CZPRES

České předsednictví v Radě EU – ÚNMZ

Česká republika zahájila dne 1. července 2022 své historicky již druhé předsednictví v Radě EU (CZPRES), poprvé stála ČR v čele EU v první polovině 2009. Přípravy na výkon funkce CZPRES byly zahájeny v roce 2018 na základě usnesení vlády č. 451 ze dne 10. 7. 2018 k zahájení příprav vlády na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022. Role centrálního koordinátora pro zajištění přípravy a výkonu CZPRES byla svěřena uvedeným usnesením Úřadu vlády ČR.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajišťuje v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 427 ze dne 28. dubna 2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování (ve znění pozdějších změn – naposledy pozměněno usnesením vlády č. 571/2007 ze dne 30. května 2007 o změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím ČR v EU) činnost gestora a koordinátora Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci G7 (PS G7) na národní úrovni. Z tohoto titulu se ÚNMZ zapojuje do činnosti Sektorové skupiny Technická harmonizace a Spotřebitel, která je pracovním orgánem Resortní koordinační skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu (RKS MPO) pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace a spotřebitele, a do činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni jako jeho přidružený člen.

PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami, jejichž složení se mění v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání příslušného legislativního návrhu.

Usnesením vlády č. 729 ze dne 14. října 2019 k zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 byl pověřen přípravou a výkonem předsednictví v této pracovní skupině. Aktuálně ÚNMZ zajišťuje CZPRES ve dvou pracovních podskupinách PS G7, ve kterých se projednávají níže uvedené předpisy spadající do přímé působnosti Úřadu:

Strojní zařízení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o strojních výrobcích

Stavební výrobky

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) č. 305/2011

V případě agend mimo působnost ÚNMZ, které jsou projednávány v podskupinách PS G7, či se předpokládá, že jejich projednávání bude za CZPRES zahájeno, došlo k dohodě s relevantními gestory (MPO, MŽP, MZ, MD) a Stálým zastoupením v Bruselu na zajištění předsednických týmů.

V rámci CZPRES také zástupce ÚNMZ alternuje předsedu Pracovní skupiny Rady pro konkurenceschopnost a růst – průmysl (PS G1) při projednávání návrhu změny nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci (Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace), který je v gesci Úřadu.

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů jsou k dispozici na stránce věnující se Aktuálnímu dění v agendách ÚNMZ nebo na adrese radaeu@unmz.cz.

Aktuální informace o CZPRES budou zveřejňovány prostřednictvím internetové domény www.eu2022.cz, zřízené Úřadem vlády.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.