Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ vydává informaci o uvádění na trh zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jsou významným a často používaným výrobkem pro zajištění požární bezpečnosti staveb. Tato zařízení vytvářejí a udržují v případě požáru nad podlahou vrstvu bez kouře pomocí odtahu kouře, usměrňují pohyb kouře a tepla vznikajícího při požáru a zajišťují jeho odvod z budovy. ZOKT také pomáhají odvádět horké a toxické plyny uvolňované při požáru v jeho počáteční fázi. Při použití ZOKT se odvětráním vytvářejí prostory dole bez kouře a kouřová vrstva ve vznosu se plošně rozprostírá. Tato zařízení mají své nezastupitelné místo při usnadňování evakuace osob z budov a jiných objektů, při zásahu hasičských jednotek, při snižování poškození účinky požáru a finančních ztrát, při zabraňování zakouření šíření kouře do dalších částí budovy, při usnadňování hašení zlepšením viditelnosti, při snižování teplot střechy a při zpomalování šíření požáru.

Jednotlivé komponenty těchto systémů jsou regulovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 obdobně, jako je to u systémů elektrické požární signalizace (EPS) a stabilních hasicích zařízení (SHZ). Při uvádění celých systémů ZOKT na trh se postupuje podle nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb. jsou tyto výrobky uvedeny v tabulce 10 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB, pod pořadovým číslem 3: Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu). Postup posuzování shody je podle § 5a NV č. 163/2002 Sb., s povinnou účastí třetí nezávislé strany, tzv. autorizované osoby. Jejich přehled je uveden v Informačním portálu pro stavební výrobky pod tímto odkazem (řádek 10/3). Pro zajištění správné funkce ZOKT je nutné posoudit požadavky na celý systém. Metodika pro posuzování ZOKT je uvedena na webu Koordinačního pracoviště pro stavební výrobky pod tímto odkazem, seznam komponent pod tímto odkazem.

Pozvánka na seminář - 22.2.2024