

EMAS Eco-Management and Audit Scheme Systém řízení podniků a auditů z hlediska ochrany životního prostředí

Program ekomanagementu a ekoauditu

EU

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

EMS

 

Environmental Management System

European Monetary System

Systém enviromentálního managementu

Evropský měnový systém

EMU European Monetary Unit Evropská měnová jednotka

EUR

EN Norme Européenne
European Standard Europäische Norm
Evropská norma

EU

ERDF European Regional Development Fund Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm

EU

ESCB European System of Central Banks Evropský systém centrálních bank

www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.en.html

ESI Export Supporting Institutions Instituce podporující export

ESF European Social Fund Evropský sociální fond

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp

EU

GDP Gross Domestic Product Hrubý domácí produkt

GIS Geographical Info System Zeměpisný informační systém

GLP Good Laboratory Practice Správná laboratorní praxe

GMP

Good Manufacturing Practice Správná výrobní praxe

HACCP

Hazard Analysis of Critical Control Points Systém kritických bodů

IFAD International Fund for Agriculture Development Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj

www.ifad.org

OSN

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control Integrovaná prevence a omezování znečištění

IT Information Technologies Informační technologie

JEPs Joint European Projects Společné evropské projekty

LAP Legal Approximation Project Projekt právního sbližování

EU

MIP Multiannual Indicative Programme Víceletý indikativní program

EU

MLA Multi-Lateral Agreement Mnohostranná dohoda

MOU Memorandum of Understanding Memorandum o porozumění

MRA Mutual Recognition Agreement Dohoda o vzájemném uznávání

NAO National Authorising Officer Národní schvalující úředník

MF ČR

NPPA National Programme of Preparation for the Accession of the Czech Republic to EU Národní program přípravy vstupu České republiky do EU

NGO Non Governmental Organization (NGOs –

mn. č.)

Nevládní organizace

PAO Programme Authorising Officer Schvalující úředník programu

MF ČR

Phare Pologne-Hongrie: Actions pour la Reconversion Économique (= PHARE)

Poland and Hungary: Action for Restructuring of Economy (original name)

Polsko a Maďarsko: Akce

pro přestavbu ekonomiky (původní název)

EU

v současné době jde o program Phare, do něhož je zapojeno 13 středoevropských a východoevropských států

Více o programu PHARE se můžete dozvědět zde

PIU Project Implementation Unit Jednotka pro realizaci projektu

EU

PMU Programme Management Unit Jednotka pro řízení programu

PRAQ Regional Programme for Quality Assurance Regionální program zajišťování jakosti

EU

PROSAFE Product Safety Enforcement Forum of Europe Evropské fórum pro prosazování bezpečnosti výrobků

EU

www.prosafe.org

PSU Project Support Unit Jednotka pro podporu projektu

QA Quality Assessment Posuzování jakosti

QMS Quality Management System Systém managementu jakosti

QS Quality System Systém jakosti

QSAR Quality System Assessment Recognition Uznávání systému posuzování jakosti

RDP Regional Development Plan Regionální rozvojový plán

EU

ROP Regional Operational Programme Regionální operační program

EU

SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Speciální program rozvoje zemědělství a venkova v období přístupu k EU

EU

SF Structural funds Strukturální fondy

EU

SIMI Support to Internal Market Institutions Podpora institucí vnitřního trhu

EU

SMES Small and Medium-Size Enterprises Malé a střední podniky

SOGS Senior Officials Group for Standardization and Conformity Assessment Skupina vyšších úředníků pro normalizaci a posuzování shody

EU

SOP Sector Operational Programme Sektorový operační program

EU

SPO Senior Programme Officer Vedoucí úředník programu

MF ČR

TA Technical Assistance Technická pomoc

TACIS Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States Technická pomoc Společenství nezávislých států

EU

TBT Technical Barriers to Trade Technické překážky obchodu

www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

TF Transition Facility Přechodový nástroj

MF ČR

TQM Total Quality Management Komplexní řízení jakosti

TQMS Total Quality Management System Komplexní systém
řízení jakosti

TOR Terms of Reference Rozsah působnosti/soupis podkladů (např. pro projekt)

UCFA Unit for Coordination of Foreign Assistance Jednotka koordinace zahraniční pomoci

MF ČR