Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Informační portál ÚNMZ specializovaný na právní a technické dokumenty v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh

Archiv aktualizací 

English version

 

Schéma uvádění stavebních výrobků na trh

Obecné principy pro uvádění výrobků na trh

Termíny a vysvětlivky týkající se uvádění stavebních výrobků na trh

 

I. Stavební výrobky s označením CE podle nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR)

Podrobnosti k nařízení CPR pro uvedení stavebních výrobků na trh s označením CE 

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Postup uvádění stavebních výrobků na trh podle CPR s označením CE

Harmonizované technické specifikace:  

Horizontální specifikace

Evropské dokumenty pro posuzování - EAD ( přehled řídicích pokynů ETAG používaných jako EAD)

Evropské technické posouzení k CPR (ETA)

Přehled  českých oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzování (TAB) k CPR

Prohlášení o vlastnostech a náležitosti označení CE podle CPR

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

Základní požadavky na stavby podle CPR

Pokyny a dokumenty k CPR

Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE k CPR

Často kladené otázky a odpovědi k CPR

Rozhodnutí Komise

Mandáty CEN/CENELEC

Mandáty EOTA


II.  Vybrané stavební výrobky (bez označení CE) podle nařízení vlády č. nařízení 163/2002 Sb.

Podrobnosti k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. pro uvádění vybraných stavebních výrobků na trh bez označení CE

Postup uvádění stavebních výrobků na trh podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. bez označení CE

Přehled určených norem k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody vybraných stavebních výrobků

Vybrané stavební výrobky (12 položek podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.)


III.  Další požadavky a užitečné informace

Stav připravovaného zákona o stavebních výrobcích

Vybrané právní předpisy ČR vztahující se ke stavbám

Vybrané právní předpisy ČR  vztahující se ke stavebním výrobkům

Vybrané dokumenty z databáze TRIS pro stavební výrobky

Eurokódy 

Trvanlivost a životnost stavebních výrobků

Dodatečné požadavky a dobrovolné značky

Přehledy evropských a českých norem a činností TNK vztahujících se ke stavebním výrobkům

Technická zařízení

Evropské instituce a orgány 

Terminologické normy v oblasti stavebních výrobků

Použité zkratky

Použitá literatura a nejdůležitější informační zdroje

 

IV. Vzdělávání

Příručky pro malé a střední podniky

Terminologická databáze

Terminologie BIM

 

V. Archiv: Uvádění stavebních výrobků na trh ČR a EU do 30. června 2013

Směrnice Rady 89/106/EHS  (CPD) o stavebních výrobcích a její implementace v ČR 

Postup uvádění stavebních výrobků na trh do 30. června 2013

ETA - evropské technické schválení k CPD 

Prohlášení o shodě a náležitosti označení CE a ES certifikátů podle CPD

Systémy prokazování shody podle CPD

Základní požadavky a interpretační dokumenty k CPD

Pokyny SCC k CPD, poziční dokumenty GNB-CPD a interní dokumenty AG NB-CPD

Příručka "Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES a ČR (listopad 2012)

Příručka "Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES a ČR (listopad 2013)

Výuka o státním zkušebnictví v sektoru stavebních výrobků (pro studenty středních odborných škol (2013)