Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zveřejněn návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček

Evropská komise dne 28. 7. 2023 přijala a zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček. které má nahradit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Návrh reviduje současná pravidla pro ochranu dětí před potenciálními riziky v hračkách. Hračky uváděné na trh EU již patří mezi nejbezpečnější na světě. Navrhovaná pravidla tuto ochranu dále zlepší, zejména před škodlivými chemikáliemi. Jejich cílem je rovněž snížit vysoký počet nebezpečných hraček, které se stále prodávají v EU, zejména online, a zvýšit tak rovné podmínky pro hračky vyráběné v EU a dovážené. Zároveň budou nadále zajišťovat volný pohyb hraček v rámci jednotného trhu. Na základě stávajících pravidel návrh aktualizuje bezpečnostní požadavky, které musí hračky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh v EU, ať už jsou vyrobeny v EU nebo jinde. Konkrétněji, návrh zajistí: Zvýšení ochrany před škodlivými chemikáliemi: Návrh nejen zachovává současný zákaz látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), ale také zakazuje používání jiných škodlivých chemikálií v hračkách. Návrh se zaměřuje na chemické látky, které jsou zvláště škodlivé pro děti. Například zakáže použití v hračkách těch chemických látek, které ovlivňují endokrinní systém (endokrinní disruptory), a chemických látek ovlivňujících dýchací systém nebo které jsou toxické pro určitý orgán. Posílení vymáhání: Návrh zajišťuje, že v EU se budou prodávat pouze bezpečné hračky. Všechny hračky budou muset mít digitální produktový pas, který bude obsahovat informace o souladu s navrhovaným nařízením. Dovozci budou muset předložit digitální pasy výrobků pro všechny hračky na hranicích EU, včetně hraček prodávaných online. Nový IT systém bude prověřovat všechny digitální pasy produktů na vnějších hranicích a bude identifikovat zásilky, které je potřebují podrobné kontroly na celnici. Vnitrostátní inspektoři budou i nadále odpovědní za provádění kontrol hraček. Kromě toho, pokud existují nebezpečné hračky představující rizika, která nařízení jasně nepředpokládá, návrh zajišťuje, že Komise má pravomoc požadovat, aby byly tyto hračky staženy z trhu. Webová stránka: Commission steps up protection of children from unsafe toys (europa.eu)