ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Navazující opatření pro zabezpečení bezproblémového fungování certifikace zdravotnických prostředků

Dne 19. května 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie (L 156) zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/666 ze dne 18. května 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 920/2013, pokud jde o prodloužení platnosti jmenování oznámených subjektů, dohled nad nimi a jejich monitorování.

Jedná se o navazující opatření pro zabezpečení bezproblémového fungování certifikace ZP v souvislosti s odkladem použitelnosti nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/745  o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590754867991&uri=CELEX:32020R0666

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.