Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008

Dne 5. prosince 2022 Evropská komise vydala Zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

Článek 40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, stanoví, že „Do 1. ledna 2013 a poté každých pět let Komise ve spolupráci s členskými státy vypracuje a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení“. V tomto ohledu Komise přijala a zveřejnila zprávu viz následující odkaz: EUR-Lex - 52022DC0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Zpráva poskytuje přehled o tom, jak byla v letech 2018 až 2022 prováděna ustanovení nařízení (ES) č. 765/2008, která se týkají akreditace a označení CE. Zpráva potvrzuje, že evropská akreditační infrastruktura vytvořená nařízením (ES) č. 765/2008 prokázala svou přidanou hodnotu. Zpráva také potvrzuje, že akreditace čelí výzvě posílit svou solidnost a spolehlivost a udržet ji v souladu s nejnovějším stavem techniky.

Zpráva nenavrhuje žádné změny evropského právního rámce. Tato zpráva nepředstavuje hodnocení aktuálního významu a soudržnosti rámce pro akreditaci a označení CE. Tyto aspekty jsou hodnoceny v rámci „Hodnocení nového legislativního rámce (NLF)“ , které provedla Komise v roce 2022 ( viz Industrial products - evaluation of the new legislative framework (europa.eu).