Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Sborníky aktuální

Poř. č.

Název dokumentu

Rok vydání

Poznámka

1

Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu

2000

Předchozí edice

2

Užitečné informace ke směrnici 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích Upozornění: aktualizované znění Kapitoly III. je uveřejněno v příručce poř. č. 21

2002*)

Předchozí edice

3

Poziční dokument – Příručka k provádění směrnice 200/14/ES – Hluk zařízení určených k použití ve venkovním prostoru

2003

Předchozí edice

4

Příručka k provádění směrnice o spotřebičích plynných paliv (90/396/EHS)

2003*)

Předchozí edice

5

Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

2004*)

Předchozí edice

6

Příručka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech

2004*)

Předchozí edice

7

Notifikační povinnosti - 98/34/ES

2004*)

8

Uplatňování českých technických norem

2004*)

9

Systém managementu měření

2004*)

10

Pravidla pro směrnici 87/404/EHS  (Jednoduché tlakové nádoby)

2006

11

Příručka ke směrnici ATEX

2006*)

12

WELMEC GUIDE 7.1

2006*)

13

WELMEC GUIDE 7.2

2006*)

14

WELMEC GUIDE 8.1

2007

15

WELMEC GUIDE 8.2

2007

16

WELMEC GUIDE 8.0

2007

17

WELMEC GUIDE 8.3

2007

18

WELMEC GUIDE 8.4

2007

19

WELMEC GUIDE 8.5

2007

20

WELMEC GUIDE 8.6

2007

21

Příručka ke směrnici Rady 89/686/EHS – OOP   

2010

22

Směrnice Evropského Parlamentu A Rady 2004/22/ES (Měřidla)

2007*)

23

Zásady uplatňování směrnice pro výtahy 95/16/ES

2007*)

24

Příručka ke směrnici o EMC 2004/108/ES

2007

25

Hotově balené zboží v kostce 

2011

26

Metrologie v kostce

2009

27

Terminologie v oblasti metrologie

2010

28

Správnou praxí k účinnějšímu dozoru nad trhem

2010

29

Příručka ke směrnici Rady 89/686/EHS – OOP Horizontální doporučené postupy

2010

30

Příručka pro uplatňování směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

2010

Překlad mimo edici sborníků TH

31

Pravidla pro aplikaci směrnice 2014/68/EU (Tlaková zařízení) - aktualizace 2017

2017

platná pouze v aktualizovaném znění na:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/pressure-equipment/directive_en

32

Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Vysvětlující pokyny

aktuální revidovaná verze - TSD explanatory guidance document -  je uveřejněna na stránkách EK

 

2011

Překlad mimo edici sborníků TH

33

Návod pro vyjádření nejistot měření (GUM) 2012

34

Bezpečnost výrobků určených pro spotřebitele v Evropě 2012

35

Moderní evropský standard zabezpečení 2013

36

Technické normy a Vaše podnikání 2014

 

*) Informace uvedené ve sborníku s takto označeným rokem jeho vydání nezahrnují (neodrážejí) změny vyvolané novelizací dotčených předpisů, zpravidla těch, které nabyly účinnosti po datu vydání sborníku. V částech, kterých se novelizace nedotkla, jsou informace nadále aktuální.