Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Vyjádření k rozsudku NSS

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) není v současné době oprávněn poskytovat jakékoliv normy zdarma.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu je tzv. kasačním rozhodnutím, kterým se ruší Rozsudek městského soudu v Praze č. j. 11A3/2014-32 a věc (žádost o poskytnutí technických norem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), se vrací zpět Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud má podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. pravomoc současně se zrušením rozsudku soudu první instance zrušit i napadené rozhodnutí správního orgánu, tuto pravomoc NSS v rozsudku č. j. 1 As 162/2014 nevyužil a v odst. č. 53 naopak uvedl pro Městský soud v Praze následující pokyn:

„… Městský soud proto v dalším řízení bude muset zjistit, zda nejsou dány jiné důvody pro odmítnutí žádosti stěžovatele o poskytnutí požadované informace v podobě úplného znění technických norem ve stavebnictví. Za tím účelem by měl též dát prostor k vyjádření se k této otázce oběma účastníkům řízení. Pokud zjistí, že tu jiný důvod pro odmítnutí žádosti stěžovatele o informace není, bude muset zrušit rozhodnutí žalovaného o odvolání a rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti a současně Úřadu nařídit požadované informace poskytnout.

Teprve po dokončení tohoto nového řízení, ve kterém je Městský soud v Praze vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, bude jasné, jak v celé věci dále postupovat. Do té doby bude ÚNMZ postupovat v souladu s dosavadní praxí, tj. dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, zejm. úhradové vyhlášky.