ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Databáze NANDO – změna v souvislosti se začleněním do portálu Single Market Compliance Space (SMCS)

Databáze NANDO – změna v souvislosti se začleněním do portálu Single Market Compliance Space (SMCS) Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ informuje odbornou veřejnost o tom, že na úrovni Evropské komise došlo ke sloučení stávajících elektronických databází NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) a Noise (systém pro emise hluku podle směrnice 2000/14/EC). Vznikl nový portál s názvem Single Market Compliance Space (SMCS). Tento společný virtuální prostor slouží k zajištění toku informací mezi orgány dozoru nad trhem, oznamujícími orgány, akreditačními orgány, oznámenými a určenými subjekty. V budoucnosti se předpokládá i zapojení výrobců a dovozců ze třetích zemí. Odkaz na webové stránky Evropské komise je zde: https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/secure/welcome . Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ bude i nadále zabezpečovat činnosti oznamujícího orgánu pro sektorovou legislativu EU, nyní prostřednictvím SMCS Input namísto dosavadního NANDO Input. Náběh nového systému s sebou nese zvýšenou četnost problémů u jednotlivých notifikací/oznámení.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.