Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh

Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh vstoupil v platnost 1. ledna 2010. Je navržen tak, aby zlepšoval fungování vnitřního trhu zboží a hlavním cílem zajistit bezpečnost občanů a omezit počet výrobků na trhu, které nevyhovují evropské legislativě. Dalším cílem je zlepšit kvalitu prací prováděných subjekty působícími při zkoušení a certifikaci výrobků. Rámec dále přinese větší konsistenci celému regulatornímu rámci pro výrobky, a zjednoduší jeho aplikaci.

Právní texty nového legislativního rámce publikované v Úředním věstníku EU jsou:

Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 (účinné od 19. 4. 2020)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, které respektují principy nového legislativního rámce, stav ke dni 30. 6. 2015 (DOC 29 kB)

Dne 29. března 2014 bylo v částce L 96 Úředního věstníku EU uveřejněno osm směrnic, které respektují principy Nového legislativního rámce.

Dne 22. května 2014 byla v částce L 153 Úředního věstníku EU uveřejněna směrnice 2014/53/EU  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (PDF 559). 

 

Dne 31. 3. 2016 byl v částce 36 Sbírky zákonů zveřejněn zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /PDF 663 kB/ .  Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 47 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 12. června 2018.

Dne 31. 3. 2016 bylo v částce 39 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech /PDF 1,8 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 15. 4. 2016.

Dne 6. 4. 2016 bylo v částce 40 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny /PDF 2,5 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016 s výjimkou § 11, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Dne 18. 4. 2016 bylo

částce 45 Sbírky zákonů /PDF 4,1 MB/zveřejněno:

  • nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

částce 46 Sbírky zákonů /PDF 5,7 MB/ zveřejněno:

  • nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

částce 47 Sbírky zákonů /PDF 4,5 MB/ zveřejněno

  • nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Tato nařízení nabývají účinnosti dnem 20. dubna 2016.

 

Dne 18. 7. 2016 bylo v částce 85 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh /PDF  6,1 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 19. července 2016.

 

Dne 26. 10. 2016 bylo v částce 135 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 345/2016 Sb. o lodní výstroji /PDF 1,98 MB/. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. listopadu 2016.

Dne 23. 12. 2016 bylo v částce 174 Sbírky zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb..

Dne 26. července 2016 bylo v částce C 272 Úředního věstníku EU uveřejněno: Sdělení Komise EU - „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2016. /2,36 MB/

Informace o Novém legislativním rámci naleznete na těchto webových stránkách:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework_cs.

 

Opatření směrnic jsou přizpůsobena modelu vyvinutému na úrovni EU tak, aby byly překonány rozdílnosti práva EU, které ztěžují život obchodníkům. Výrobci, dovozci a distributoři budou mít užitek z jednotných podmínek pro obchodování. Zlepší se též bezpečnost výrobků na trhu EU posílením postupů prokazování shody a tím, že bude snadnější nepustit na trh výrobky, které nejsou ve shodě s požadavky.

Změny se týkají definic (např. výrobce, dodání na trh, označení CE), povinností hospodářských subjektů, požadavků na dohledatelnost, orgánů a postupů posuzování shody, označení CE apod.