Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Komise pro posuzování shody je stálým odborným poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oblasti své působnosti. Komise napomáhá rozvoji posuzování shody a dosažení slučitelnosti s postupy posuzování shody uplatňovanými v EU. V případě potřeby pak zastupuje české subjekty působící v oblasti posuzování shody v příslušných mezinárodních organizacích.

Komise projednává návrhy a doporučuje:

 • koncepce v oblasti posuzování shody včetně významných otázek mezinárodní a evropské spolupráce
 • úkoly programu rozvoje zkušebnictví
 • autorizace nových právnických osob pro působení podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zásadní změny udělených autorizací.
 • programy informační, vzdělávací činnosti a technického vybavení autorizovaných osob

Dále se podílí na přípravě právních předpisů z oblasti posuzování shody, podporuje zapojení ČR do mezinárodních aktivit především s cílem vzájemného uznávání výsledků posuzování shody a předkládá předsedovi ÚNMZ návrhy na zlepšení činnosti v této oblasti. Při svém působení využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných právních subjektů a sdružení, včetně odborných útvarů Úřadu a znalosti a zkušenosti získané při mezinárodní spolupráci.

ZASTUPUJÍCÍ ORAGANIZACE
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
Česká agentura pro standardizaci
Česká obchodní inspekce
Česká společnost pro technickou normalizaci
Českomoravská elektrotechnická asociace
Český báňský úřad
Český institut pro akreditaci
Český metrologický institut
Drážní úřad
EUROLAB-CZ
Hospodářská komora ČR
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Miniserstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Sdružení EMCas
Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu
Státní energetická inspekce
Státní úřad pro kontrolu léčiv
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz strojírenské technologie
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Členství v Komisi je otevřeno pro všechny právní subjekty a sdružení, které jsou činné v oblasti posuzování shody na národní a mezinárodní úrovni a pro nezávislé odborníky. Jedná se zejména o zástupce:

 • průmyslové, obchodní a spotřebitelské sféry
 • orgánů státní správy, do jejichž působnosti náleží vydávání právních předpisů upravujících vlastnosti výrobků
 • zkušebních laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů
 • Českého institutu pro akreditaci
 • Českého metrologického institutu
 • Úřadu
 • nezávislé odborníky

Status a jednací řád