Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

ČÁST A – OZNÁMENÍ

Oddíl 2. České technické normy

 OZNÁMENÍ č. 71/19

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak.

Normy označené
*) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

1. ČSN ISO 14827-3 (01 8270)

      kat.č. 508146

Dopravní informační
a řídicí systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a
řídicími systémy - Část 3: Datová rozhraní ve formátu XML (profil A) mezi
centry pro inteligentní dopravní systémy (ITS)
*); Vydání: Srpen 2019

2. ČSN ISO 29281-2 (01 8405)

      kat.č. 508049

Inteligentní
dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů
*);
Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN ISO 29281-2 (01 8405)

Inteligentní dopravní systémy - Komunikační infrastruktura
pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Připojení CALM k síti non-IP - Část 2:
Podpora stávajících používaných komunikačních rozhraní; Vydání: Listopad 2013

3. ČSN EN ISO 2085 (03 8650)

      kat.č. 508174

Anodická oxidace
hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových
povlaků - Zkouška síranem měďnatým
; (idt ISO 2085:2018); Vydání: Srpen
2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 2085 (03 8650)

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola
souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým;
Vyhlášena: Duben 2019

4. ČSN EN ISO 3211 (03 8650)

      kat.č. 508175

Anodická oxidace
hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků
proti praskání při deformaci
; (idt ISO 3211:2018); Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 3211 (03 8650)

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení
odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci; Vydání:
Únor 2011

5. ČSN EN ISO 8994 (03 8650)

      kat.č. 508209

Anodická oxidace
hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda
;
(idt ISO 8994:2018); Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 8994 (03 8650)

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení
bodové koroze - Mřížková metoda; Vydání: Srpen 2011

6. ČSN EN ISO 14114 (05 2122)

      kat.č. 507781

Zařízení pro
plamenové svařování - Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a
příbuzné procesy - Obecné požadavky
; (idt ISO 14114:2017); Vydání: Srpen
2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 14114 (05 2122)

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové
systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky;
Vyhlášena: Srpen 2018

7. ČSN EN IEC 60974-14 (05 2205)

      kat.č. 508034

Zařízení pro
obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení
;
Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2021-11-23 se zrušuje

      ČSN EN 50504 (05 2203)

Validace zařízení pro obloukové svařování; Vyhlášena:
Leden 2009

8. ČSN EN 12645 (25 7013)

      kat.č. 505657

Měřidla tlaku v
pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo nahuštění/vypuštění
pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení
; Vydání:
Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 12645 (25 7013)

Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu
tlaku a/nebo huštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a
zkoušení; Vyhlášena: Červenec 2015

9. ČSN ISO 1070 (25 9315)

      kat.č. 508057

Hydrometrie -
Metoda sklonu a plochy
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN ISO 1070 (25 9315)

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metoda
sklonu a plochy; Vydání: Červen 1994

10. ČSN EN 81-28+AC (27 4003)

      kat.č. 507132

Bezpečnostní
předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů -
Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a
osob a nákladů
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 81-28 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u
výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů; Vydání: Únor 2019

11. ČSN EN 81-71+AC (27 4003)

      kat.č. 507133

Bezpečnostní
předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro
dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům
; Vydání:
Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 81-71 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71:
Výtahy odolné vandalům; Vydání: Březen 2019

S účinností od 2020-05-31 se zrušuje

      ČSN EN 81-71+A1 (27 4003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71:
Výtahy odolné vandalům; Vydání: Červenec 2007

12. ČSN ISO 20035 (30 0650)

      kat.č. 508024

Inteligentní
dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) -
Funkční požadavky a zkušební postupy
*); Vydání: Srpen 2019

13. ČSN ISO 22241-1 (30 2460)

      kat.č. 507989

Vznětové motory -
Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky
na kvalitu
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN ISO 22241-1 (30 2460)

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok
močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu; Vydání: Únor 2016

14. ČSN EN ISO 10087 (32 1020)

      kat.č. 508204

Malá plavidla -
Identifikace plavidla - Systém kódování
; (idt ISO 10087:2019); Vydání:
Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 10087 (32 1020)

Malá plavidla - Identifikace lodního trupu - Kódový
systém; Vydání: Listopad 2006

15. ČSN IEC 60050-821 (33 0050)

      kat.č. 505799

Mezinárodní
elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací
zařízení
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN IEC 60050-821 (33 0050)

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821:
Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení; Vydání: Prosinec 2002

16. ČSN 33 2000-5-56 ed. 3

      kat.č. 508172

Elektrické
instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení -
Zařízení pro bezpečnostní účely
; (idt HD 60364-5-56:2018); (idt IEC 60364-5-56:2018);
Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2021-12-07 se zrušuje

      ČSN 33 2000-5-56 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a
stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely; Vydání: Říjen
2010

17. ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4
(33 2320)

      kat.č. 508137

Výbušné atmosféry -
Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”
; (idt IEC 60079-15:2017); Vydání:
Srpen 2019

S účinností od 2022-04-19 se zrušuje

      ČSN EN 60079-15 ed. 3 (33 2320)

Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem
ochrany „n”; Vydání: Prosinec 2010

18. ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5
(33 3432)

      kat.č. 508010

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických
(zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)
; (idt IEC
61000-3-2:2018); Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2022-03-01 se zrušuje

      ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 (33 3432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze -
Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤
16 A); Vydání: Březen 2015

19. ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2
(34 6573)

      kat.č. 508163

Specifikace
plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace
jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně
orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k
elektroizolačním účelům
*); (idt IEC 60674-3-2:2019); Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2022-06-14 se zrušuje

      ČSN EN 60674-3-2 (34 6573)

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3:
Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou dvouose
orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k
elektroizolačním účelům; Vydání: Leden 1999

20. ČSN EN IEC 61051-1 ed. 2
(35 8080)

      kat.č. 508135

Varistory pro
použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace
*); (idt
IEC 61051-1:2018); Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2021-12-03 se zrušuje

      ČSN EN 61051-1 (35 8080)

Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 1:
Kmenová specifikace; Vyhlášena: Červenec 2009

21. ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6
(35 9213)

      kat.č. 508050

Optická vlákna -
Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna
třídy B
*); (idt IEC 60793-2-50:2018); Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2022-01-18 se zrušuje

      ČSN EN 60793-2-50 ed. 5 (35 9213)

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí
specifikace pro jednovidová vlákna třídy B; Vydání: Červenec 2016

22. ČSN EN IEC 62149-10
(35 9276)

      kat.č. 508058

Optické vláknové
aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 10: Vysílače-přijímače
RoF (radio na optických vláknech) pro mobilní fronthaul
*); (idt IEC
62149-10:2018); Vydání: Srpen 2019

23. ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3
(36 4801)

      kat.č. 508029

Zdravotnické
elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a
nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních
přístrojů
; (idt IEC 60601-2-16:2018); Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2022-05-24 se zrušuje

      ČSN EN 60601-2-16 ed. 2 (36 4801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních,
hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů; Vydání: Leden 2016

24. ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2
(36 4801)

      kat.č. 508027

Zdravotnické
elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a
nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů
; (idt
IEC  80601-2-30:2018); Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2022-05-24 se zrušuje

      ČSN EN 80601-2-30 (36 4801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných
neinvazivních sfygmomanometrů; Vydání: Květen 2011

25. ČSN EN IEC 60601-2-39 ed. 3
(36 4801)

      kat.č. 508025

Zdravotnické
elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a
nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu
; (idt IEC
60601-2-39:2018); Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2022-05-24 se zrušuje

      ČSN EN 60601-2-39 ed. 2 (36 4801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro
peritoneální dialýzu; Vydání: Prosinec 2008

26. ČSN ISO/IEC 20924 (36 9020)

      kat.č. 508014

Internet věcí (IoT)
- Slovník
; Vydání: Srpen 2019

27. ČSN ISO 7112 (47 6010)

      kat.č. 508153

Lesnické stroje -
Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník
; Vydání: Srpen
2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN ISO 7112 (47 6010)

Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních
porostů - Slovník; Vydání: Prosinec 2017

28. ČSN EN ISO 6887-4 (56 0102)

      kat.č. 508133

Mikrobiologie
potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a
desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické
pokyny pro různé výrobky
; (idt ISO 6887-4:2017); Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 6887-4 (56 0102)

Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických
vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro
mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifická pravidla pro různé výrobky;
Vyhlášena: Říjen 2017

29. ČSN ISO 48-2 (62 1433)

      kat.č. 508043

Pryž, vulkanizovaný
nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10
IRHD a 100 IRHD
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN ISO 48 (62 1433)

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer -
Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD); Vydání: Listopad 2011

30. ČSN EN 1762 (63 5440)

      kat.č. 508045

Pryžové hadice a
hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné
fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 1762 (63 5440)

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné
plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) -
Specifikace; Vydání: Srpen 2017

31. ČSN EN 438-2+A1 (64 7501)

      kat.č. 508044

Vysokotlaké
dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané
lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 438-2 (64 7501)

Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi
reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností;
Vydání: Září 2016

32. ČSN EN 589 (65 6503)

      kat.č. 508150

Motorová paliva -
Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení
;
Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 589+A1 (65 6503)

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické
požadavky a metody zkoušení; Vydání: Říjen 2012

33. ČSN EN 16140 (72 1190)

      kat.č. 508134

Zkušební metody
přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými
cykly
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 16140 (72 1190)

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti
na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly; Vyhlášena: Červenec 2019

34. ČSN EN 13369 ed. 2 (72 3001)

      kat.č. 508040

Společná ustanovení
pro betonové prefabrikáty
; Vydání: Srpen 2019

S účinností od 2021-04-30 se zrušuje

      ČSN EN 13369 (72 3001)

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; Vydání:
Listopad 2013

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 13369 ed. 2 (72 3001)

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; Vyhlášena:
Říjen 2018

35. ČSN EN ISO 12631 (73 0321)

      kat.č. 507788

Tepelné chování
lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
; (idt ISO
12631:2017); Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 12631 (73 0321)

Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet
součinitele prostupu tepla; Vyhlášena: Březen 2018

36. ČSN EN ISO 7345 (73 0553)

      kat.č. 507789

Tepelné chování
budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice
; (idt ISO
7345:2018); Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 7345 (73 0553)

Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální
veličiny a definice; Vyhlášena: Říjen 2018

37. ČSN EN 17037 (73 0582)

      kat.č. 508154

Denní osvětlení
budov
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN 73 0581

Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení
hodnot; Vydání: Září 2009

      ČSN EN 17037 (73 0582)

Denní osvětlení budov; Vyhlášena: Květen 2019

38. ČSN EN 1364-5 (73 0853)

      kat.č. 508143

Zkoušení požární
odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 1364-5 (73 0853)

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5:
Větrací mřížky; Vyhlášena: Říjen 2017

39. ČSN EN 15882-1+A1 (73 0856)

      kat.č. 508144

Rozšířená aplikace
výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně
odolná vzduchotechnická potrubí
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 15882-1+A1 (73 0856)

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti
provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí;
Vyhlášena: Únor 2018

40. ČSN EN 1090-4 (73 2601)

      kat.č. 508064

Provádění ocelových
a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena
tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a
stěnách
; Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 1090-4 (73 2601)

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4:
Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro
použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách; Vyhlášena: Prosinec 2018

41. ČSN EN 14702-3 (75 8060)

      kat.č. 508168

Charakterizace kalů
- Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV)
;
Vydání: Srpen 2019

42. ČSN EN ISO 11393-1 (83 2770)

      kat.č. 508165

Ochranné oděvy pro
uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení
odolnosti proti pořezání řetězovou pilou
; (idt ISO 11393-1:2018); Vydání:
Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 11393-1 (83 2770)

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část
1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou;
Vyhlášena: Duben 2019

43. ČSN EN ISO 11393-3 (83 2770)

      kat.č. 508166

Ochranné oděvy pro
uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv
; (idt
ISO 11393-3:2018); Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 11393-3 (83 2770)

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část
3: Zkušební metody pro obuv; Vyhlášena: Duben 2019

44. ČSN EN 16121+A1 (91 0414)

      kat.č. 507994

Nebytový úložný
nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
;
Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 16121+A1 (91 0414)

Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost,
pevnost, trvanlivost a stabilitu; Vyhlášena: Březen 2018

ZMĚNY ČSN

45. ČSN ISO 24534-5 (01 8350)

      kat.č. 508053

Automatická
identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické
registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím
symetrického šifrování
; Vydání: Červen 2012

Změna Amd. 1*);
Vydání: Srpen 2019

46. ČSN EN 81-71+A1 (27 4003)

      kat.č. 508019

Bezpečnostní
předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro
dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům
; Vydání:
Červenec 2007

Změna Z2;
Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

Změna Z1; Vydání: Březen 2019

47. ČSN IEC 60050-617 (33 0050)

      kat.č. 508170

Mezinárodní
elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou
; Vydání: Květen
2011

Změna A3;
Vydání: Srpen 2019

48. ČSN IEC 50(691) (33 0050)

      kat.č. 508052

Mezinárodní
elektrotechnický slovník - Kapitola 691: Tarify pro elektřinu
; Vydání:
Únor 1997

Změna A1;
Vydání: Srpen 2019

49. ČSN EN 50438 ed. 2 (33 0127)

      kat.č. 508008

Požadavky na
paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého
napětí
; Vydání: Září 2014

Změna Z2;
Vydání: Srpen 2019

50. ČSN 33 2000-5-56 ed. 2

      kat.č. 508173

Elektrické
instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení -
Zařízení pro bezpečnostní účely
; Vydání: Říjen 2010

Změna Z4;
Vydání: Srpen 2019

51. ČSN EN 60079-15 ed. 3
(33 2320)

      kat.č. 508138

Výbušné atmosféry -
Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”
; Vydání: Prosinec 2010

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

52. ČSN EN 61000-3-2 ed. 4
(33 3432)

      kat.č. 508011

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických
(zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A);
Vydání: Březen 2015

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

53. ČSN IEC 50(161) (33 4201)

      kat.č. 508009

Mezinárodní
elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita
;
Vydání: Prosinec 1993

Změna A8;
Vydání: Srpen 2019

54. ČSN EN 60674-3-2 (34 6573)

      kat.č. 508164

Plastové fólie pro
elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2:
Požadavky na vyváženou dvouose orientovanou polyethylentereftalátovou (PET)
fólii užívanou k elektroizolačním účelům
; Vydání: Leden 1999

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

55. ČSN EN 60947-4-1 ed. 3
(35 4101)

      kat.č. 508188

Spínací a řídicí
přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů -
Elektromechanické stykače a spouštěče motorů
; Vydání: Prosinec 2010

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

56. ČSN EN 60793-2-50 ed. 5
(35 9213)

      kat.č. 508051

Optická vlákna -
Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna
třídy B
; Vydání: Červenec 2016

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

57. ČSN 36 0011-1

      kat.č. 508155

Měření osvětlení
prostorů - Část 1: Základní ustanovení
; Vydání: Únor 2014

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

58. ČSN 36 0011-2

      kat.č. 508156

Měření osvětlení
prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení
; Vydání: Únor 2014

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

59. ČSN 36 0020

      kat.č. 508157

Sdružené osvětlení;
Vydání: Leden 2015

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

60. ČSN EN 60188 ed. 2 (36 0230)

      kat.č. 508047

Vysokotlaké rtuťové
výbojky - Požadavky na provedení
; Vydání: Březen 2002

Změna A11*);
Vydání: Srpen 2019

61. ČSN EN 60601-2-16 ed. 2
(36 4801)

      kat.č. 508030

Zdravotnické
elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a
nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních
přístrojů
; Vydání: Leden 2016

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

62. ČSN EN 80601-2-30 (36 4801)

      kat.č. 508028

Zdravotnické
elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a
nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních sfygmomanometrů
;
Vydání: Květen 2011

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

63. ČSN EN 60601-2-39 ed. 2
(36 4801)

      kat.č. 508026

Zdravotnické
elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a
nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu
; Vydání: Prosinec
2008

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

64. ČSN EN ISO 472 (64 0001)

      kat.č. 508042

Plasty - Slovník;
Vydání: Říjen 2015

Změna A1; (idt
ISO 472:2013/Amd.1:2018); Vydání: Srpen 2019

65. ČSN EN 13369 (72 3001)

      kat.č. 508152

Společná ustanovení
pro betonové prefabrikáty
; Vydání: Listopad 2013

Změna Z2;
Vydání: Srpen 2019

Jejím vydáním se zrušuje

Změna Z1; Vydání: Říjen 2018

66. ČSN 73 0580-1

      kat.č. 508159

Denní osvětlení
budov - Část 1: Základní požadavky
; Vydání: Červen 2007

Změna Z3;
Vydání: Srpen 2019

67. ČSN 73 0580-2

      kat.č. 508160

Denní osvětlení
budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
; Vydání: Červen 2007

Změna Z1;
Vydání: Srpen 2019

68. ČSN 73 0580-3

      kat.č. 508161

Denní osvětlení
budov - Část 3: Denní osvětlení škol
; Vydání: Září 1994

Změna Z3;
Vydání: Srpen 2019

69. ČSN 73 0580-4

      kat.č. 508162

Denní osvětlení
budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
; Vydání: Září 1994

Změna Z3;
Vydání: Srpen 2019

70. ČSN 73 4301

      kat.č. 508158

Obytné budovy;
Vydání: Červen 2004

Změna Z4;
Vydání: Srpen 2019

71. ČSN EN ISO 10079-1 ed. 2
(85 2703)

      kat.č. 508048

Zdravotnická
odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení
; Vydání: Červen
2016

Změna A1; (idt
ISO 10079-1:2015/Amd.1:2018); Vydání: Srpen 2019

OPRAVY ČSN

72. ČSN EN 50463-2 ed. 2
(34 1566)

      kat.č. 508169

Drážní zařízení -
Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
; Vydání:
Duben 2018

Oprava 1;
Vydání: Srpen 2019 (Oprava je vydána tiskem)

ZRUŠENÉ ČSN

73. ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3
(36 1050)

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -
Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické
ohradníky; Vydání: Květen 2019; Zrušena k 2019-09-01

Jejím zrušením se zrušuje

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 Změna Z1; Vydání Květen 2019; Zrušena
k 2019-09-01

74. ČSN ISO 22004 (56 9610)

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Návod k použití
ISO 22000; Vydání: Říjen 2015; Zrušena k 2019-09-01

Česká agentura pro
standardizaci

ředitelka Odboru
standardizace

Zdeňka Slaná v. r.

OZNÁMENÍ č. 72/19

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o
schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č.
22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených evropských norem byly
schváleny k přímému používání jako ČSN.

Poznámka:

Jestliže je v
názvu ČSN uveden termín "harmonizovaná norma", jedná se o český
překlad tohoto termínu uvedeného v názvu přejímané evropské normy
(telekomunikační řada). V České republice se stane tato ČSN harmonizovanou ve
smyslu § 4a zákona č. 22/1997/Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., na základě
vyhlášení příslušné evropské normy za harmonizovanou v Úředním věstníku
Evropských společenství.

Tuto skutečnost
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s
uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma
vztahuje.

U norem a změn označených +) se připravuje
převzetí překladem.

U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány
již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název
normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

EVROPSKÉ  NORMY
SCHVÁLENÉ  K  PŘÍMÉMU
POUŽÍVÁNÍ  JAKO  ČSN

1. ČSN EN 17161 (01 0393)

      kat.č. 507369

Design pro všechny
- Dostupnost výrobků, zboží a služeb podle přístupu Design pro všechny -
Rozšíření rozsahu uživatelů
; EN 17161:2019; Platí od 2019-09-01

2. ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640)

      kat.č. 507375

Akustika - Chrániče
sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
; EN ISO
4869-1:2018; ISO 4869-1:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN ISO 4869-1 (01 1640)

Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda
měření vložného útlumu; Vydání: Leden 1993

3. ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640)

      kat.č. 507376

Akustika - Chrániče
sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem
sluchu
; EN ISO 4869-2:2018; ISO 4869-2:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN ISO 4869-2 (01 1640)

Akustika. Chrániče sluchu -  Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za
nasazeným chráničem sluchu; Vydání: Únor 1996

4. ČSN EN ISO 7779 (01 1652)

      kat.č. 507372

Akustika - Měření
hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a
telekomunikací
; EN ISO 7779:2018; ISO 7779:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 7779 (01 1652)

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného
zařízeními informační technologie a telekomunikací; Vydání: Prosinec 2010

5. ČSN EN ISO 17201-1 (01 1690)

      kat.č. 507373

Akustika - Hluk
střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření
; EN
ISO 17201-1:2018; ISO 17201-1:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 17201-1 (01 1690)

Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u
ústí hlavně pomocí měření; Vydání: Únor 2006

6. ČSN EN 17120 (01 2074)

      kat.č. 507371

Fotokatalýza -
Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí
odbourávání fenolu
; EN 17120:2019; Platí od 2019-09-01

7. ČSN EN ISO 11148-13 (23 9060)

      kat.č. 507382

Neelektrická ruční
nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí
+);
EN ISO 11148-13:2018; ISO 11148-13:2017; Platí od 2019-09-01

8. ČSN EN 1434-5+A1 (25 8511)

      kat.č. 507383

Měřidla tepla -
Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
+); EN 1434-5:2015+A1:2019;
Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 1434-5 (25 8511)

Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření;
Vyhlášena: Květen 2016

9. ČSN EN 1434-6+A1 (25 8511)

      kat.č. 507384

Měřidla tepla -
Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
+);
EN 1434-6:2015+A1:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 1434-6 (25 8511)

Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu,
sledování činnosti a údržba; Vyhlášena: Květen 2016

10. ČSN EN 16842-9 (26 8818)

      kat.č. 507385

Motorové vozíky -
Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Nakládací přívěsy, boční
a přední stohovací vozíky se vyvýšeným místem obsluhy
; EN 16842-9:2019;
Platí od 2019-09-01

11. ČSN EN 14033-4 (28 1005)

      kat.č. 507386

Železniční aplikace
– Kolej – Kolejové stroje pro stavbu a údržbu – Část 4: Technické požadavky
na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech
;
EN 14033-4:2019; Platí od 2019-09-01

12. ČSN EN ISO 15118-4 (30 0559)

      kat.č. 507387

Silniční vozidla -
Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody
síťového a aplikačního protokolu
; EN ISO 15118-4:2019; ISO 15118-4:2018;
Platí od 2019-09-01

13. ČSN EN ISO 15118-5 (30 0559)

      kat.č. 507388

Silniční vozidla -
Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 5: Zkouška shody fyzické
vrstvy a datové vrstvy
; EN ISO 15118-5:2019; ISO 15118-5:2018; Platí od 2019-09-01

14. ČSN EN ISO 15118-8 (30 0559)

      kat.č. 507389

Silniční vozidla -
Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou
vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci
; EN ISO 15118-8:2019;
ISO 15118-8:2018; Platí od 2019-09-01

15. ČSN EN 4859 (31 3011)

      kat.č. 507391

Letectví a
kosmonautika - Určování zatížení svorek založené na senzorech pro šrouby s
vysokou pevností v tahu - Technická specifikace
; EN 4859:2019; Platí od 2019-09-01

16. ČSN EN 2288 (31 4863)

      kat.č. 507390

Letectví a
kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se
samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti
; EN 2288:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 2288 (31 4863)

Letectví a kosmonautika. Ložisková pouzdra s přírubou z
korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou. Rozměry a únosnosti; Vydání:
Prosinec 1995

17. ČSN EN 50549-1 (33 0127)

      kat.č. 507394

Požadavky na
paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k
distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně
; EN 50549-1:2019; EN
50549-1:2019/AC:2019; Platí od 2019-09-01

S účinností od 2022-02-01 se zrušuje

      ČSN EN 50438 ed. 2 (33 0127)

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s
veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí; Vydání: Září 2014

18. ČSN EN 50549-2 (33 0127)

      kat.č. 507393

Požadavky na
paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k
distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně
+);
EN 50549-2:2019; EN 50549-2:2019/AC:2019; Platí od 2019-09-01

19. ČSN EN 50341-2-24 (33 3300)

      kat.č. 507392

Elektrická venkovní
vedení s napětím nad AC 1 kV - Národní normativní aspekty (NNA) pro Rumunsko
(založené na EN 50341-1:2012)
; EN 50341-2-24:2019; Platí od 2019-09-01

20. ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4
(35 4101)

      kat.č. 507606

Spínací a řídicí
přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů -
Elektromechanické stykače a spouštěče motorů
; EN IEC 60947-4-1:2019; IEC
60947-4-1:2018; Platí od 2019-09-01

S účinností od 2022-03-22 se zrušuje

      ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 (35 4101)

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1:
Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů;
Vydání: Prosinec 2010

21. ČSN P CEN ISO/TS 21805
(38 9251)

      kat.č. 507396

Pokyny pro
navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti
konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením
; CEN
ISO/TS 21805:2019; ISO/TS 21805:2018; Platí od 2019-09-01

22. ČSN EN ISO 683-3 (42 0931)

      kat.č. 507398

Oceli pro tepelné
zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování
s následným zakalením
; EN ISO 683-3:2019; ISO 683-3:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 683-3 (42 0931)

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli
automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením; Vyhlášena:
Leden 2019

23. ČSN EN 707 (47 0625)

      kat.č. 507399

Zemědělské stroje -
Kejdovače - Bezpečnost
+); EN 707:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 707+A1 (47 0625)

Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost; Vydání: Leden
2010

24. ČSN EN 17228 (64 0515)

      kat.č. 507638

Plasty - Polymery,
plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie,
charakteristiky a hlášení
; EN 17228:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN P CEN/TS 16137 (64 0260)

Plasty - Stanovení obsahu přírodního uhlíku; Vyhlášena:
Říjen 2011

      ČSN P CEN/TS 16295 (64 0261)

Plasty - Prohlášení o obsahu přírodního uhlíku; Vyhlášena:
Únor 2013

      ČSN P CEN/TS 16398 (64 0515)

Plasty - Šablona pro vykazování a oznamování obsahu
biouhlíku a opětovného využití biopolymerů a bioplastů - Datový list;
Vyhlášena: Listopad 2013

25. ČSN EN ISO 21301-1 (64 3040)

      kat.č. 507635

Plasty -
Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy
pro specifikace
; EN ISO 21301-1:2019; ISO 21301-1:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 4613-1 (64 3040)

Plasty - Ethylén-vinylacetát (E/VAC) pro tváření - Část 1:
Označování a specifikace; Vydání: Únor 2000

26. ČSN EN ISO 21301-2 (64 3040)

      kat.č. 507634

Plasty - Ethylen-vinylacetát
(EVAC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
;
EN ISO 21301-2:2019; ISO 21301-2:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 4613-2 (64 0217)

Plasty - Materiály z ethylén-vinylacetátu (E/VAC) pro
tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení
vlastností; Vydání: Srpen 1997

27. ČSN EN ISO 21309-1 (64 3901)

      kat.č. 507641

Plasty - Kopolymery
ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy
pro specifikace
; EN ISO 21309-1:2019; ISO 21309-1:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 14663-1 (64 3901)

Plasty - Kopolymery ethylen-vinylalkoholu (EVOH) pro
tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace; Vyhlášena:
Listopad 2006

28. ČSN EN ISO 21309-2 (64 3901)

      kat.č. 507642

Plasty - Kopolymery
ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a
stanovení vlastností
; EN ISO 21309-2:2019; ISO 21309-2:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 14663-2 (64 3901)

Plasty - Kopolymery ethylen-vinylalkoholu (EVOH) pro
tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností;
Vyhlášena: Listopad 2006

29. ČSN EN ISO 21305-1 (64 4420)

      kat.č. 507636

Plasty - Materiály
z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro
specifikace
; EN ISO 21305-1:2019; ISO 21305-1:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 7391-1 (64 4420)

Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření a vytlačování -
Část 1: Systém označování a základy pro specifikace; Vyhlášena: Září 2006

30. ČSN EN ISO 21305-2 (64 4420)

      kat.č. 507637

Plasty - Materiály
z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a
stanovení vlastností
; EN ISO 21305-2:2019; ISO 21305-2:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 7391-2 (64 4420)

Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření a vytlačování -
Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností; Vyhlášena: Září
2006

31. ČSN EN ISO 20558-1 (64 5706)

      kat.č. 507639

Plasty –
Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření – Část 1: Systém označování a základy
pro specifikace
; EN ISO 20558-1:2019; ISO 20558-1:2018; Platí od 2019-09-01

32. ČSN EN ISO 20558-2 (64 5706)

      kat.č. 507640

Plasty –
Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření – Část 2: Příprava zkušebních těles a
stanovení vlastností
; EN ISO 20558-2:2019; ISO 20558-2:2018; Platí od 2019-09-01

33. ČSN P CEN ISO/TS 15875-7
(64 6413)

      kat.č. 507631

Plastové potrubní
systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část
7: Návod pro posuzování shody
; CEN ISO/TS 15875-7:2018; ISO/TS
15875-7:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (64 6413)

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody
- Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody;
Vydání: Listopad 2006

34. ČSN P CEN ISO/TS 15877-7
(64 6414)

      kat.č. 507630

Plastové potrubní
systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)
- Část 7: Návod pro posuzování shody
; CEN ISO/TS 15877-7:2018; ISO/TS
15877-7:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (64 6414)

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody
- Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Směrnice pro posuzování
shody; Vydání: Duben 2010

35. ČSN P CEN ISO/TS 15876-7
(64 6416)

      kat.č. 507632

Plastové potrubní
systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro
posuzování shody
; CEN ISO/TS 15876-7:2018; ISO/TS 15876-7:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (64 6416)

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody
-  Polybuten (PB) - Část 7: Směrnice
pro posuzování shody; Vydání: Listopad 2006

36. ČSN P CEN ISO/TS 22391-7
(64 6425)

      kat.č. 507633

Plastové potrubní
systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným
teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody
; CEN ISO/TS
22391-7:2018; ISO/TS 22391-7:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (64 6425)

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody
- Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Směrnice pro
posuzování shody; Vyhlášena: Červen 2012

37. ČSN EN 12310-2 (72 7636)

      kat.č. 507650

Hydroizolační pásy
a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové
pásy a fólie pro hydroizolaci střech
; EN 12310-2:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 12310-2 (72 7636)

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti
protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci
střech; Vydání: Květen 2001

38. ČSN EN 16002 (72 7658)

      kat.č. 507651

Hydroizolační pásy
a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů
a fólií pro hydroizolaci střech
; EN 16002:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 16002 (72 7658)

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti
zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech;
Vydání: Říjen 2010

39. ČSN EN 17087 (72 8014)

      kat.č. 507424

Stavební výrobky -
Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního
vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu
; EN 17087:2019; Platí od 2019-09-01

40. ČSN EN 15269-1 (73 0868)

      kat.č. 508171

Rozšířená aplikace
výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů
a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné
požadavky
+); EN 15269-1:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 15269-1 (73 0868)

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti
a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich
prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Červenec 2010

41. ČSN EN 13146-1 (73 6375)

      kat.č. 507427

Železniční aplikace
- Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti
podélnému posunutí kolejnice
; EN 13146-1:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 13146-1+A1 (73 6375)

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů
upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice;
Vydání: Květen 2015

42. ČSN EN 13146-7 (73 6375)

      kat.č. 507426

Železniční aplikace
- Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a
tuhosti proti zvedání
; EN 13146-7:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 13146-7 (73 6375)

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů
upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly; Vydání: Leden 2013

43. ČSN EN 17075 (75 7060)

      kat.č. 507431

Kvalita vod -
Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod
- Měřicí zařízení
; EN 17075:2018; Platí od 2019-09-01

44. ČSN EN 12873-3 (75 7333)

      kat.č. 507434

Vliv materiálů na
vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro
ionexové pryskyřice a sorbenty
; EN 12873-3:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 12873-3 (75 7333)

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv
migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty; Vydání:
Září 2006

45. ČSN EN ISO 11704 (75 7608)

      kat.č. 507433

Kvalita vod -
Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta -
Kapalinová scintilační měřicí metoda
; EN ISO 11704:2018; ISO 11704:2018;
Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 11704 (75 7608)

Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové
aktivity beta v neslaných vodách - Kapalinová scintilační měřicí metoda;
Vyhlášena: Únor 2016

46. ČSN EN ISO 10634 (75 7776)

      kat.č. 507432

Kvalita vod -
Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek
pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním
prostředí
+); EN ISO 10634:2018; ISO 10634:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 10634 (75 7776)

Jakost vod - Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě
těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich
biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí; Vydání: Březen 1997

47. ČSN EN 17123 (75 7788)

      kat.č. 507429

Kvalita vod - Návod
pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových
a pobřežních vod
; EN 17123:2018; Platí od 2019-09-01

48. ČSN EN 14701-4 (75 8061)

      kat.č. 507430

Charakterizace kalů
- Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných
kalů
; EN 14701-4:2018; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 14701-4 (75 8061)

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení
odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů; Vydání: Srpen 2010

49. ČSN EN 17177 (77 1039)

      kat.č. 507436

Skleněné obaly -
Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm
; EN
17177:2019; Platí od 2019-09-01

50. ČSN EN 343 (83 2761)

      kat.č. 507674

Ochranné oděvy -
Ochrana proti dešti
+); EN 343:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN 343+A1 (83 2761)

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti; Vydání: Březen 2008

51. ČSN EN ISO 19115-2 (97 9834)

      kat.č. 507465

Geografická
informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data
;
EN ISO 19115-2:2019; ISO 19115-2:2019; Platí od 2019-09-01

Jejím vyhlášením se zrušuje

      ČSN EN ISO 19115-2 (97 9834)

Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro
data zobrazení a mřížová data; Vydání: Září 2010

ZMĚNY ČSN

52. ČSN EN 50504 (05 2203)

      kat.č. 508035

Validace zařízení
pro obloukové svařování
; Vyhlášena: Leden 2009

Změna Z1; Platí
od 2019-09-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60974-14 (05
2205) ze srpna 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-11-23.

53. ČSN EN 61051-1 (35 8080)

      kat.č. 508136

Varistory pro
použití v elektronickém zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
;
Vyhlášena: Červenec 2009

Změna Z1; Platí
od 2019-09-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 61051-1 ed.
2 (35 8080) ze srpna 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2021-12-03.

Česká agentura pro
standardizaci

ředitelka Odboru
standardizace

Zdeňka Slaná v. r.

 

OZNÁMENÍ č. 73/19

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o
zahájení zpracování návrhů českých technických norem

Na základě § 6
zákona č. 22/1997 Sb. zveřejňuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově
zařazených do plánu.

Každý, kdo má
zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých
technických norem, nechť se přihlásí do 4 týdnů od zveřejnění u zpracovatele
návrhu, jehož adresa je v níže uvedeném seznamu, popřípadě prostřednictvím
e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Návrhy ČSN mohou
zpracovatelé účastníkům (s výjimkou věcně příslušných ministerstev nebo jiných
ústředních správních úřadů a příslušných technických normalizačních komisí)
poskytovat za úhradu režijních nákladů (rozmnožení, poštovné).

Současně se
upozorňuje, že úkoly tvorby českých technických norem může zpracovávat jen
organizace nebo občan, s nimiž to Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví prostřednictvím České agentury pro standardizaci, s. p. o.,
dohodl a u nichž oznámil ve Věstníku ÚNMZ zahájení prací s uvedením
zpracovatele. Návrhy českých technických norem, u nichž by obě tyto podmínky
nebyly splněny, nemohou být schváleny.

U úkolů
označených *) se předpokládá převzetí evropské nebo mezinárodní normy převzetím
originálu podle 7.3.2 MPN 1:2011.

U úkolů označených
**) se předpokládá převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako
ČSN podle 7.3.3 MPN 1:2011.

Číslo úkolu

Název

Termíny
zahájení
ukončení

Zpracovatel - adresa

1

2

3

4

01/0063/19

TNK: 7

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad
geometrických charakteristik pro řízení výroby
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 20170:2019 + ISO 20170:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

01/0064/19

TNK: 80

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy -
Obecné zásady
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 15549:2019 + ISO 15549:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

01/0065/19

TNK: 106

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro
stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů
skleníkových plynů pro projekty
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 14064-2:2019 + ISO 14064-2:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

01/0066/19

TNK: 1

Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů,
přímek a sítí
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8560:2019 + ISO 8560:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

01/0067/19

TNK: 106

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro
validaci a ověření výroků o skleníkových plynech
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 14064-3:2019 + ISO 14064-3:2019

19-08
19-10

Ivana Petrašová, dpt.
Palackého tř. 2541/100
Brno 12 - Královo Pole
612 00

03/0015/19

TNK: -

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení
elektrického průrazného napětí
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 2376:2019 + ISO 2376:2019

19-09
19-11

Ing. Miloslav Smetana
Šumperská 356
Praha 18 - Letňany
199 00

05/0034/19

TNK: 70

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody
a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod
tavidlem - Klasifikace
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 24598:2019 + ISO 24598:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

05/0035/19

TNK: 70

Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod
tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 14174:2019 + ISO 14174:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

06/0008/19

TNK: 26

Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 437:2018

19-09
19-11

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
Brno
621 00

07/0005/19

TNK: 103

Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie
Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 16769:2019 (TDG) **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

07/0006/19

TNK: 103

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro
tlakové nádoby na LPG - Příslušenství
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 14071:2015+A1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

08/0003/19

TNK: 48

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny -
Přejímací zkoušky na modelu
Přejímané mezinárodní dokumenty: FprEN IEC 60193:2018 + IEC 60193:2019 *)

19-09
19-11

Litostroj Engineering a.s.

Čapkova 2357/5
Blansko
678 01

11/0002/19

TNK: -

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické
účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet
indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 17038-2:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

11/0003/19

TNK: -

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické
účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a
postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 17038-1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

11/0004/19

TNK: 62

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití
- Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné
O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění
O-kroužkem
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 6149-1:2019 + ISO 6149-1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

13/0008/19

TNK: 50

Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových
armatur jako tlakové výstroje
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 16668:2016+A1:2018 (PEAD)

19-08
19-11

RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D.
Banskobystrická 663/153
Brno - Řečkovice
621 00

13/0009/19

TNK: 50

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku -
Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 4126-2:2019 + ISO 4126-2:2018

19-08
19-11

RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D.
Banskobystrická 663/153
Brno - Řečkovice
621 00

14/0006/19

TNK: 112

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin,
tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými
kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla
jako ohřívače vody
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12102-2:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

18/0012/19

TNK: 56

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí
v průmyslových provozovnách
Přejímaný mezinárodní dokument: EN IEC 61918/A11:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

22/0001/19

TNK: 111

Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13236:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

25/0010/19

TNK: -

Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová
komunikace M-Bus
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13757-4:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

25/0011/19

TNK: -

Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu,
sledování činnosti a údržba
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 1434-6:2015+A1:2019

20-01
20-01

RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D.
Banskobystrická 663/153
Brno - Řečkovice
621 00

25/0012/19

TNK: -

Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12480:2018

20-01
20-01

RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D.
Banskobystrická 663/153
Brno - Řečkovice
621 00

25/0013/19

TNK: -

Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 1434-5:2015+A1:2019

20-01
20-01

RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D.
Banskobystrická 663/153
Brno - Řečkovice
621 00

27/0012/19

TNK: 143

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce
před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1709:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

27/0013/19

TNK: 143

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12927:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

27/0014/19

TNK: 123

Jeřáby - Monitorování pracovní doby jeřábu
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 12482:2014 *)

19-07
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

27/0015/19

TNK: 143

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce
před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1709:2019

19-08
19-11

Unie výtahového průmyslu ČR
Ječná 2
Praha 2
120 00

28/0030/19

TNK: 141

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 15355:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

28/0031/19

TNK: 141

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4:
Provedení a přístup
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 16186-4:2019 (RAIL) **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

30/0011/19

TNK: -

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s
rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 15118-1:2019 + ISO 15118-1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0066/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z
korozivzdorné oceli s širším vnitřním kroužkem, kov na kov - Rozměry a
únosnosti - Palcová řada
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 6097:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0067/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z
korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem -
Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 6096:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0068/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle
EN 4265 z korozivzdorné oceli, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti -
Palcová řada
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 6055:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0069/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle
EN 4614 z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, se závitovým dříkem -
Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 6056:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0070/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle
EN 6097 z korozivzdorné oceli, s širším vnitřním kroužkem, se závitovým
dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 6098:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0071/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle
EN 6096 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou a širším vnitřním
kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 6133:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0072/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny
titanu TI-P64001 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) - Technická
specifikace
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 3818:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0073/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu
pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový
vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma
výrobku
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 3660-005:2018+AC:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0074/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Spojovací trubková šroubení
8°30' do 28 000 kPa - Dynamické těsnění - Metrická série - Technická
specifikace
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 3275:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0075/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze
žáruvzdorné niklové slitiny HI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 275 MPa (při
teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 2583:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

31/0076/19

TNK: -

Letectví a kosmonautika - Podložky, zkosené, s válcovým
zahloubením, z legované oceli, kadmiované
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 2414:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

33/0031/19

TNK: 97

Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro
stacionární pobřežní větrné elektrárny
Přejímané mezinárodní dokumenty: FprEN IEC 61400-3-1:2018 + IEC
61400-3-1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

33/0032/19

TNK: 97

Integrace aplikací v energetických společnostech -
Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní
pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 61968-4:2019 + IEC 61968-4:2019 *)

19-08
19-10

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

33/0034/19

TNK: 124

Dohledová a poplachová přijímací centra
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 50518:2018

19-08
19-10

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm
z.s.
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00

33/0035/19

TNK: 97

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část
2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN
50341-1:2012)
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 50341-2-2:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

33/0036/19

TNK: 21

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442:
Elektrická příslušenství
Přejímaný mezinárodní dokument: IEC 60050-442/A3:2019 *)

19-08
19-10

Medit Consult s.r.o.
Dr. Milady Horákové 5/1086
Olomouc
772 00

33/0037/19

TNK: 97

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část
2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN
50341-1:2012)
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 50341-2-4:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

33/0038/19

TNK: 97

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-15:
Národní normativní aspekty (NNA) pro Nizozemsko (založena na EN 50341-1:2012)
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 50341-2-15:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

33/0039/19

TNK: 22

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2:
Zvláštní hlediska
Přejímaný mezinárodní dokument: IEC 60479-2:2019

19-10
20-01

Medit Consult s.r.o.
Dr. Milady Horákové 5/1086
Olomouc
772 00

34/0028/19

TNK: 97

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné
izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V -
Část 1: Definice, koncové armatury a označování
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 61952-1:2019 + IEC 61952-1:2019 *)

19-06
19-10

Asociace zkušeben vysokého napětí, z.s. - AZVN, z.s.
Podnikatelská 267
Praha 9 - Běchovice
190 11

34/0029/19

TNK: 110

Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6)
a jeho směsí v elektrických zařízeních
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60480:2019 + IEC 60480:2019

19-07
19-10

Asociace zkušeben vysokého napětí, z.s. - AZVN, z.s.
Podnikatelská 267
Praha 9 - Běchovice
190 11

35/0054/19

TNK: 98

Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 61315:2019 + IEC 61315:2019 *)

19-08
19-10

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

35/0055/19

TNK: 98

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky -
Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO -
Dvě řady vláken o šířce 16 vláken
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 61754-7-3:2019 + IEC 61754-7-3:2019
*)

19-08
19-10

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

35/0056/19

TNK: 98

Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely -
Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní
kabeláž budov
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60794-2-31:2019 + IEC 60794-2-31:2019
*)

19-08
19-10

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

35/0057/19

TNK: 98

Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely -
Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž
budov
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60794-2-11:2019 + IEC 60794-2-11:2019
*)

19-08
19-10

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

35/0058/19

TNK: 102

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky -
Část 18: Ionizující záření (celková dávka)
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60749-18:2019 + IEC 60749-18:2019 *)

19-08
19-10

VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií
Technická 3058/10
Brno
616 00

35/0059/19

TNK: 97

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109:
Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 62271-109:2019 + IEC 62271-109:2019
*)

19-08
19-10

Ing. Ivan Hála
Krondlova 508/16
Brno - Žabovřesky
616 00

35/0060/19

TNK: 98

Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely -
Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro
vnitřní kabeláž budov
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60794-2-21:2019 + IEC 60794-2-21:2019
*)

19-08
19-10

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

35/0061/19

TNK: 98

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření
používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace
výrobku - Část 4-1: Pasivní optická rozvodná skříň pro kategorii A
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 50411-4-1:2019 *)

19-09
19-11

SQS Vláknová optika a.s.
Komenského 304
Nová Paka
509 01

35/0062/19

TNK: 98

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření
používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace
výrobku - Část 3-4: Nástěnné krabice pro připojení spojů propojovacích šňůr,
pro kategorii C a A
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 50411-3-4:2019 *)

19-09
19-11

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

35/0063/19

TNK: 126

Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí
(HVDC) - Slovník
Přejímané mezinárodní dokumenty: prEN 60633:2018 + IEC 60633:2019 *)

19-07
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

36/0048/19

TNK: 33

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -
Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní
požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60704-2-14/A1:2019 + IEC
60704-2-14/A1:2019

19-08
19-10

Ing. Petr Voda
Rataje 212
Hlinsko v Čechách
539 01

36/0049/19

TNK: 127

Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost
systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60825-12:2019 (LVD2, RTTED) + IEC
60825-12:2019

19-07
19-09

Ing. Jiří Hrazdil
Vranovská 362/20
Brno 14
614 00

36/0050/19

TNK: 81

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení
pro skiagrafii a skiaskopii
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60601-2-54/A2:2019 + IEC
60601-2-54/A2:2018

19-07
19-09

Ing. David Korpas, Ph.D.
Nábřežní 772/8
Olomouc
772 00

36/0051/19

TNK: 67

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové,
elektrické a světelné požadavky
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60809/A3:2019 + IEC 60809/A3:2019 *)

19-08
19-10

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

36/0052/19

TNK: 20

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec
soukromí
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO/IEC 29100/Amd.1:2018

19-07
19-09

Ing. Alena Hönigová
S. K. Neumanna 7a/2012
Praha 8
182 00

36/0053/19

TNK: 67

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní
požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové
osvětlení (s vlastními bateriemi)
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 61347-2-7:2012/FprA1:2017 (LVD3, RED) +
IEC 61347-2-7/A1:2017

19-07
19-10

Ing. Jitka Machatá, CSc.
Předvoje 4/289
Praha 6 - Veleslavín
162 00

36/0054/19

TNK: 33

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 61121:2013/FprAA:2018 (ECOTUD, EL2,
ELTUMB)

19-08
19-10

Ing. Petr Voda
Rataje 212
Hlinsko v Čechách
539 01

36/0055/19

TNK: 67

Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla -
Požadavky na provedení
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 60810/A1:2019 + IEC 60810/A1:2019 *)

19-08
19-10

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

36/0056/19

TNK: 42

Vícejazyčný biometrický slovník vycházející z anglické
verze ISO/IEC 2382-37:2012
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 17054:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

36/0057/19

TNK: 113

Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků
a baterií během přepravy
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN IEC 62281:2019 + IEC 62281:2019

19-07
19-10

JBS, s.r.o.
Ovčí hájek 2155/6
Praha 5 - Stodůlky
158 00

36/0058/19

TNK: 33

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -
Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné
panely, trouby a podobné spotřebiče
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 60335-2-6:2015/prA1:2016 (LVD3, RED) + EN
60335-2-6:2015/FprAA:2019 (LVD3) + IEC 60335-2-6/A1:2018

19-08
19-10

Ing. Petr Voda
Rataje 212
Hlinsko v Čechách
539 01

37/0002/19

TNK: 121

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných
budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných
instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné
zkušební metody a funkční požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 50194-2:2019

19-09
19-10

Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik
Pikartská 1337/7
Ostrava -Radvanice
716 07

38/0014/19

TNK: 132

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v
budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 16925:2018

20-01
20-03

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74
Praha 9
190 00

38/0015/19

TNK: 132

Hasicí roušky
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 1869 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

38/0016/19

TNK: 132

Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Všeobecné
požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 15182-1 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

38/0017/19

TNK: 132

Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované
proudnice PN 16
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 15182-2 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

38/0018/19

TNK: 132

Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké
proudnice PN 40
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 15182-4 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

38/0019/19

TNK: 132

Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové
a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 15182-3 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

38/0020/19

TNK: 55

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100
bar) včetně
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 334 (new) **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

42/0025/19

TNK: 62

Duté svařované profily tvářené za studena z konstrukční
oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 10219-2:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

42/0026/19

TNK: 62

Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli - Část
2:  Mezní úchylky, rozměry a
geometrické charakteristiky průřezu
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 10210-2:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

42/0027/19

TNK: 62

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená
při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvarované
svařované duté profily
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 10225-4:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

42/0028/19

TNK: -

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená
při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvarované duté
profily
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 10225-3:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

42/0029/19

TNK: 62

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená
při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 10225-2:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

42/0030/19

TNK: 62

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená
při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 10225-1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

42/0031/19

TNK: 64

Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními
metodami - Část 4: Stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 4491-4:2019 + ISO 4491-4:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

42/0032/19

TNK: 62

Odlitky z korozivzdorných ocelí
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 10283:2019

19-07
19-09

Ing. Jan Weischera - DWV
Buštěhradská 98
Kladno 3
272 03

49/0006/19

TNK: -

Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 131-3:2018

19-07
19-09

Ivana Petrašová, dpt.
Palackého tř. 2541/100
Brno 12 - Královo Pole
612 00

49/0007/19

TNK: 111

Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy
třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 16770:2018

20-01
20-01

Svaz strojírenské technologie
Politických vězňů 1419/11
Praha 1
113 42

63/0006/19

TNK: 23

Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry
pro tlak do 18 bar
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 14423:2013+A2:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

64/0049/19

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační
přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) -
Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 1401-1

19-08
19-10

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
tř. Tomáše Bati 299
Zlín - Louky
763 02

65/0013/19

TNK: -

Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v
hnojivech lučavkou královskou
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 16964:2018

19-08
19-10

Kateřina Šléglová
Oblá 461/83
Brno, Nový Lískovec
634 00

65/0014/19

TNK: -

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v
hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 16962:2018

19-08
19-10

Kateřina Šléglová
Oblá 461/83
Brno, Nový Lískovec
634 00

65/0027/19

TNK: 118

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků
ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s
refraktometrickou detekcí
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12916:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

65/0028/19

TNK: -

Materiály k vápnění půd - Stanovení potřeby vápnění půdy -
Metoda s tlumivým roztokem octanu amonného při pH 5,5
Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17338:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

65/0029/19

TNK: 134

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z
asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2:
Stabilizace po zpětném získání odpařováním
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13074-2:2019

19-07
19-09

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
147 54

65/0030/19

TNK: 134

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z
asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1:
Zpětné získání odpařováním
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13074-1:2019

19-07
19-09

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
147 54

65/0031/19

TNK: -

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3:
Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12944-3:2019

19-08
19-10

Kateřina Šléglová
Oblá 461/83
Brno, Nový Lískovec
634 00

65/0032/19

TNK: 118

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů
- Stanovení teploty vylučování parafínů
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN ISO 3015 + ISO 3015:2019

19-08
19-10

Česká strojnická společnost z.s.
Novotného lávka 200/5
Praha 1
110 00

65/0033/19

TNK: 118

Ropné výrobky - Stanovení bodu zákalu - Automatická
postupná ochlazovací metoda
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN ISO 22995 + ISO 22995:2019

19-08
19-10

Česká strojnická společnost z.s.
Novotného lávka 200/5
Praha 1
110 00

65/0034/19

TNK: 118

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů
- Stanovení bodu tekutosti
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN ISO 3016 + ISO 3016:2019

19-08
19-10

Česká strojnická společnost z.s.
Novotného lávka 200/5
Praha 1
110 00

67/0012/19

TNK: 32

Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce
velikosti částic sítovou analýzou
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8130-1:2019 + ISO 8130-1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

67/0013/19

TNK: 32

Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení úbytku hmotnosti
při vypalování
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8130-7:2019 + ISO 8130-7:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

67/0014/19

TNK: 32

Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po
nakloněné rovině
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8130-11:2019 + ISO 8130-11:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

67/0015/19

TNK: 32

Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8130-12:2019 + ISO 8130-12:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

67/0016/19

TNK: 32

Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti
částic laserovou difrakcí
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8130-13:2019 + ISO 8130-13:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

67/0017/19

TNK: 32

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17:
Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 787-17:2019 + ISO 787-17:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

67/0018/19

TNK: 32

Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých
látek
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN ISO 3251 + ISO 3251:2019

19-08
19-10

SVÚOM, s.r.o.
U Měšťanského pivovaru 934/4
Praha 7 - Holešovice
170 00

67/0019/19

TNK: 32

Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 8130-14:2019 + ISO 8130-14:2019

19-07
19-09

SVÚOM, s.r.o.
U Měšťanského pivovaru 934/4
Praha 7 - Holešovice
170 00

67/0020/19

TNK: 32

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám -
Část 3: Metoda s použitím savého materiálu
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 2812-3:2019 + ISO 2812-3:2019

19-07
19-09

SVÚOM, s.r.o.
U Měšťanského pivovaru 934/4
Praha 7 - Holešovice
170 00

70/0002/19

TNK: 140

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené
sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 12150-1:2015+A1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

72/0029/19

TNK: 120

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně
sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky
před zabudováním
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 15101-1:2013+A1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

72/0030/19

TNK: -

Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 33:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

72/0031/19

TNK: -

Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v
ohybu a lomového zatížení
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 10545-4:2019 + ISO 10545-4:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

73/0080/19

TNK: 36

Navrhování betonových mostních konstrukcí (změna ČSN 73
6214:2014)

19-08
19-09

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
Thákurova 2077/7
Praha 6
166 29

73/0081/19

TNK: 35

Národní příloha - Eurokód 3: Navrhování ocelových
konstrukcí - Část 4-2: Nádrže

19-06
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

73/0082/19

TNK: 141

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření drsnosti
povrchu kolejnic ve vztahu k hluku valení
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 15610:2019 (RAIL) **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

73/0083/19

TNK: 41

Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková
injektáž
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 12716:2018

19-11
20-02

Ing. Jindřich Řičica
Štichova 646/36
Praha 11
149 00

73/0084/19

TNK: 76

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných
budov (změna ČSN 73 0580-2:2007)

19-09
19-10

Atelier světelné techniky s.r.o.
Braškovská 368/1
Praha 6 - Liboc
161 00

73/0085/19

TNK: 8

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování
akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky (revize ČSN 73
0532:2010)

20-02
20-07

Centrum stavebního inženýrství a.s.
Pražská 16
Praha 10 - Hostivař
102 21

75/0026/19

TNK: 104

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z
mořských a brakických vod s použitím sítě
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 17218:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

75/0027/19

TNK: 145

Sypané hráze (revize ČSN 75 2310:2006)

19-07
19-12

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
Praha 4
140 16

80/0017/19

TNK: 31

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 18: Směsi
hedvábí s jinými proteinovými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 1833-18:2019 + ISO 1833-18:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

80/0018/19

TNK: 31

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi
chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken,
acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím
cyklohexanonu)
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 1833-21:2019 + ISO 1833-21:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

80/0019/19

TNK: 31

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi
triacetátových nebo polylaktidových vláken a určitými jinými vlákny (metoda s
použitím dichlormethanu)
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 1833-10:2019 + ISO 1833-10:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

80/0020/19

TNK: 31

Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 3: Stanovení olova
uvolněného roztokem umělých slin
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 16711-3:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

80/0021/19

TNK: 31

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi
acetátu a určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu)
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 1833-3:2019 + ISO 1833-3:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

83/0046/19

TNK: 117

Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a
alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 16868:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

84/0003/19

TNK: -

Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14175-3:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

85/0031/19

TNK: 81

Stomatologie - Zubní zrcátka
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 9873:2019 + ISO 9873:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

87/0041/19

TNK: 96

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace
- Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1:
Základní přenosový protokol
Přejímaný mezinárodní dokument: ETSI EN 302 636-5-1 V2.2.1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

91/0011/19

TNK: 31

Volně kladené dlaždice - Polotuhé vícevrstvé modulární
podlahové dlaždice (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 16511:2014+A1:2019

19-07
19-09

Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6
Brno
658 41

91/0012/19

TNK: 31

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování vlivu
simulovaného pohybu nábytkové nožky
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN ISO 16581 + ISO 16581:2014

19-08
19-10

Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6
Brno
658 41

91/0013/19

TNK: 31

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a
vzorované linoleum s podkladem z korkové vrstvy
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 687

19-08
19-10

Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6
Brno
658 41

91/0014/19

TNK: 31

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a
vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 686

19-08
19-10

Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6
Brno
658 41

94/0018/19

TNK: -

Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14974:2019

19-08
19-10

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
tř. Tomáše Bati 299
Zlín - Louky
763 02

94/0019/19

TNK: -

Nafukovací hrací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14960-1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

94/0020/19

TNK: -

Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická
tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 + ISO
20957-9/Amd.1:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

97/0004/19

TNK: 42

Informační technologie - Výrobky z ryb a z mořských
produktů - Požadavky na označování jednotkových balení a palet při
obchodování s rybími a mořskými produkty
Přejímaný mezinárodní dokument: prEN 17099 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

97/0005/19

TNK: 42

Datum a čas - Zobrazení výměny informací - Část 1:
Základní pravidla
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 8601-1:2019

19-07
19-09

HEDO Praha s.r.o.
Sušilova 1506/15
Praha 10 - Uhříněves
104 00

97/0006/19

TNK: 42

Datum a čas - Zobrazení výměny informací - Část 2:
Rozšíření
Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 8601-2:2019

19-08
19-10

HEDO Praha s.r.o.
Sušilova 1506/15
Praha 10 - Uhříněves
104 00

98/0003/19

TNK: 20

Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu
klasifikačních systémů zdravotní péče - Značkovací jazyk pro klasifikaci
(ClaML)
Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN ISO 13120 + ISO 13120:2019 **)

19-08
19-09

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková
organizace
Biskupský dvůr 1148/5
Praha 1
110 00

MP/0001/19

TNK: 65

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady
stěn - Specifikace výrobku
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 490:2011+A1:2017 (CPR)

19-07
19-09

Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost,
s.r.o.
Pražská 810/16
Praha 15 - Hostivař
102 00

MP/0002/19

TNK: -

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a
zkušební metody
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 492:2012+A2:2018 (CPR)

19-08
19-10

Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost,
s.r.o.
Pražská 810/16
Praha 15 - Hostivař
102 00

MP/0003/19

TNK: -

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové fólie do
izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové
vodě - Definice a charakteristiky
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 13967:2012+A1:2017 (CPR)

19-07
19-09

Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost,
s.r.o.
Pražská 810/16
Praha 15 - Hostivař
102 00

MP/0004/19

TNK: -

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a
zkušební metody
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 12467:2012+A2:2018 (CPR)

19-08
19-10

Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost,
s.r.o.
Pražská 810/16
Praha 15 - Hostivař
102 00

MP/0005/19

TNK: 132

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2:
Navrhování, konstrukce a údržba
Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 13565-2:2018+AC:2019

19-10
20-02

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74
Praha 9
190 00

MP/0006/19

TNK: 94

Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické
směšovače - Obecné technické požadavky
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1287:2017

19-07
19-09

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
Praha 4
140 16

MP/0007/19

TNK: -

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou
uzávěrkou
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 997:2018 (CPR)

19-07
19-10

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
tř. Tomáše Bati 299
Zlín - Louky
763 02

MP/0008/19

TNK: -

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry
Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14055:2018 (CPR)

19-07
19-10

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
tř. Tomáše Bati 299
Zlín - Louky
763 02

Česká agentura pro
standardizaci

ředitelka Odboru
standardizace

Zdeňka Slaná v. r.

 

OZNÁMENÍ č.
74/19

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o návrzích
na zrušení ČSN

Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví předkládá podle § 6
zákona č. 22/1997 Sb. k projednání seznam českých technických norem (ČSN)
navrhovaných ke zrušení pro jejich technickou zastaralost, neaktuálnost nebo
z jiných důvodů.

Každý, kdo má
odůvodněné námitky proti zrušení ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od zveřejnění
tohoto oznámení u referenta normy uvedeného v seznamu norem navržených na
zrušení, a to na adrese

Česká agentura pro
standardizaci,

státní příspěvková
organizace,

Biskupský dvůr
1148/5, 110 00  Praha 1

E-mail:
normalizace@agentura-cas.cz

Tel.: 221
802 111

Označení ČSN

Měsíc a rok vydání

(datum schválení)

 

Třídicí znak

 

Název ČSN

Číslo oddělení

 

Jméno referenta ČAS

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSN 44 1309

červenec 2006

44 1309

Tuhá paliva - Odběr,
úprava vzorků a mechanické zkoušky briket

2500

Ing. Hejtmánková

ČSN 70 3000

1991-02-08

70 3000

Zásady pro používání
skleněných obalů

2500

Ing. Foretová

ČSN 70 3002

listopad 1993

70 3002

Závitová ústí skleněných
obalů na šroubovací uzávěr. Rozměry

2500

Ing. Foretová

ČSN 70 3401

1986-12-08

70 3401

Sklo pro kosmetický
průmysl. Obalové sklo pro kosmetiku

2500

Ing. Foretová

ČSN 70 3500

1987-02-02

70 3500

Velké obalové sklo.
Společná ustanovení

2500

Ing. Foretová

 

 

Česká agentura pro
standardizaci

ředitelka Odboru standardizace

Zdeňka Slaná v. r.

OZNÁMENÍ č. 75/19

Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o veřejném projednání návrhů
evropských norem CEN

Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
předkládá podle § 6 zákona č. 22/1997
Sb. k veřejnému projednání dále uvedené návrhy norem Evropského výboru pro
normalizaci (CEN).

K těmto návrhům
považovaným za návrhy ČSN může každý, nejpozději do 2 týdnů před příslušnou
lhůtou uvedenou níže u jednotlivých položek, předložit připomínky na adrese

Česká agentura pro
standardizaci,

státní příspěvková
organizace,

Biskupský dvůr
1148/5, 110 00  Praha 1

E-mail: normalizace@agentura-cas.cz

Tel.: 221 802 111

Uvedené návrhy jsou
dostupné v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci,

státní příspěvkové
organizace,

Biskupský dvůr
1148/5, 110 00  Praha 1.

 

 

 

Většinu těchto návrhů je možné číst a
připomínkovat na adrese http://drafts.unmz.cz/

NÁVRHY EVROPSKÝCH
NOREM PŘEDLOŽENÉ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

CEN

 

v
období od 2019-06-01 do 2019-06-30

Údaje jsou
převzaty z databáze
CEN.

Označení

Název v angličtině

Původce

Lhůty

prEN ISO 27509

Petroleum and natural gas
industries - Compact flanged connections with IX seal ring (ISO/DIS
27509:2019)

CEN/TC 12

2019-09-06

EN 12604:2017/prA1

Industrial, commercial and
garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods

CEN/TC 33

2019-08-29

EN 12453:2017/prA1

Industrial, commercial and
garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements
and test methods

CEN/TC 33

2019-09-05

prEN ISO 28399

Dentistry - Products for
external tooth bleaching (ISO/DIS 28399:2019)

CEN/TC 55

2019-09-06

prEN ISO 7787-2

Dentistry - Laboratory cutters -
Part 2: Carbide laboratory cutters (ISO/DIS 7787-2:2019)

CEN/TC 55

2019-09-06

prEN ISO 15883-5

Washer disinfectors - Part 5:
Performance requirements and test method criteria for demonstrating cleaning
efficacy (ISO/DIS 15883-5:2019)

CEN/TC 102

2019-09-02

prEN 1254-3

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and
multilayer pipes

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1254-2

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 2: Compression fittings for use with copper tubes

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1254-1

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to
copper tubes

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1254-6

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes,
plastics and multilayer pipes

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1254-8

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and
multilayer pipes

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1254-7

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 7: Press fittings for use with metallic tubes

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1254-4

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 4: Threaded fittings

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1254-5

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to
copper tubes

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1254-20

Copper and copper alloys -
Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods,
reference data and supporting information

CEN/TC 133

2019-09-05

prEN 1816

Resilient floor coverings -
Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings
with foam backing

CEN/TC 134

2019-09-19

prEN 1817

Resilient floor coverings -
Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings

CEN/TC 134

2019-09-19

prEN 12199

Resilient floor coverings -
Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor
coverings

CEN/TC 134

2019-09-19

prEN 17396

Resilient floor coverings -
Quartz vinyl tiles - Specification

CEN/TC 134

2019-08-29

prEN 13523-18

Coil coated metals - Test
methods - Part 18: Resistance to staining

CEN/TC 139

2019-09-19

prEN 13523-6

Coil coated metals - Test
methods - Part 6: Adhesion after indentation (cupping test)

CEN/TC 139

2019-09-19

prEN 13523-20

Coil coated metals - Test
methods - Part 20: Foam adhesion

CEN/TC 139

2019-09-19

prEN 13001-2

Crane safety - General design -
Part 2: Load actions

CEN/TC 147

2019-08-29

prEN ISO 11298-4

Plastics piping systems for
renovation of underground water supply networks - Part 4: Lining with
cured-in-place pipes (ISO/DIS 11298-4:2019)

CEN/TC 155

2019-09-04

prEN ISO 23856

Plastics piping systems for
pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage -
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated
polyester (UP) resin (ISO/DIS 23856:2019)

CEN/TC 155

2019-09-05

prEN ISO 15004-1

Ophthalmic instruments -
Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements
applicable to all ophthalmic instruments (ISO/DIS 15004-1:2019)

CEN/TC 170

2019-08-30

prEN ISO 8624

Ophthalmic optics - Spectacle
frames - Measuring system and terminology (ISO/DIS 8624:2019)

CEN/TC 170

2019-08-29

prEN ISO 8062-3

Geometrical product
specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded
parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining
allowances for castings (ISO/DIS 8062-3:2019)

CEN/TC 190

2019-09-10

prEN 14972-3

Fixed firefighting systems -
Water mist systems - Part 3: Test protocol for office, school and hotel for
automatic nozzle systems

CEN/TC 191

2019-08-29

prEN 15004-5

Fixed firefighting systems - Gas
extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas
extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant (ISO 15420-9:2016,
modified)

CEN/TC 191

2019-09-19

prEN 15004-4

Fixed firefighting systems - Gas
extinguishing systems - Part 4: Physical properties and system design of gas
extinguishing systems for HFC 125 extinguishant (ISO 14520-8:2016, modified)

CEN/TC 191

2019-09-19

prEN 15004-6

Fixed firefighting systems - Gas
extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas
extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO 14520-10:2016, modified)

CEN/TC 191

2019-09-19

prEN 15004-2

Fixed firefighting systems - Gas
extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas
extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2016,
modified)

CEN/TC 191

2019-09-19

prEN 17407

Portable equipment for
projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Collecting
heads and dividing breechings PN16

CEN/TC 192

2019-09-05

prEN 17408

Determination of the flowability
and application behaviour of viscoelastic adhesives using the oscillatory
rheometry

CEN/TC 193

2019-09-12

prEN ISO 23062

Foundry machinery - Safety
requirements for molding and coremaking machinery and associated equipment
(ISO/DIS 23062:2019)

CEN/TC 202

2019-08-29

EN ISO 11737-1:2018/prA1

Sterilization of health care
products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of
microorganisms on products - Amendment 1 (ISO 11737-1:2018/DAM 1:2019)

CEN/TC 204

2019-08-30

prEN 17191

Children´s Furniture - Seating
for children - Safety requirements and test methods

CEN/TC 207

2019-09-12

prEN ISO 389-7

Acoustics - Reference zero for
the calibration of audiometric equipment - Part 7: Reference threshold of
hearing under free-field and diffuse-field listening conditions (ISO/DIS
389-7:2019)

CEN/TC 211

2019-09-19

prEN ISO 23372

Respiratory therapy equipment:
Air entrainment devices (ISO/DIS 23372:2019)

CEN/TC 215

2019-09-06

prEN ISO 5667-1

Water quality - Sampling - Part
1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques
(ISO/DIS 5667-1:2019)

CEN/TC 230

2019-09-19

prEN ISO 13164-1

Water quality - Radon-222 - Part
1: General principles (ISO 13164-1:2013)

CEN/TC 230

2019-09-05

prEN ISO 13164-3

Water quality - Radon-222 - Part
3: Test method using emanometry (ISO 13164-3:2013)

CEN/TC 230

2019-09-05

prEN ISO 13164-2

Water quality - Radon-222 - Part
2: Test method using gamma-ray spectrometry (ISO 13164-2:2013)

CEN/TC 230

2019-09-05

prEN ISO 13164-4

Water quality - Radon-222 - Part
4: Test method using two-phase liquid scintillation counting (ISO
13164-4:2015)

CEN/TC 230

2019-09-05

prEN ISO 13165-2

Water quality - Radium-226 -
Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2014)

CEN/TC 230

2019-09-05

prEN ISO 13165-1

Water quality - Radium-226 -
Part 1: Test method using liquid scintillation counting (ISO 13165-1:2013)

CEN/TC 230

2019-09-05

prEN ISO 13165-3

Water quality - Radium-226 -
Part 3: Test method using coprecipitation and gamma-spectrometry (ISO
13165-3:2016)

CEN/TC 230

2019-09-05

prEN 17393

Thermal spraying - Tubular
coating tensile test

CEN/TC 240

2019-09-05

prEN ISO 20418-3

Textiles - Qualitative and
quantitative proteomic analysis of some animal hair fibers - Part 3: Peptide
detection using LC-MS without protein reduction (ISO/DIS 20418-3:2019)

CEN/TC 248

2019-09-10

prEN 17410

Plastics - Controlled loop
recycling of post-consumer (or post-use) PVC-U windows and doors

CEN/TC 249

2019-09-12

prEN ISO 844

Rigid cellular plastics -
Determination of compression properties (ISO/DIS 844:2019)

CEN/TC 249

2019-09-17

prEN ISO 2440

Flexible and rigid cellular
polymeric materials - Accelerated ageing tests (ISO/FDIS 2440:2019)

CEN/TC 249

2019-09-04

prEN 13231-2

Railway applications - Track -
Acceptance of works - Part 2: Acceptance of reprofiling rails in plain line,
switches, crossings and expansion devices

CEN/TC 256

2019-09-19

prEN 17397-1

Railway applications - Rail
defects - Part 1: Rail defect management

CEN/TC 256

2019-08-29

prEN ISO 11463

Corrosion of metals and alloys -
Evaluation of pitting corrosion (ISO/DIS 11463:2019)

CEN/TC 262

2019-09-05

prEN 13725

Stationary source emissions -
Determination of odour concentration by dynamic olfactometry and odour
emission rate from stationary sources

CEN/TC 264

2019-09-12

prEN ISO 27587

Leather - Chemical tests -
Determination of the free formaldehyde in process auxiliaries (ISO/DIS
27587:2019)

CEN/TC 289

2019-09-09

prEN ISO 17131

Leather - Identification of
leather with microscopy (ISO/DIS 17131:2019)

CEN/TC 289

2019-09-06

prEN ISO 2692

Geometrical product
specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement
(MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR)
(ISO/DIS 2692:2019)

CEN/TC 290

2019-08-26

prEN ISO 20049-1

Solid biofuels - Determination
of self-heating of pelletized biofuels - Part 1: Isothermal calorimetry
(ISO/DIS 20049-1:2019)

CEN/TC 335

2019-09-06

EN 16516:2017/prA1

Construction products:
Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions of
into indoor air

CEN/TC 351

2019-08-29

prEN ISO 17200

Nanotechnology - Nanoparticles
in powder form - Characteristics and measurements (ISO/DIS 17200:2019)

CEN/TC 352

2019-09-06

prEN 16524

Mechanical products -
Methodology for reduction of environmental impacts in product design and
development

CEN/TC 406

2019-09-12

prEN 17412

Building Information Modelling -
Level of Information Need - Concepts and principles

CEN/TC 442

2019-09-19

prEN 17399

Algae and algaebased products or
intermediates - Terms and definitions

CEN/TC 454

2019-09-05

prEN ISO 128-1

Technical product documentation
(TPD) - General principles of representation - Part 1: Introduction and
fundamental requirements (ISO/DIS 128-1:2019)

CEN/SS F01

2019-08-27

prEN ISO 128-100

Technical product documentation
- General principles of representation - Part 100: Index (ISO/DIS
128-100:2019)

CEN/SS F01

2019-09-12

prEN ISO 9093

Small craft - Seacocks and
through-hull fittings (ISO/DIS 9093:2019)

CEN/SS T01

2019-09-06

prEN ISO 8848

Small craft - Remote steering
systems (ISO/DIS 8848:2019)

CEN/SS T01

2019-09-20

prEN 10371

Metallic materials - Small punch
test method

CEN/TC 459/SC 1

2019-08-29

prEN 10369-1

Prestressing steels - Protected
and sheathed strands for prestressing - Part 1: General requirements

CEN/TC 459/SC 4

2019-08-29

prEN 10369-2

Prestressing steels - Protected
and sheathed strands for prestressing - Part 2: Sliding strands

CEN/TC 459/SC 4

2019-08-29

prEN 10370

Steel for the reinforcement of
concrete - Stainless steel

CEN/TC 459/SC 4

2019-08-29

prEN 10369-3

Prestressing steels - Protected
and sheathed strands for prestressing - Part 3: Adherent strands

CEN/TC 459/SC 4

2019-08-29

prEN ISO/IEC 27000

Information technology -
Security techniques - Information security management systems - Overview and
vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)

CEN/CLC/JTC 13

2019-09-19

Česká agentura pro
standardizaci

ředitelka Odboru standardizace

Zdeňka Slaná v. r.

 

 

 

OZNÁMENÍ č. 76/19

Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o veřejném projednání návrhů
evropských norem CENELEC

Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
předkládá podle § 6 zákona č. 22/1997
Sb. k veřejnému projednání dále uvedené návrhy norem Evropského výboru pro
normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)
.

K těmto návrhům
považovaným za návrhy ČSN může každý, nejpozději do 2 týdnů před příslušnou
lhůtou uvedenou níže u jednotlivých položek, předložit připomínky na adrese

Česká agentura pro
standardizaci,

státní příspěvková
organizace,

Biskupský dvůr
1148/5, 110 00  Praha 1

E-mail: normalizace@agentura-cas.cz

Tel.: 221 802 111

Uvedené návrhy jsou
dostupné v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci,

státní příspěvkové
organizace,

Biskupský dvůr
1148/5, 110 00  Praha 1.

 

Většinu těchto návrhů je možné číst a
připomínkovat na adrese http://drafts.unmz.cz/

NÁVRHY EVROPSKÝCH NOREM PŘEDLOŽENÉ K VEŘEJNÉMU
PROJEDNÁNÍ

CENELEC

v
období od 2019-06-01 do 2019-06-30

Údaje jsou
převzaty z databáze
CENELEC.

Označení

Název v angličtině

Původce

Lhůty

prEN 62485-6:2019

Safety requirements for
secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of
lithium-ion batteries in traction applications

CLC/TC 21X

2019-09-06

prEN 62485-5:2019

Safety requirements for
secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of
stationary lithium-ion batteries

CLC/TC 21X

2019-09-06

EN 55014-1:2017/prA1 (fragment
1):2019

Electromagnetic compatibility -
Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -
Part 1: Emission

CLC/TC 210

2019-09-20

prEN IEC 62149-11:2019

Fibre optic active components
and devices - Performance standards - Part 11: Multiple channel
transmitter/receiver chip scale package with multimode fibre interface

CLC/SR 86C

2019-09-13

EN 55014-1:2017/prA1 {fragment
4}:2019

Electromagnetic compatibility -
Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -
Part 1: Emission

CLC/TC 210

2019-09-20

EN 60598-1:2015/prA2:2019

Luminaires - Part 1: General
requirements and tests

CLC/TC 34

2019-08-30

prEN IEC 63045:2019

Ultrasonics - Non-focusing and
weakly focusing pressure pulse sources - Characteristics of fields

CLC/SR 87

2019-09-20

prEN IEC 61189-5-504:2019

Test methods for electrical
materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies
- Part 5-504: General test methods for materials and assemblies - Pocess
ionic contamination testing (PICT)

CLC/SR 91

2019-09-20

prEN IEC 63115-2:2019

Secondary cells and batteries
containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal
hydride rechargeable cells and modules for use in industrial applications -
Part 2: Safety

CLC/TC 21X

2019-09-20

EN 55014-2:2015/prA1 {fragment
3}:2019

Electromagnetic compatibility -
Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -
Part 2: Immunity - Product family standard

CLC/TC 210

2019-09-20

prEN IEC 62610-6:2019

Mechanical structures for
electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in
accordance with IEC 60297 and IEC 60917 Series - Part 6: Air recirculation
and bypass of indoor cabinets

CLC/SR 48D

2019-09-06

prEN 61788-26:2019

Superconductivity - Part 26:
Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite
superconductors

CLC/SR 90

2019-09-06

prEN IEC 60335-2-40

Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat
pumps, air-conditioners and dehumidifiers

CLC/TC 61

2019-09-13

EN IEC 61000-3-2:2019/prA1:2019
{fragment 1}

Electromagnetic compatibility
(EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment
input current ≤ 16 A per phase)

CLC/TC 210

2019-09-06

EN 50083-2:2012/prA2

Cable networks for television
signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic
compatibility for equipment

CLC/TC 209

2019-09-06

prEN IEC 62973-2:2019

Railway applications - Batteries
for auxiliary power supply systems - Part 2: Nickel Cadmium (NiCd) batteries

CLC/TC 9X

2019-08-30

prEN IEC 61472-2:2019

Live working - Minimum approach
distances - Part 2: A method of determination for AC system 1,0 to 72,5 kV

CLC/TC 78

2019-09-20

prEN 63180:2019

Methodology for determining the
functionality of detectors - Part 1: Passive infra-red detectors for presence
and motion detection

CLC/TC 23BX

2019-09-06

prEN IEC 60317-0-6:2019

Specifications for particular
types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound
resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire

CLC/TC 55

2019-09-06

EN 50401:2017/prA1

Product standard to demonstrate
the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic
field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service

CLC/TC 106X

2019-08-30

prEN 63181-2:2019

LCD multi-screen display
terminals - Part 2: Measuring methods

CLC/TC 100X

2019-09-06

prEN 61753-061-2:2019

Fibre optic interconnecting
devices and passive components - Performance standard - Part 061-2:
Single-mode fibre optic pigtailed style polarization independent isolators
for category C - Controlled environments

CLC/TC 86BXA

2019-09-06

prEN 61977:2019

Fibre optic interconnecting
devices and passive components - Fibre optic fixed filters - Generic
specification

CLC/TC 86BXA

2019-09-06

prEN IEC 62148-6:2019

Fibre optic active components
and devices - Package and interface standards - Part 6: ATM-PON transceivers

CLC/SR 86C

2019-08-30

prEN 50377-14-1

Connector sets and interconnect
components to be used in optical fibre communication systems - Product
specifications Part 14-1: Simplex and duplex cords made from simplex plugs
with cylindrical ferrules, using EN 60793-2-50 single-mode B1 or B6 fibre for
Category C according to EN 61753 1

CLC/TC 86BXA

2019-08-30

FprEN IEC 60215:201X/prAA

Safety requirements for radio
transmitting equipment - General requirements and terminology

CLC/SR 103

2019-09-06

prEN IEC 62401

Radiation protection
instrumentation - Alarming personal radiation devices (PRDs) for the
detection of illicit trafficking of radioactive material

CLC/TC 45B

2019-08-30

prEN IEC 62327

Radiation protection
instrumentation - Hand-held instruments for the detection and identification
of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate from
photon radiation

CLC/TC 45B

2019-08-30

EN 50131-1:2006/prA3:2019

Alarm systems - Intrusion and
hold-up systems - Part 1: System requirements

CLC/TC 79

2019-08-30

EN IEC 61300-2-4:2019/prA1:2019

Fibre optic interconnecting
devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part
2-4: Tests - Fibre or cable retentio

CLC/TC 86BXA

2019-09-13

FprEN 60335-2-36:2017/prA11:2019

Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial
electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

CLC/TC 61

2019-09-20

prEN IEC 61225

Nuclear power plants -
Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for
static uninterruptible DC and AC power supply systems

CLC/TC 45AX

2019-08-30

prEN IEC 62841-4-4:2019

Electric motor-operated
hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety -
Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers,
grass trimmers, brush cutters and brush saws

CLC/TC 116

2019-08-30

prEN IEC 62841-4-4:2019/prAA:2019

Electric motor-operated
hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety -
Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers,
grass trimmers, brush cutters and brush saws

CLC/TC 116

2019-08-30

EN 55014-1:2017/prA1 {fragment
5}:2019

Electromagnetic compatibility -
Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -
Part 1: Emission

CLC/TC 210

2019-09-20

prEN IEC 63247-1:2019

Live working - Part 1: Footwear
for electrical protection - Insulating footwear and overboots

CLC/TC 78

2019-09-20

 

 

Česká agentura pro
standardizaci

ředitelka Odboru standardizace

Zdeňka Slaná v. r.

 

OZNÁMENÍ č. 77/19

Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví

o veřejném
projednání návrhů evropských telekomunikačních norem

Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
předkládá podle § 6 zákona č. 22/1997
Sb. k veřejnému projednání dále uvedené návrhy norem ETSI -

Evropského ústavu pro telekomunikační normy.

K těmto návrhům
považovaným za návrhy ČSN může každý předložit připomínky v níže stanovené
lhůtě na adrese

Česká agentura pro
standardizaci,

státní příspěvková
organizace,

Biskupský dvůr
1148/5, 110 00  Praha 1

E-mail: normalizace@agentura-cas.cz

Tel.: 221 802 111

Uvedené návrhy jsou
dostupné v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci,

státní příspěvkové
organizace,

Biskupský dvůr
1148/5, 110 00  Praha 1.

 

Většinu těchto návrhů je možné číst a
připomínkovat na adrese http://drafts.unmz.cz/

NÁVRHY EVROPSKÝCH NOREM PŘEDLOŽENÉ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ETSI

v období od 2019-06-01 do 2019-06-30

 

Vydání: AP
20190917

Lhůta
připomínek: 2019-09-17

Označení dokumentu

Označení položky v plánu ETSI

Pracovní skupina (WG)

ETSI EN 301 549 V3.1.1

REN/HF-00301549v311

HF

Accessibility requirements for ICT products and services

Česká agentura pro
standardizaci

ředitelka Odboru standardizace

Zdeňka Slaná v. r.