ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Technické požadavky na beton

Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ sděluje, že ČSN EN 206+A1 z 04/2018, zrušená k 08/2021, je určená jako tzv. jiný technický dokument vztahující se k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Až do vyhlášení českého překladu ČSN EN 206+A2 ve Věstníku ÚNMZ je možné technické požadavky na beton stanovené nařízením 163/2002 Sb. splnit využitím této zrušené ČSN EN 206+A1. Následně budou obě verze (+A1 i +A2) sloužit jako určené souběžně po dobu přechodného období v délce 12 měsíců.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.