Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Projekt z OP LZZ

Analýza tvorby technických norem na národní, evropské resp. mezinárodní úrovni

Dne 1. dubna 2011 byl zahájen projekt (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/59.00017) „Analýza tvorby technických norem na národní, evropské, resp. mezinárodní úrovni“, jehož ukončení bylo dne 30. září 2013.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je optimalizace a zvýšení efektivnosti procesů tvorby tech. norem, zlepšení předpokladů pro zajištění a udržení úspěšného vývoje v oblasti technické normalizace a pro plnění podmínek spolupráce s evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi.

Projekt přinese mnoho nových prvků, kterými jsou např.:

  • možnost plného využití aplikací a technologií poskytovaných evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi;
  • celkový soulad procesu tvorby technických norem se záměry Evropské komise;
  • navržení efektivnějšího procesního systému tak, aby bylo dosaženo jeho optimalizace,;
  • snížení byrokratické zátěže a racionalizace výkonu ÚNMZ, resp. Odboru technické normalizace;
  • navržení informačního systému tak, aby využíval moderních informačních technologií a zdrojů, aby se zvýšila efektivita jeho využití, zlepšila se dostupnost informací, optimalizovaly se vazby na stávající systémy a nakládání s informacemi bylo bezpečné

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je optimalizace a zvýšení efektivnosti procesů tvorby tech. norem, zlepšení předpokladů pro zajištění a udržení úspěšného vývoje v oblasti technické normalizace a pro plnění podmínek spolupráce s evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi.

Dílčí cíle:

  • analýza systému tvorby technických norem a navazujících procesů;
  • návrh nového řešení včetně eliminace stávajících nedostatků;
  • zavedení efektivní komunikace;
  • zavedení prvků projektového řízení ve vztahu k projektu;
  • analýza procesů plnění zákonných povinností národního normalizačního orgánu.

Cílové skupiny

Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Účastníci/ce projektu

Pracovníci/ce a subjekty veřejné správy.

Průběh realizace projektu

V rámci klíčové aktivity KA 01 "Příprava a administrace projektu" probíhaly práce na administraci projektu, např. práce dokladující průběh jednotlivých výběrových řízení, přípravy průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, výstupy publicity projektu a závěrečný audit projektu.

V rámci klíčové aktivity KA 05 "Metodika organizačních postupů (projektové řízení, projektová kancelář)" byla vytvořena metodika projektového řízení na základě metodiky Prince2. Dále byla vytvořena metodika postupů zapojení projektového řízení do procesů Úřadu. Dalším výstupem projektu bylo zřízení Projektové kanceláře.

Dne 18. září 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na KA 02 "Analýza procesu zpracování a distribuce externích dokumentů na úrovni evropských/mezinárodních organizací" a KA 03 "Analýza požadovaných procesů tvorby technických norem s využitím systémů evropských/mezinárodních organizací s ohledem na potřeby a možnosti na národní úrovni". Výběrová řízení byla ukončena a dne 21. ledna 2013 byla zahájena realizace obou aktivit.

V rámci těchto klíčových aktivit proběhla komplexní analýza celého procesu zpracování a distribuce externích dokumentů včetně procesních map, zmapování a optimalizace procesu tvorby technických norem, technická analýza informačního systému z hlediska zajištění bezpečného nakládání s informacemi a detailní rozpracování návrhu technického a technologického řešení informačního systému.

Dne 4. února 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na klíčovou aktivitu KA 04 "Porovnání procesů a dat". Výběrové řízení bylo ukončeno dne 7. května 2013 podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení. V rámci této klíčové aktivity proběhlo detailní porovnání procesů vstupní a výstupní struktury dat stávajícího a nově navrženého systému, bylo implementováno procesní řízení a byla vytvořena metodika práce s informacemi. Dále proběhl návrh technické migrace dat, který byl otestován na nově zakoupeném HW vybavení. Byl zakoupen SW pro modelování a správu dat, ve kterém byly vytvořeny procesní mapy. Proběhlo zaškolení více než 30 zaměstnanců v oblasti bezpečného nakládání s informacemi ve veřejné správě.

Realizátor projektu

Název: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Kontakt: Mgr. Viktor Pokorný, pokorny@unmz.czwww: https://www.unmz.cz

Bližší informace naleznete na:

http://www.esfcr.cz/projekty/analyza-systemu-tvorby-technickych-norem-na-narodni-evropske?highlightWords=CZ.1.04%2F4.1.00%2F59.00017