Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Vyhlášena jsou výběrová řízení pod služebním zákonem, služební místo ID 1010004 - rada/odborný rada v oddělení právní a personální, služební místo ID 3200102 - odborný rada v oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce a služební místo ID 4300116 - odborný rada v oddělení stavebních výrobků a technických zařízení. Podrobnosti naleznete v sekci nabídka zaměstnání.

Úřad vydává k 28.12.2023 Statut koordinačních skupina AO, NO, OS. Ke stažení je k dispozici zde.

This morning, the Competitiveness Council adopted a new Regulation on machinery, which was discussed during CZ PRES. The ÚNMZ team that led the negotiations has reached a preliminary political agreement with the European Parliament and the European Commission in December 2022. The Regulation replaces the existing Machinery Directive 2006/42/EC and creates a framework for the placing of safe machinery and related products on the EU market and will thus be directly binding not only on Member States but will also apply to all natural and legal persons in the Member States.

The new Regulation covers, among other things, the risks associated with digitisation and new technologies by modifying the basic health and safety requirements and by introducing mandatory third-party risk assessments for six categories of so-called "high-risk" groups of machinery. Safety information will have to be provided with each product. The Regulation also brings advantages for manufacturers in the context of digitisation, who will only be able to provide instructions for use of machinery in digital form. However, customers will be able to request free paper instructions until a certain time after the purchase of the machinery.

Once signed by the President of the European Parliament and the President of the Council, the Regulation will be published in the Official Journal of the European Union, will enter into force on the 20th day after publication and will be directly applicable in all Member States for 42 months thereafter.

The official press release can be found at the following link: New rules for machinery: Council gives its final approval - Consilium (europa.eu).

World Metrology Day is an annual celebration of the signing of the Metric Convention on 20 May 1875 by representatives of seventeen countries. The Convention established a framework for global cooperation in the science of measurement and its industrial, commercial and societal applications. The original goal of the Metric Convention - worldwide uniformity of measurement - remains as important today as it was in 1875. Since then, the Convention has been the foundation of a globally coherent system of measurement, the basis for scientific discovery and innovation, industrial production and international trade, as well as for improving the quality of life and protecting the global environment.

The importance of this system, and of measurement in general, is recalled by the topic of this year's World Metrology Day; it deals with measurement, supporting the global food system. The topic was chosen because of the growing challenges of climate change and the global distribution of food in a world with an ever-growing population.

Food sufficiency is one of the basic conditions of life and therefore ensuring access to safe and affordable food is a major challenge for governments around the world as well as for farmers and food producers. In 2021, food trade was worth USD 22 trillion and accounted for approximately 20% of all world trade.

It is widely recognised that the depletion of natural resources and the impact of climate change pose major challenges to the global food system, with the goal of achieving a world without hunger and with universal access to clean water. This goal has been included among the Sustainable Development Goals set by the United Nations. The theme of World Metrology Day 2023 is then a reminder of the importance of working at all levels of metrology.

The theme of World Metrology Day is also the subject of two articles in  No 2/2023 of Metrology Journal (Only Czech version here).

You can find more information here.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) oznamuje, že se po dokončení plánované rekonstrukce budovy Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1 s účinností od 30. ledna 2023 stěhuje zpět na adresu svého sídla. Veškerá telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají nezměněny.
Stěhovací práce budou probíhat v termínu 20. – 27. ledna 2023 a z tohoto důvodu nelze zajistit běžný provoz.  V průběhu stěhovacích prací bude komunikace (emailová, telefonická) omezená. Plný provoz Úřadu bude zahájen dne 30. ledna 2023.
Sídlo a pracoviště ÚNMZ bude tedy nadále trvale: Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1;
Jako fakturační adresu a sídlo pro úřední dokumenty (smlouvy apod.) je nutno vždy uvádět adresu: Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1;
Spolu s ÚNMZ se zpět na adresu svého sídla stěhuje i Česká agentura pro standardizaci, která má sídlo ve stejném objektu Biskupský dvůr 1148/5.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Viktor Pokorný
Předseda ÚNMZ

Dne 15. prosince 2022 dosáhl tým ÚNMZ, který během CZ PRES vedl jednání o novém nařízení o strojních zařízeních, předběžné dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v rámci 3.politického trialogu.
Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků na trh EU a bude tak přímo závazné nejen pro členské státy, ale jeho působnost se bude vztahovat i na všechny fyzické a právnické osoby členských států.
Nové nařízení mimo jiné pokrývá rizika související s digitalizací a novými technologiemi, a to úpravou základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost a zavedením povinného posouzení třetí nezávislou stranou rizik plynoucích z použití určitých tzv. "rizikových" skupin strojních zařízení. Dále nařízení přináší v souvislosti s digitalizací také výhody pro výrobce, kteří budou moci poskytovat návod k použití strojního zařízení pouze v digitální podobě.

Oficiální tiskovou zprávu naleznete pod následujícím odkazem:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/12/15/council-and-european-parliament-agree-on-safety-requirements-for-machinery-products/

On 31 October 2022, on the occasion of a joint meeting of the Governments of the Czech Republic and Ukraine, the "Memorandum of Understanding and Cooperation in the field of Standardization, Metrology and Conformity Assessment between the Office for Technical Standardization, Metrology and State Testing and the Ministry of Economy of Ukraine" and the related Action Plan for the period 2022-2024 were signed in Kiev. The Memorandum provides a framework for deepening mutual cooperation in the above-mentioned areas in order to contribute to the removal of barriers to mutual trade and strengthen economic relations between the two countries. The Action Plan then specifies specific areas of cooperation over the next two years according to the current needs and interests of both sides.

The text of the two signed documents in Czech, Ukrainian and English is available here.

Dne 10. 8. 2022 navštívila v Praze delegace Korejské republiky ÚNMZ a ČAS. Za českou stranu jednání vedl generální ředitel ČAS, Mgr. Zdeněk Veselý, a ÚNMZ byl zastoupen ředitelkou Odboru mezinárodních vztahů, Ing. Jindrou Kafkovou. Korejskou delegaci, složenou se zástupců Korejské asociace pro normy – KSA, Korejské agentury na podporu obchodu a investic – KOTRA, společnosti Mobi Automotive Czech s.r.o. a Velvyslanectví Korejské republiky v Praze, vedl pan Myung-soo Kang, předseda KSA.

V rámci setkání obě strany potvrdily zájem prohloubit vzájemnou spolupráci zejména v oblasti normalizace a vytvořit platformu pro její rozvoj v konkrétních oblastech uzavřením rámcového memoranda o spolupráci. Korejská delegace také představila kandidáta na pozici presidenta Mezinárodní normalizační organizace (ISO), jehož volba proběhne na výročním zasedání ISO ve dnech 19. - 23. 9. 2022 v Abu Dhabi.

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v rámci českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v druhém pololetí 2022 předsedá dvěma podskupinám Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci (PS G7), ve kterých se projednávají předpisy spadající do jeho přímé působnosti.

Strojní zařízení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o strojních výrobcích

Návrh nařízení, které nahradí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních, zveřejnila Evropská komise (EK) dne 21. 4. 2021 společně s návrhem nařízení k umělé inteligenci. Účelem návrhu je zejména vytvořit právní rámec pro uvádění bezpečných strojních výrobků na trh EU, pokrýt nová rizika spojená s novými technologiemi, zaručit právní jistotu vyjasněním oblasti působnosti a definic a vyjasnit otázku povinného posuzování shody třetí stranou pro určité kategorie strojních výrobků. CZ PRES je již čtvrtým předsednictvím, které návrh projednává. Za francouzského předsednictví (FR PRES) bylo dosaženo na úrovni PS G7 dohody nad úpravami textu předloženého EK. CZ PRES zahájí diskuse s Evropským parlamentem (EP) s cílem dosáhnout politické dohody mezi Radou a EP a projednávání návrhu ukončit.

Stavební výrobky

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) č. 305/2011

EK zveřejnila návrh dne 30. 3. 2022 jako součást prvního balíčku k oběhovému hospodářství s cílem dosáhnout dobře fungujícího jednotného trhu se stavebními výrobky a přispět k cílům zelené a digitální tranzice. Očekávanými přínosy nového návrhu je zejména posílení vnitřního trhu, zlepšení procesů tvorby a harmonizace norem a zvýšení udržitelnosti stavebních výrobků, například podporou využití použitých, recyklovaných a přepracovaných výrobků a zavedením povinného posouzení dopadů výrobků na klima. Projednávání návrhu na úrovni PS G7 zahájilo FR PRES prezentací dílčích aspektů návrhu. CZ PRES zahájí projednávání jednotlivých článků seskupených do tematických celků (klastrů) se záměrem dosáhnout maximálního možného pokroku v projednávání.

Dále zástupce ÚNMZ alternuje předsedu Pracovní skupiny Rady pro konkurenceschopnost a růst – průmysl (PS G1) při projednávání návrhu změny nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci (Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace), který je v gesci Úřadu. Cílem návrhu je zajistit, aby v případě tvorby norem na žádost EK mohli hlasovací práva v rámci příslušné evropské normalizační organizace vykonávat pouze a výlučně zástupci národních normalizačních organizací ČS, států EHP a kandidátských zemí. Za tím účelem návrh mění čl. 10 nařízení (EU) 1025/2012 týkající se žádostí o normalizaci předkládaných evropským normalizačním organizacím. Projednávání návrhu zahájilo FR PRES a získalo mandát vstoupit do trialogů s EP s tím, že Rada nenavrhuje žádné změny textu předloženého EK. Po přijetí pozice EP zahájí CZ PRES jednání s EP s cílem dosáhnout politické dohody a ukončit projednávání.

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů lze získat na adrese radaeu@unmz.cz.

Dne 29. 6. 2022 byla v Úředním věstníku EU v částce C 247/1 zveřejněna „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2022. Jde o novou verzi příručky, která vychází z předchozích vydání, ale zároveň reflektuje změny v právních předpisech (včetně přijetí nového nařízení o dozoru nad trhem).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0629(04)&from=EN

Příručka v českém jazyce ke stažení zde:

S cílem napomoci občanům i příslušným národním orgánům členských států EU plně využívat potenciál jednotného evropského trhu a zajistit jednotné provádění pravidel o volném pohybu zboží přijala Evropská komise v březnu 2021 níže uvedené pokyny:

Open call for tenders for:

1) one Convenor and one Project leader for the execution of work in CEN/TC 455/WG 1 “Sampling”

2) one Convenor, five Project leaders and two Experts for the execution of work in CEN/TC 455/WG 4 “Other safety parameters”

as part of the European Commission Standardisation Request M/564 to the European Committee for Standardisation referring to the EU fertilising products in support of Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council.

Tenders to the calls 3.1 and 3.2 should be sent by email to the Secretary of CEN/TC455/WG 1, Mr Stefan Krebs krebs@agentura-cas.cz as soon as possible.
The deadline for all the candidatures is August 23rd, 2020.

Please find more details in the attached files.

Call for tender - BIOSTIMULANTS; Sampling - DEADLINE 2020-08-23

Call for tender - BIOSTIMULANTS; Other safety parameters - DEADLINE 2020-08-23

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vyhlašují otevřené výběrové řízení na pozice

1) Convenor a projektový vedoucí pro projekt ve spojistosti s činností CEN/TC 455/WG 1 “Sampling”

2) Convenor, projektový vedoucí (5 pozic), expert (2 pozice) ve spojistosti s činností CEN/TC 455/WG 4 “Other safety parameters”

v rámci standardizačního požadavku Evropské komise M / 564 Evropskému výboru pro normalizaci ve spojitosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Stefana Krebse: krebs@agentura-cas.cz a to nejpozději do 23. 8. 2020.

Podrobnosti naleznete v přiložených souborech.

Zajímavý článek o projektu a činnosti CEN/TC 455: http://www.magazin-cas.cz/#flipbook/5/

Call for tender - BIOSTIMULANTS; Sampling - DEADLINE 2020-08-23

Call for tender - BIOSTIMULANTS; Other safety parameters - DEADLINE 2020-08-23

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/561 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost některých jeho ustanovení
Úř. věst. L 130, 24.4.2020, s. 18—22

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0561&from=CS

Evropská Komise vydala na svých stránkách pokyny, které doplňují doporučení Komise (EU) č. 2020/403 o posuzování shody, a které jsou zpracované formou otázek a odpovědí, a měly by být pravidelně aktualizovány tak, aby zohlednily případné další dotazy ze strany výrobců a dalších dotčených subjektů.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40462

Na následujícím odkazu je možné nalézt informace Pokyny k použitelným právním předpisům pro čisticí prostředky na ruce a dezinfekční prostředky na ruce (gel, roztoky atd.)
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523/attachments/2/translations/en/renditions/pdf

Na následujícím odkazu je možné nalézt informace o postupy posuzování shody pro 3D tisk a 3D tištěné výrobky, které mají být použity v lékařském https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40562/attachments/1/translations/en/renditions/pdf

Dále doporučujeme pro vaši pozornost také stránky ESF (European Safety federation) https://www.eu-esf.org/covid-19, kde naleznete spoustu informací o současné situaci ohledně OOP v souvislosti s COVID-19, dostupné informace o problematických certifikátech a další praktické informace.

Evropská komise spolu s členskými státy vyhlásily výzvu k účasti v celoevropském hackathonu, aby spojily inovátory, partnery a investory v celé Evropě s cílem vyvinout inovativní řešení pro Covid-19. Hackathon se bude konat ve dnech 24. - 26. 4. a je strukturován podle kategorií, které vyžadují krátkodobá řešení ve vztahu ke zdraví, kontinuitě podnikání, vzdálené práci a vzdělávání, sociální a politické soudržnosti a digitálnímu
financování.
Bližší informace o výzvě najdete zde:

https://ec.europa.eu/info/news/pan-european-hackathon-develop-innovative-solutions-overcomesocietal- challenges-related-coronavirus-2020-apr-14_en&pk_campaign=rtd_news

Zapojit se můžete také přímo na stránkách:
https://euvsvirus.org/

Nařízení vlády č.121/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních, s účinností od 1. 5. 2020.

V úředním věstníku EU- Official Journal – tisk OJ L 95 – z 30. března 2020, bylo zveřejněno:
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/453 ze dne 27. března 2020 o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství: zde
V úředním věstníku EU- Official Journal – tisk OJ L 84 – z 20. března 2020, bylo zveřejněno
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797: zde

Dne 26. 3. 2020 byla v úředním věstníku EU zveřejněna prováděcí rozhodnutí Evropské komise o přijetí balíčku norem týkajících se zdravotnických prostředků.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:090I:TOC

Zveřejnění těchto norem je součástí balíčku opatření EU v reakci na šíření koronavirové nákazy.

Tisková zpráva EK

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_522

V souvislosti se současnou pandemií COVID-19 a s ohledem na využití akreditace pro účely autorizace/oznámení a postupy v rámci notifikace/oznamování subjektů posuzování shody, poskytne ÚNMZ nezbytnou flexibilitu v případě, že platnost osvědčení o akreditaci, kterým je doložena odborná způsobilost autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací vyprší. V takovém případě ÚNMZ nebude zahajovat správní řízení ihned a zváží provedení aktualizace oznámení v systému NANDO prodloužením platnosti notifikace/oznámení o 3 měsíce s tím, že nové podpůrné dokumenty pro notifikaci/oznámení včetně doložení aktualizovaného osvědčení budou nahrány, jakmile to bude možné. Pro uplatnění tohoto postupu je nutná komunikace s autorizovanou/notifikovanou osobou, oznámeným subjektem a uznanou nezávislou organizací a včasné poskytnutí potřebných informací ÚNMZ.
Byl upraven plán kontrol autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací. Nezbytné kontroly ÚNMZ provede s využitím písemně doložené dokumentace a případně také prostředky komunikace na dálku s využitím telefonu, e-mailu, datové schránky a softwaru pro on-line komunikaci.

Provádění auditu za mimořádných okolností

Příloha A Doporučení Komise v souvislosti s COVID-19

Příloha A1 Oprava doporučení Komise v souvislosti s COVID-19

Příloha B IAF Statement on COVID-19

Příloha C IAF-MD4_2018 CZ

Příloha D IAF FAQ k situaci COVID -19

Příloha E Opatření ČIA ke COVID-19

Příloha F_US FDA Statement Coronavirus Disease 2019_FDA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:079I:TOC

V souvislosti s usnesením vlády o přijetí krizového opatření, kterým došlo mimo jiné k omezení volného pohybu osob na území České republiky, které nabylo účinnost 16. března 2020 od 0:00 do 24. března do 6:00, jsme v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví přijali tato opatření:

O dalším vývoji vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Příloha: Usneseni_vlady-CR-omezeni-pohybu-osob

 

Praha, 10. 3. 2020 – otázkám, jaké změny přinese Brexit v oblastech standardizace, akreditace a certifikace po odchodu Velké Británie z EU, se věnoval seminář, který uspořádala Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s The British Standards Institute (BSI) a Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) v minulém týdnu v prostorách HK ČR.
Česká republika je jednou z prvních evropských zemí, do které zavítali Fergus McReynolds, ředitel pro záležitosti EU (Make UK), Daniel Mansfield, vedoucí politiky angažovanosti (BSI), a Richard Collin, vedoucí evropské a národní politiky (BSI), s cílem objasnit postavení BSI v evropských normalizačních organizacích CEN (Evropský výbor pro standardizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro standardizaci v elektrotechnice) po přechodném období, diskutovat o problematice platnosti a zavádění evropských norem do britské soustavy, budoucnosti značky CE na britském trhu a o regulaci obchodních vztahů od 1. ledna 2021.
Seminář zahájil Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky, a Mgr. Zdeněk Veselý, ředitel České agentury pro standardizaci. Dopolední program ve formě přednášky zástupců BSI se věnoval hlavním tematickým bodům, odpolední část byla vyhrazena pro konkrétní dotazy účastníků semináře z různých oblastí českého průmyslu a státní správy.
„Během semináře byla zodpovězena celá řada dotazů a pro zúčastněné strany byla forma akce velkým přínosem. Osvěta v této oblasti je pro český trh velice důležitá, rozhovory o budoucím vztahu EU a Británie se teprve rozbíhají, proto budeme sledovat další vývoj a s kolegy z BSI spolupracovat na přípravě návazného semináře, který plánujeme uspořádat začátkem roku 2021,“ říká Zdenka Slaná, ředitelka odboru standardizace, Česká agentura pro standardizaci.
BSI je nejstarším národním normalizačním orgánem na světě. Byl založen na počátku 20. století Sirem Johnem Wolfe-Barrym, pod názvem Engineering Standards Committee. První jednání řídicí komise nové organizace se konalo v den, kdy zemřela královna Viktorie, a to
22. ledna 1901, a první vydaná technická norma se týkala ocelových tramvajových profilů. V současné době je ve Velké Británii platných přibližně 40 000 technických norem a každý rok je vydáno asi 2500 nových nebo revidovaných. Do tohoto procesu je zapojeno přes 12 000 členů národních technických komisí. Hlavními činnostmi BSI je tvorba, vydávání a prodej technických norem, certifikace systémů, certifikace produktů a školení, systémy a certifikace výrobků zdravotnických prostředků, poradenství a řešení dodavatelského řetězce.

Tisková zpráva k semináři

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v současnosti projednává návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků. Cílem návrhu je adaptace na nová nařízení EU v oblasti zdravotnických prostředků, a dále zajištění sponzorovaného přístupu k českým technickým normám.

Dále byla do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 18. 2. předána novela zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. Novela transponuje Směrnici Komise EU 2019/1258 a upravuje definici základních jednotek SI v souladu se závěry 26. zasedání Všeobecné konference pro váhy a míry (CGPM).

Ve stavu vypořádávání připomínek je návrh nového zákona o metrologii, který nahradí stávající zákon č. 505/1990 Sb. Cílem nového zákona je zmodernizovat úpravu národního metrologického systému, aby odpovídala současnému technickému stavu tohoto oboru.

Dále současné době probíhá příprava novely nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Touto novelou bude provedena transpozice směrnic komise EU 2019/1922 a 2019/1929, jež upravují povolený obsah chemických látek (hliník a formaldehyd) ve hračkách.

Informace

Informace k ROZVÁDĚČŮM

Pro účely splnění požadavků NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 215/2016 Sb. se nástěnnými rozváděči pro montáž na povrch a nástěnnými zapuštěnými rozváděči, uvedenými v položce 10/14 b) v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., rozumí rozváděče dle norem ČSN EN 61439-2, ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-5. Nástěnnými rozváděči pro montáž na povrch a nástěnnými zapuštěnými rozváděči, uvedenými v položce 10/14 a) v příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb., se rozumí rozváděče dle norem ČSN EN 61439-2, ČSN EN 61439-3 a ČSN EN 61439-5, jejichž vyjmutí nebo výměna je stavební prací ve smyslu § 1 odst. 1 písm. c) NV č. 163/2002 Sb.

V souladu s § 1 odst. 2 NV č. 163/2002 Sb. nejsou stanovenými výrobky takové rozváděče, u kterých jsou všechny odpovídající základní požadavky zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu (NV č. 117/2016 Sb., NV č. 118/2016 Sb.), včetně výrobků určených jako část těchto výrobků.

Pro rozváděče spadající do položky 10/14 písmeno a) jsou odpovídajícími základními požadavky:

ZP 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání

ZP 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů (dobrovolná certifikace)

Bezpečnost a přístupnost při užívání je posuzována v rámci EU posuzování shody podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb.

Hodnocení splnění požadavku na udržitelné využívání přírodních zdrojů je dobrovolné.

Pokud výrobce (distributor, dovozce, zplnomocněný zástupce) nepožaduje hodnocení splnění ZP 7, nevystavuje se prohlášení o shodě dle NV č. 163/2002 Sb., ale pouze EU prohlášení o shodě podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb.

Pro rozváděče spadající do položky 10/14 písmeno b) jsou odpovídajícími základními požadavky:

ZP 2 – Požární bezpečnost

ZP 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání

ZP 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů (dobrovolná certifikace)

Bezpečnost a přístupnost při užívání je posuzována v rámci EU posuzování shody podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb.

Hodnocení splnění požadavku na udržitelné využívání přírodních zdrojů je dobrovolné.

V případě rozváděčů spadajících do položky 10/14 písmeno b) vystavuje se EU prohlášení o shodě podle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb. (ve vazbě k ZP 4) a prohlášení o shodě podle NV č. 163/2002 Sb. (ve vazbě k ZP 2 a ZP 7).