Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Emise hluku – nařízení Komise v přenesené pravomoci zveřejněno v OJEU

Dne 2. května 2024 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1208 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, pokud jde o metody měření hluku vyzařovaného zařízeními určenými k použití ve venkovním prostoru a šířeného vzduchem.

Zmíněným nařízením Komise v přenesené pravomoci se ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES kompletně mění příloha III (nové znění). Nařízení v přenesené pravomoci usiluje o soulad se současným stavem techniky, který se odráží v harmonizovaných normách, na něž jsou uvedeny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které zakládají předpoklad shody se základním požadavkem na informace o emisích hluku šířeného vzduchem, jak je stanoveno ve směrnici o strojních zařízeních (2006/42/ES). Nařízení Komise v přenesené pravomoci nemá žádný přímý dopad na měřenou hladinu akustického výkonu zařízení uvedených v článku 12.

Toto nařízení Komise v přenesené pravomoci vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie a uplatňuje se od 22. května 2025.

Toto nařízení Komise v přenesené pravomoci je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.