Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Informace a přístup k osobním údajům

  1. Totožnost a kontaktní údaje správce: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíIČO: 48135267, se sídlem: Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1, PSČ 110 00
  2. Subjekty údajů: klienti, dodavatelé správce
  3. Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění zákona a/nebo smlouvy
  4. Účely zpracování: plnění právních povinností, poskytování zboží/služeb
  5. Právní základ pro zpracování (titul): plnění právní povinnosti, plnění smlouvy
  6. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává
  7. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění právních povinností,  plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt
  8. Práva dle GDPR: Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. A), a c) až f) GDPR. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresugdpr@unmz.cz V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
  9. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem
  10. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování