Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Veřejná konzultace: „Občanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci“

Dne 18. října 2021 byla Evropskou komisí zahájena veřejná konzultace k iniciativě „Občanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci“.

Veřejná konzultace se zaměřuje na dvě oblasti související s odpovědností za škodu způsobenou umělou inteligencí:

- Oddíl I se týká směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky (směrnice č. 85/374/EHS), která stanoví odpovědnost výrobců (potažmo i dovozců) za škodu způsobenou vadou výrobku. V tomto ohledu veřejná konzultace navazuje na posouzení směrnice, které proběhlo v roce 2018, s cílem určit, zda jsou pravidla obsažená ve směrnici optimální a zda nevyžadují revizi ve vztahu k novým technologiím.

- Oddíl II se zaměřuje i na jiné odpovědnostní režimy a jejich efektivnost ve vztahu ke škodám, jež mohou vznikat v souvislosti s využíváním umělé inteligence. Otázky jsou směřovány například na harmonizaci objektivní odpovědnosti provozovatele či uživatele, povinné pojištění odpovědnosti, rozsah hrazené újmy či důkazní břemeno.

Je možné odpovídat na oba oddíly nebo pouze na oddíl I. Není možné odpovídat pouze na oddíl II. Veřejná konzultace probíhá do 10. ledna 2022.

Internetová adresa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Obcanskopravni-odpovednost-prizpusobeni-pravidel-odpovednosti-digitalnimu-veku-a-umele-inteligenci_cs