Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zákon České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

ZÁKON

20/1993 Sb.

České národní rady 

ze dne 20. prosince 1992

o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 

Změna: 22/1997 Sb.

Změna: 119/2000 Sb.

Změna: 137/2002 Sb.

Změna: 309/2002 Sb.

Změna: 250/2014 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první 

Úvodní ustanovení 

§ 1

            (1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.

(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

 

§ 2

            Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou

a) ministerstvo,

b) Úřad.

Část druhá 

Působnost orgánů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

 § 3

            Ministerstvo v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

a) vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odvětví,

b) řídí Úřad a Český metrologický institut,

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu. 2)

 

§ 4

            Úřad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 3)

b) zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem, 3)

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím metrologických orgánů, 7)

d) zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády,

e) smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.

 

§ 5

zrušen 

§ 6

zrušen

Část třetí 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

§ 7

            (1) Výnosy a výměry týkající se stanovených měřidel a výrobků podléhajících schvalování nebo povinné certifikaci vydané Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

(2) Pokud je ve výnosech nebo výměrech podle odstavce 1 uvedena jako státní zkušebna organizace se sídlem ve Slovenské republice, podává se přihláška ke schvalování nebo povinné certifikaci Úřadu.

§ 8

            (1) Technické normy vydané před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

(2) Československé technické normy se považují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za České technické normy; písmenná značka "ČSN" se nemění.

§ 9

            Osvědčení o autorizaci a akreditaci 11) vydaná Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů subjektům se sídlem v České republice zůstávají nadále v platnosti.

§ 10

            Správní akty vydané podle právních předpisů o metrologii a státním zkušebnictví před účinností tohoto zákona zůstávají nadále v platnosti.

§ 11

            Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v.r. 

Klaus v.r. 

____________________

2) Zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád.

3) Zákon č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

7) § 4 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.

11) § 13 odst. 2 písm. c) , § 16 , 20 a 21 zákona č. 505/1990 Sb.