Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

POVINNÉ INFORMACE

 1. POVINNÉ INFORMACE

  Přehled povinně zveřejňovaných informací

  Přehled informací povinně zveřejňovaných ÚNMZ podle zákona č. 106/1999 Sb.
  - aktualizace k 1.1.2018

   

  1.         Úplný název povinného subjektu

  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví


  2.         Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

  Informace je obsažena na stránce "O úřadu".


  3.         Popis organizační struktury povinného subjektu

  Informace je obsažena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Organizační schéma".


  4.         Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e - podatelna, datová schránka: zdkaa2i

  Informace je obsažena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Kontakty".


  5.         Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

  ČNB, pob. Praha, č.ú.: 21622001/0710


  6.         Identifikační číslo organizace (IČ):        48135267


  7.         Daňové identifikační číslo (DIČ):          ÚNMZ není plátcem DPH


  8.         Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

  Informace je obsažena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Dokumenty / Zprávy o činnosti Úřadu".


  9.         Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

  • telefonicky podaná žádost (telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Kontakty".),
  • písemně podaná žádost (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1, popř. podatelna),
  • žádost podaná datovou schránkou (id schránky: zdkaa2i),
  •  vstupní formáty pro DS (maximální velikost 20 MB): PDF, verze 1.7 a vyšší, PDF/A, ISO 19005, TXT, RTF, DOC, DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší, XLS/XLSX, ODT, ZFO, PNG, ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918, MPEG-2, ISO/IEC 13818, MPEG-1, ISO/IEC 11172, GIF, MPEG-1 Audio Layer II, MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III, MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
  • elektronicky podaná žádost (podatelna@unmz.cz).

  Přehled dotazů a odpovědí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb. naleznete pod odkazem zde.


  10.       Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožadování anebo obdržet rozhodnutí:

  • podatelna ÚNMZ (Po — Pá 08:00 - 12:00 hod. Mimo provozní dobu podatelny je možno Vaše podání předat do sekretariátu Úřadu.)
  • datová schránka ÚNMZ ( zdkaa2i )
  • elektronická podatelna ÚNMZ (podatelna@unmz.cz)

  11.       Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb.:

  Proti rozhodnutí ÚNMZ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí (nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti). Odvolání se podává u Úřadu a rozhoduje o něm Ministerstvo průmyslu a obchodu do 15 dnů od předložení odvolání Úřadem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

  Odvolání lze podat:

  1. ústně do protokolu nebo písemně na adrese Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1,;
  2. prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného zaručeným elektronickým podpisem;
  3. pomocí jiných technických prostředků (např. elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu), pokud bude do 5 dnů doplněn způsobem podle písmena a) nebo b).

  12.       Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

  Formulář žádosti o poskytnutí informace [doc, 29 kB]
  a
  Formulář žádosti o odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace [doc, 27 kB]
  jsou k dispozici v příloze ke stažení.


  13.       Popis postupů (návody pro řešení životní situace)

  Informace jsou obsaženy na webových stránkách ÚNMZ v částech „Metrologie / Autorizace“ a „Státní zkušebnictví / Autorizované osoby“.


  14.       Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

  • Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví;
  • Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii;
  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

  Uvedené i navazující předpisy jsou k nahlédnutí na webových stránkách ÚNMZ v části  "Právní předpisy".


  15.           Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů  vzniklých v souvislosti s poskytováním informací je k dispozici v příloze.


  16.       Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací: Výroční zpráva 2022

  Informace je obsažena na webových stránkách ÚNMZ v části "O Úřadu / Dokumenty / Zprávy o činnosti Úřadu", v kapitole 12.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Výroční zpráva 2012 , 

  Výroční zpráva 2013Výroční zpráva 2014 ,Výroční zpráva 2015 ,Výroční zpráva 2016Výroční zpráva 2017Výroční zpráva 2018Výroční zpráva 2019,Výroční zpráva 2020,Výroční zpráva 2021 ,Výroční zpráva 2022 , Výroční zpráva 2023


  17.       Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

  Česká agentura pro standardizaci ( http://www.agentura-cas.cz/ )


Příloha:

Sazebník úhrad nákladů  vzniklých v souvislosti s poskytováním informací podle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

úkon

Kč/stránka

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé

1,50

Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé

2,00

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé >

2,50

Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé

3,50

Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné

30,00

Tisk nebo kopírování jednostranné A3 barevné

44,00

1 ks nenahrané diskety

cca. 15,00 – podle skutečných nákladů

1 ks nenahraného CD

cca. 35,00 – podle skutečných nákladů

Poštovné a balné

dle aktuálního ceníku poštovních služeb

Každá započatá hodina práce

400 Kč

Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 50,– Kč, lze ji poskytnout zdarma.