Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

České předsednictví v Radě EU - ÚNMZ

(Kontakt pro více informací: radaeu@unmz.cz)

Česká republika zahájila dne 1. července 2022 své historicky již druhé předsednictví v Radě EU (CZ PRES), poprvé stála ČR v čele EU v první polovině 2009. Přípravy na výkon funkce CZ PRES byly zahájeny v roce 2018 na základě usnesení vlády č. 451 ze dne 10. 7. 2018 k zahájení příprav vlády na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022. Role centrálního koordinátora pro zajištění přípravy a výkonu CZ PRES byla svěřena uvedeným usnesením Úřadu vlády ČR. Aktuální informace o CZ PRES jsou zveřejňovány prostřednictvím internetové domény www.eu2022.cz, zřízené Úřadem vlády.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajišťuje v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 427 ze dne 28. dubna 2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování (ve znění pozdějších změn – naposledy pozměněno usnesením vlády č. 571/2007 ze dne 30. května 2007 o změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím ČR v EU) činnost gestora a koordinátora Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci G7 (PS G7) na národní úrovni. Z tohoto titulu se ÚNMZ zapojuje do činnosti Sektorové skupiny Technická harmonizace a Spotřebitel, která je pracovním orgánem Resortní koordinační skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu (RKS MPO) pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace a spotřebitele, a do činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni jako jeho přidružený člen.

PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami, jejichž složení se mění v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání příslušného legislativního návrhu.

Usnesením vlády č. 729 ze dne 14. října 2019 k zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 byl pověřen přípravou a výkonem předsednictví v této pracovní skupině. Aktuálně ÚNMZ zajišťuje CZ PRES ve dvou pracovních podskupinách PS G7, ve kterých se projednávají níže uvedené předpisy spadající do přímé působnosti Úřadu (podrobnější informace týkající se jejich projednávání jsou k dispozici na stránce věnující se Aktuálnímu dění v agendách ÚNMZ):

Strojní zařízení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o strojních výrobcích

V podskupině PS G7 pro strojní výrobky je složení českého předsednického týmu následující:

jméno funkce e-mail
Ing. Miroslav Chloupek předseda chloupek@unmz.cz
RNDr. Klára Popadičová alternát předsedy popadicova@unmz.cz
JUDr. Natália Kolibová národní zástupce kolibova@unmz.cz
Ing. Jitka Futerová národní expert futerova@unmz.cz
Svodná adresa týmu:  radaeu@unmz.cz

Stavební výrobky

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) č. 305/2011

V podskupině PS G7 pro stavební výrobky je složení českého předsednického týmu následující:

jméno funkce e-mail
Ing. Miroslav Chloupek předseda chloupek@unmz.cz
Ing. Jindra Kafková alternát předsedy kafkova@unmz.cz
Mgr. Václava Holušová národní zástupce holusova@unmz.cz
Ing., Bc. Květa Kabátníková národní expert kabatnikova@unmz.cz
Bc. Kateřina Loskotová člen týmu loskotova@unmz.cz
Svodná adresa týmu: radaeu@unmz.cz

 

V případě agend mimo působnost ÚNMZ, které jsou projednávány v podskupinách PS G7, či se předpokládá, že jejich projednávání bude za CZ PRES zahájeno, došlo k dohodě s relevantními gestory (MPO, MŽP, MZ, MD) a Stálým zastoupením v Bruselu na zajištění předsednických týmů.

V rámci CZ PRES také zástupce ÚNMZ alternuje předsedu Pracovní skupiny Rady pro konkurenceschopnost a růst – průmysl (PS G1) při projednávání návrhu změny nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci (Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace), který je v gesci Úřadu.

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů jsou k dispozici na stránce věnující se Aktuálnímu dění v agendách ÚNMZ.