Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

wmd 2024 homepage picture

Letos poprvé se konání Světového dne metrologie opírá o usnesení Generální konference UNESCO, kterým byl 20. květen vyhlášen Světovým dnem metrologie.

Toto rozhodnutí otevírá nové cesty k propagaci metrologie v souladu s posláním UNESCO vybudovat lepší svět prostřednictvím vědy a vzdělávání.

Metrologie poskytuje základ pro rozhodování založené na datech a rozvoji politiky v oblasti udržitelnosti. Tím, že zajišťuje přesná měření napříč různými aspekty udržitelnosti, pomáhá organizacím, vládám a jednotlivcům činit informovaná rozhodnutí, která přispívají k udržitelnější budoucnosti.

Světovým dnem metrologie se v roce 2024 zaměřujeme na četné možnosti měření, které přispívají k vytvoření udržitelné globální ekonomiky a životního prostředí.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické úmluvy dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro globální spolupráci ve vědě o měření a v jejích průmyslových, komerčních a společenských aplikacích. Původní cíl Metrické úmluvy – celosvětová jednotnost měření – zůstává dnes stejně důležitý jako v roce 1875.

Tématu Světového dne metrologie je věnován článek v čísle 2/2024 časopisu Metrologie (https://www.unmz.cz/metrologie/casopis-metrologie/).

Vice zde: https://www.worldmetrologyday.org

V současné době probíhá studie pro účely posouzení směrnic 2014/31/EU (NAWID) a 2014/32/EU (MID) z hlediska jejich funkčnosti, použitelnosti a aktuálnosti. Studii pro Evropskou komisi realizuje konsorcium vedené Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES). Výsledek hodnocení a publikace zprávy EK se předpokládá v srpnu 2024.

Pro etapu odborných konzultací probíhajících v rámci studie v termínu říjen až prosinec 2023 společnost CSES vyzývá případné zájemce o účast, aby sdělili své jméno, kontaktní údaje, obor a profesní zařazení na následující adresy: Mark Whittle (mwhittle@cses.eu) a Lisa Ensor (lensor@cses.eu).

Hlavní cíle studie jsou následující:

    1.  základních požadavků
    2.  rozsah působnosti (druhy měřidel), relevanci s ohledem na pokračující technologický vývoj, trendy na trhu a společenské změny od roku 2014

Další podrobnosti a harmonogram jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické úmluvy dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti zemí. Úmluva stanovila rámec pro globální spolupráci ve vědě o měření a v jejích průmyslových, komerčních a společenských aplikacích. Původní cíl Metrické úmluvy – celosvětová jednotnost měření – zůstává dnes stejně důležitý jako v roce 1875. Tato úmluva je od té doby základem celosvětového soudržného systému měření, základem vědeckých objevů a inovací, průmyslové výroby a mezinárodního obchodu, jakož i zlepšování kvality života a ochrany globálního životního prostředí.

Význam tohoto systému a měření vůbec připomíná letošní Světový den metrologie svým tématem; to se zabývá měřením, podporující globální potravinový systém. Téma bylo vybráno kvůli rostoucím výzvám změny klimatu a globální distribuci potravin ve světě s neustále rostoucí populací.

Dostatek potravy patří mezi základní podmínky života a tudíž je zajištění přístupu k bezpečným a dostupným potravinám jednou z hlavních výzev pro vlády na celém světě a také pro zemědělce a výrobce potravin. V roce 2021 měl obchod s potravinami hodnotu 22 bilionů USD a představoval přibližně 20 % veškerého světového obchodu.

Všeobecně se uznává, že vyčerpávání přírodních zdrojů a dopad změny klimatu představují pro globální potravinový systém velké výzvy s cílem dosažení světa bez hladu a s všeobecným přístupem k čisté vodě. Tento cíl byl zařazen mezi cíle udržitelného rozvoje stanovené Organizací spojených národů. Nasnadě je potom téma Světového dne metrologie 2023 a připomenutí důležitosti práce na všech úrovních metrologie.

Tématu Světového dne metrologie jsou věnovány i dva články v čísle 2/2023 časopisu Metrologie (https://www.unmz.cz/metrologie/casopis-metrologie/).

Vice zde: https://www.worldmetrologyday.org

Tématem Světového dne metrologie pro rok 2022 je Metrologie v digitální éře. Toto téma bylo vybráno z důvodu stále se zvětšujícího vlivu digitálních technologií na současnou společnost, který přináší revoluci i v metrologické komunitě. Jedná se o jeden z nejzajímavějších trendů dneška.

V širším měřítku hraje metrologie, jakožto věda o měření, stěžejní roli ve vědeckých objevech a inovacích, v průmyslové výrobě, v mezinárodním obchodě, při zlepšování kvality života a také při ochraně životního prostředí.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické konvence dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti států. Konvence stanovila rámec pro globální spolupráci v metrologii a v jejích průmyslových, obchodních a společenských aplikacích. Původním cílem Metrické konvence byla široká celosvětová jednotnost měření, která dnes zůstává stejně tak důležitou jako v roce 1875.

Projekt Světového dne metrologie je realizován společně Mezinárodním úřadem pro váhy a míry a Mezinárodní organizací pro legální metrologii.

Více zde http://www.worldmetrologyday.org/

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, které zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, vydaly Evropský parlament a Rada (EU) své Rozhodnutí 2021/2084 ze dne 24. listopadu 2021 o účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy.

Evropská partnerství v rámci pilíře II programu Horizont Evropa „Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu“ (pilíř II) by měla sehrát důležitou úlohu při dosahování strategických cílů Organizace spojených národů v oblasti udržitelného rozvoje, při dosahování závazků Unie podle Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, jakož i při uskutečňování přechodu k zelené a digitální Evropě.

Cílem tohoto rozhodnutí je zajistit účast Unie v metrologickém partnerství v zájmu podpory jeho obecných cílů, a to s využitím excelence národních metrologických institutů a specializovaných ústavů pro výzkum, která je nezbytná pro výzkum a vývoj špičkových metrologických řešení, přesahujících hranice jednotlivých států, a nelze je proto dosáhnout na vnitrostátní úrovni.

Vzhledem k tomu, že se správní struktura organizace EURAMET ukázala pro provádění dřívějších programů evropského metrologického výzkumu EMRP a EMPIR jako účinná a vysoce kvalitní, bude organizace EURAMET následně využívána pro provádění metrologického partnerství a bude spravovat finanční příspěvek Unie.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 1.12. 2021.

Znění rozhodnutí zde.

Dne 5. listopadu 2021 byla Usnesením vlády č. 961 schválena nová Koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky pro období let 2022 - 2026. Tato koncepce navazuje na Koncepci rozvoje národního metrologického systému České republiky pro období let 2017-2021.

Celý obsah koncepce naleznete zde.

V Úředním věstníku EU byly zveřejněny nové odkazy na harmonizované normy ke směrnici 2014/32/EU a zároveň bylo zveřejněno oznámení o zrušení odkazů na zrušené normy. Změny se týkají harmonizovaných norem pro plynoměry, přepočítávače množství plynu, elektroměry, měřidla tepla, vodoměry.

Celé oznámení najdete zde.

 

Tématem Světového dne metrologie pro rok 2021 je Měření pro zdraví. Toto téma bylo vybráno za účelem vytvoření povědomí o důležitých rolích, které hraje měření pro zdraví, a tedy pro pocit pohody každého z nás.

V širším měřítku hraje metrologie, jakožto věda o měření, stěžejní roli ve vědeckých objevech a inovacích, v průmyslové výrobě a mezinárodním obchodě, v ochraně globálního prostředí a také při zlepšování kvality života.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické konvence dne 20. května 1875 zástupci sedmnácti národů. Konvence stanovila rámec pro globální spolupráci v metrologii a v jejích průmyslových, obchodních a společenských aplikacích. Původním cílem Metrické konvence byla široká celosvětová jednotnost měření, která dnes zůstává stejně tak důležitou jako v roce 1875.

Projekt Světového dne metrologie je realizován společně Mezinárodním úřadem pro váhy a míry a Mezinárodní organizací pro legální metrologii.

Více zde http://www.worldmetrologyday.org/

V roce 2020 byl ukončen přechod mezinárodního sdružení pro legální metrologii WELMEC na právnickou osobu podle německého právního řádu WELMEC e.V. Zakládající zasedání WELMEC e.V. se konalo již v listopadu 2019, po ukončení všech nutných právnických a administrativních úkonů se 29. září 2020 konalo (on-line formou) první zasedání WELMEC e.V., na němž byl předsedou této neziskové asociace zvolen RNDr. Pavel Klenovský, zástupce České republiky ve Výboru WELMEC e.V. nominovaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
V lednu 2021 WELMEC spustil nové webové stránky, a to na dosavadní adrese https://www.welmec.org/. Na webových stránkách jsou uvedeny informace o legální metrologii v rámci EU, o činnosti WELMEC a jednotlivých pracovních skupin WELMEC. Na uvedených stránkách jsou zveřejněny také všechny návodové a informační dokumenty a korespondenční tabulky vydané WELMEC.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolu s Českým metrologickým institutem zpracovávají aktuální analýzu národního metrologického systému ČR (dále jen „NMS ČR“). V souvislosti s tím je třeba získat informace také od subjektů, kterých se dotýká NMS ČR, aby bylo možné formulovat kvalifikované doporučení pro jeho další rozvoj. Z tohoto důvodu oslovujeme zejména orgány veřejné správy, hospodářské subjekty a výzkumná a vývojová pracoviště.

Uvítali bychom ale také názor odborné veřejnosti.  Vyplněním a zasláním dotazníku můžete přispět k tomu, aby národní metrologický systém mohl objektivněji reflektovat potřeby a očekávání, z pohledu uživatele měřidel a měření, ve Vaší zájmové oblasti. Vyplněný dotazník lze zaslat do 10. září 2020 elektronicky na adresu metrologie@unmz.cz. Případné dotazy rádi odpovíme na výše uvedené e-mailové adrese.

Za projevenou ochotu a účast v dotazníkové akci Vám předem děkujeme.

·         Dotazník k analýze NMS ČR

Ke dni 9.6.2020 byl Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášen nový státní etalon příkonu fluence tepelných neutronů, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut - Oblastní inspektorát Praha.

Technické údaje nového státního etalonu včetně jeho metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu ze dne 9. června 2020, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení nového státního etalonu bude uveřejněno v čísle 7 Věstníku ÚNMZ.

V současné době má Česká republika 59 státních etalonů, z nichž 56 státních etalonů je uchováváno Českým metrologickým institutem a 3 státní etalony jsou uchovávány v přidružených laboratořích – Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK v.v.i.) ve Zdibech a Ústavu fotoniky a elektroniky (ÚFE AV ČR v.v.i.) v Praze.