Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Návrh nového evropského nařízení o strojních výrobcích

Návrh nového evropského nařízení o strojních výrobcích
Dne 26. dubna 2021 bylo na Radě EU zahájeno projednávání návrhu nového evropského nařízení o strojních výrobcích (Machinery Products Regulation).  Pod vedením portugalského předsednictví budou jednání pokračovat ve čtrnáctidenních intervalech, celkem je do konce června 2021 naplánováno pět online jednání. Předběžně se předpokládá, že návrh projednávání může trvat jeden až dva roky.

Jaké zásadní změny návrh obsahuje? Jedná se především o dále uvedené změny a doplnění.

Forma právního předpisu
Návrh má formu evropského nařízení. Volba nařízení umožní rychlejší a soudržnější uplatňování navrhovaných právních předpisů a vytvoří jasné regulační prostředí pro hospodářské subjekty.

Oblast působnosti a definice
Oblast působnosti nařízení z hlediska rozsahu strojních zařízení zůstává stejná, ale doplňuje se předmět v článku 1 přidáním nové odrážky do definice strojního zařízení, rozšiřuje se definice bezpečnostní komponenty o software a přidána je definice podstatné změny.

Vyloučení
Vyloučení bylo rozšířeno na všechny dopravní prostředky pohybující se na pozemních komunikacích. Pokud jde o vyloučení ze seznamu elektrických a elektronických výrobků podle směrnice o zařízeních nízkého napětí (LVD), bylo rozšířeno i na výrobky LVD s Wi-Fi.

Vysoce rizikové stroje
Návrh stanoví pravidla pro klasifikaci vysoce rizikových strojních zařízení v současné době uvedených v Příloze IV směrnice 2006/42/ES.

Povinnosti hospodářských subjektů
Návrh uvádí do souladu s rozhodnutím NLF 768/2008/ES povinnosti výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců a distributorů.

Předpoklad shody strojního zařízení
Předpoklad shody v případě použití harmonizovaných norem nebo jejich částí, zveřejněných v Úředním věstníku EU, zůstává zachován.

Posuzování shody
Návrh ponechává interní řízení výroby pro strojní zařízení, která nejsou klasifikována jako vysoce riziková. U vysoce rizikových strojních zařízení akceptuje pouze posouzení shody s účastí třetí nezávislé strany.

Oznámené subjekty
Návrh v souladu s rozhodnutím NLF 768/2008/ES stanoví požadavky na subjekty posuzování shody a současně i na vnitrostátní orgány odpovědné za tyto subjekty.

Návrh nového evropského nařízení o strojních výrobcích byl zveřejněn společně s návrhem nařízení k umělé inteligenci (Artificial Intelligence Regulation) jako součást balíčku iniciativ k umělé inteligenci. Oba návrhy jsou vzájemně propojeny.

Text obou návrhů včetně hodnocení dopadů naleznete na webové adrese:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682