Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Stavební výrobky.

Stavební výrobky

I. Harmonizovaná oblast:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy a změny přílohy III a V

II. Neharmonizovaná oblast

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Přehled oznámených subjektů (OS), které jsou oprávněny plnit úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (stav k 23. 9. 2020):

 

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody vybraných stavebních výrobků podle nařízení vlády 163/2002 Sb.:

Koordinace autorizovaných osob/oznámených subjektů

Evropská unie

Užitečné odkazy: