Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Informace ohledně stavebních výrobků, které přecházejí z neharmonizované sféry do harmonizované

Na základě dotazů ze strany odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů uvádí ÚNMZ informaci ohledně těch stavebních výrobků, které přecházejí z neharmonizované sféry (tj. z působnosti nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění – dále „NV 163/2002“) do harmonizované sféry (tj. do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (dále „CPR“).

Odpovědnost za řádné uvádění stanovených výrobků na trh leží na výrobci (případně distributorovi či dovozci). Stanovené stavební výrobky, které nejsou pokryty harmonizovanými evropskými normami, se uvádějí na trh v souladu s NV 163/2002. Pokud Evropská komise zveřejní v Úředním věstníku EU novou (či aktualizovanou) výrobkovou normu, stává se tato norma harmonizovanou, a výrobky, které spadají do předmětu této normy, tímto přecházejí do harmonizované sféry. Nová norma obvykle stanoví přechodné období, během něhož lze výrobky uvádět na trh buďto podle národní právní úpravy nebo podle evropské právní úpravy. Toto rozhodnutí je v kompetenci subjektu, který uvádí výrobek na trh. Po ukončení přechodného období je nutné uvádět výrobek na trh již výhradně podle harmonizované normy. Výrobků, které již jsou na trhu, se tato změna netýká. Je však třeba si uvědomit, že „uvedením na trh“ podle CPR se rozumí první dodání daného výrobku na trh – tedy nikoli jen „typu výrobku“, ale každého konkrétního výrobku.

Certifikáty vydané podle NV 163/2002 na výrobky, které následně přešly do harmonizované sféry, pozbývají své platnosti den po skončení přechodného období. Je vhodné, aby autorizované osoby v předstihu písemně informovaly držitele těchto certifikátů o konci jejich platnosti a o nutnosti certifikace podle CPR. Autorizované osoby však nemají povinnost takové certifikáty aktivně rušit. Ve výjimečných případech, kdy panuje obava z možného zneužití neplatných certifikátů, může autorizovaná osoba (v souladu se svými interními předpisy) takové certifikáty zrušit formou „rozhodnutí o zrušení certifikátu“. O těchto zrušených certifikátech následně informuje ÚNMZ a Českou obchodní inspekci.

Subjekt, který uvede na trh stanovený výrobek v rozporu s platnými právními předpisy, se dopustí přestupku podle § 19 či § 19a zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, případně podle § 53 či § 54 zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění, a vystavuje se riziku značných finančních sankcí.

Mgr. Václava Holušová

Odd. stavebních výrobků a technických zařízení

25.10. 2019