Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Česká republika převzala předsednictví v Radě EU

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v rámci českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v druhém pololetí 2022 předsedá dvěma podskupinám Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci (PS G7), ve kterých se projednávají předpisy spadající do jeho přímé působnosti.

Strojní zařízení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o strojních výrobcích

Návrh nařízení, které nahradí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních, zveřejnila Evropská komise (EK) dne 21. 4. 2021 společně s návrhem nařízení k umělé inteligenci. Účelem návrhu je zejména vytvořit právní rámec pro uvádění bezpečných strojních výrobků na trh EU, pokrýt nová rizika spojená s novými technologiemi, zaručit právní jistotu vyjasněním oblasti působnosti a definic a vyjasnit otázku povinného posuzování shody třetí stranou pro určité kategorie strojních výrobků. CZ PRES je již čtvrtým předsednictvím, které návrh projednává. Za francouzského předsednictví (FR PRES) bylo dosaženo na úrovni PS G7 dohody nad úpravami textu předloženého EK. CZ PRES zahájí diskuse s Evropským parlamentem (EP) s cílem dosáhnout politické dohody mezi Radou a EP a projednávání návrhu ukončit.

Stavební výrobky

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) č. 305/2011

EK zveřejnila návrh dne 30. 3. 2022 jako součást prvního balíčku k oběhovému hospodářství s cílem dosáhnout dobře fungujícího jednotného trhu se stavebními výrobky a přispět k cílům zelené a digitální tranzice. Očekávanými přínosy nového návrhu je zejména posílení vnitřního trhu, zlepšení procesů tvorby a harmonizace norem a zvýšení udržitelnosti stavebních výrobků, například podporou využití použitých, recyklovaných a přepracovaných výrobků a zavedením povinného posouzení dopadů výrobků na klima. Projednávání návrhu na úrovni PS G7 zahájilo FR PRES prezentací dílčích aspektů návrhu. CZ PRES zahájí projednávání jednotlivých článků seskupených do tematických celků (klastrů) se záměrem dosáhnout maximálního možného pokroku v projednávání.

Dále zástupce ÚNMZ alternuje předsedu Pracovní skupiny Rady pro konkurenceschopnost a růst – průmysl (PS G1) při projednávání návrhu změny nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci (Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace), který je v gesci Úřadu. Cílem návrhu je zajistit, aby v případě tvorby norem na žádost EK mohli hlasovací práva v rámci příslušné evropské normalizační organizace vykonávat pouze a výlučně zástupci národních normalizačních organizací ČS, států EHP a kandidátských zemí. Za tím účelem návrh mění čl. 10 nařízení (EU) 1025/2012 týkající se žádostí o normalizaci předkládaných evropským normalizačním organizacím. Projednávání návrhu zahájilo FR PRES a získalo mandát vstoupit do trialogů s EP s tím, že Rada nenavrhuje žádné změny textu předloženého EK. Po přijetí pozice EP zahájí CZ PRES jednání s EP s cílem dosáhnout politické dohody a ukončit projednávání.

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů lze získat na adrese radaeu@unmz.cz.