Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Komise pro posuzování shody

Komise pro posuzování shody je stálým odborným poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oblasti své působnosti. Komise napomáhá rozvoji posuzování shody a dosažení slučitelnosti s postupy posuzování shody uplatňovanými v EU. V případě potřeby pak zastupuje české subjekty působící v oblasti posuzování shody v příslušných mezinárodních organizacích.

Komise projednává návrhy a doporučuje:

 • koncepce v oblasti posuzování shody včetně významných otázek mezinárodní a evropské spolupráce
 • úkoly programu rozvoje zkušebnictví
 • autorizace nových právnických osob pro působení podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zásadní změny udělených autorizací.
 • programy informační, vzdělávací činnosti a technického vybavení autorizovaných osob

Dále se podílí na přípravě právních předpisů z oblasti posuzování shody, podporuje zapojení ČR do mezinárodních aktivit především s cílem vzájemného uznávání výsledků posuzování shody a předkládá předsedovi ÚNMZ návrhy na zlepšení činnosti v této oblasti. Při svém působení využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných právních subjektů a sdružení, včetně odborných útvarů Úřadu a znalosti a zkušenosti získané při mezinárodní spolupráci.

Členství v Komisi je otevřeno pro všechny právní subjekty a sdružení, které jsou činné v oblasti posuzování shody na národní a mezinárodní úrovni a pro nezávislé odborníky. Jedná se zejména o zástupce:

 • průmyslové, obchodní a spotřebitelské sféry
 • orgánů státní správy, do jejichž působnosti náleží vydávání právních předpisů upravujících vlastnosti výrobků
 • zkušebních laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů
 • Českého institutu pro akreditaci
 • Českého metrologického institutu
 • Úřadu
 • nezávislé odborníky

Aktuální složení  Komise pro posuzování shody

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu RNDr. Pavel Malčík
Česká obchodní inspekce Mgr. Michael Maxa
Česká společnost pro jakost Ing. Stanislav Křeček
Česká společnost pro technickou normalizaci Ing. Václav Voves
Českomoravská elektrotechnická asociace Ing. Jan Prokš, Ph.D.
Český báňský úřad Ing. Jiří Fiedor
Český institut pro akreditaci Ing. Jiří Růžička, MBA
Český metrologický institut RNDr. Pavel Klenovský
Drážní úřad Ing. Petr Davídek
EUROLAB-CZ Ing. Petr Kučera, CSc.
Hospodářská komora ČR Ing. Jan Dvořák
Technická inspekce České republiky Ing. Oldřich Kűchler
Ministerstvo dopravy ČR Ing. Olga Krištofíková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Jaroslav Barták
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Eva Průšová
Ministerstvo vnitra ČR Ing. Vladislav Straka
Ministerstvo zdravotnictví ČR Iva Blahožová
Ministerstvo životního prostředí ČR Ing. Adam Helebrant
Sdružení EMCas Doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.
Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu Ing. Marie Bačáková - Kohlová
Státní úřad inspekce práce Ing. Ondřej Varta
Svaz  chemického průmyslu ČR Ing. Ilona Blažková
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Ing. Jaroslav Veselý, CSc.
Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Radek Hacaperka
Svaz strojírenské technologie Ing. Jan Kočí
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Mgr. Václava Holušová